”De för någon tid sedan omta­lade, å Lindholmens mek. verkstad af fir­man Bröderna Sandberg beställda oljeci­sternerna äro nu levererade. De ha nu uppsatts vid Göteborg å Käringberget, vid sidan af den firman förut hade här, samt i Kristinehamn, Motala och Jönköping. Cisternerna rymma, den i Göteborg cirka 2,000 tons och de öfriga hvardera om­kring 400 tons.

Jemväl har vid verkstaden för firmans räkning byggts en oljebåt, med ändamål att i “bulk“ transportera den ryska oljan till de olika platserna. Cisternerna äro försedda med fullständiga rörledningar, sträckande sig från cisternen till för ända­målet uppförda lastbryggor, där oljebåten förtöjes och dess rörledningssystem sam­mankopplas med landledningens.

Sjelfva oljebåten är apterad för bogsering och indelad uti G stycken hvar för sig oljetäta lastrum, med en sammanlagd rymd af omkring 300 tons. För lastens in- och utpumpning är fartyget försedt med en kraftig fotogenmotor af Bolinders tillverkning jemte af densamma drifven rotationspump, medels hvilken hela oljeqvantiteten utpumpas och upptryckes i cisternen under en tid af cirka 3 timmar.

Arbetet a så väl cisterner som fartyg är i allo hedrande for verkstaden, och det har utförts under hufvudledning af lä­raren vid Chalmers tekniska läroanstalt, ingeniör Fr. Linde.

Oljefartyget har redan gjort två resor, en till Kristiania samt en till Göteborg och Kristinehamn.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 december 1896)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Oljecisterner år 1932.