1800-talets Göteborg

Tåghastigheten på statsba­norna – upp till 84 kilometer i timman!

”Sträfvandena att för fjerrtrafikens underlättande uppdrifva hastigheten med statsbanornas genomgående tag har som bekant i år resulterat i ordnandet af nya dagtåg mellan Stockholm å ena sidan och rikets andra och tredje städer samt Kristiania å den andra.

Medelhastigheten var, då uppehållen på stationerna frånräknas, 5 1/8 mil i timmen för kontinentaltågen i somras. Under vin­tern gå dessa tåg med endast 4 1/2 mils fart, under det att medelhastigheten med de nya dagiltågen mellan Stockholm och Göteborg uppgår till nära 5 mil i timmen. Tills vidare torde hos oss denna siffra icke vintertiden kunna öfverskridas åtminstone icke med så stora tåg som dessa mellan Stockholm och Laxå på inemot 190 tons.

Till följd af den tidsförlust, som uppstår vid passerandet af stationer samt sträckor med kurfvor och stigningar, där farten minskas, måste vid ankomsten till bandelar med fördelaktigare kröknings- och lutningförhållanden medelhastigheten betydligt öfverskridas. I sjelfva verket har på dessa tåg med hastighetsmätare konstaterats en maximihastighet motsvarande 84 kilometer i timmen, skrifves i N.A.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 9 november 1897)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Byggandet av Lysekils järnväg vid stationen i Lysekil 1913.