”Den häftiga snöstormen 9 d:s lade som bekant svåra hinder i vägen för uppehållande af trafiken å svårvägslinierna.

Förhållandena blefvo slutligen sådana, att polisöfverkonstapeln Norrby ansåg sig böra afbryta trafiken, då hästarna synbarligen icke utan öfveransträngning förmåd­de släpa fram vagnarna i de snöuppfylda spåren.

Häremot protesterades dock från spårvägsbefälets sida, men utan resultat.

Med anledning af hvad som vid tillfäl­let förekom inlemnades från spårvägsbolaget till poliskammaren en angifvelse mot öfverkonstapel Norrby för öfverträdelse af sin befogenhet.

Ärendet var upptaget på föredragningslistan för gårdagens session i poliskam­maren, men spårvägsbolaget hade emel­lertid återtagit sin angifvelse, sedan upp­lyst blifvit, att öfverkonstapeln handlat i öfverensstämmelse med de instruktioner han erhållit från poliskammaren.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 20 februari 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Polis och stuveriarbetare vid hamnen i samspråk på packhusplatsen, 1890-talet.