1800-talets Göteborg

Hvad är en reservunderin­tendent?

”Hvad är en reservunderin­tendent? har mer än en frågat, som icke varit vidare hemma i det militära och allt emellanåt läst om den s. k. falske intendenten, hvilken uppträdt i reservunderintendentsuniform.

Liksom det efter den nya arméorganisationen tillkom reservunderlöjtnanter (här i staden finnas t. ex. bland tullverkets kammarskrifvare ett par reservunderlöjt­nanter), så tiilkommo äfven reservunderintendenter, hvilka hafva rätt att bära intendenturcorpsens uniform med underlöjtnants gradbeteckning.

Men de reservunderintendenter som fin­nas i svenska armén äro lått räknade. Därtill bidrager, att de till reservkommis­sarier uttagna examinerade reservkommissarierna bland beväringamännen icke utan särskild proftjenstgöring å intendentsexpeditionen kunna vinna inträde uti intendenturcorpsens reserv, hvarför också dy­lika ansökningar afslagits. Då t. ex. vid senaste utnämningen till underlöjtnanter af från krigsskolan utexaminerade elever tidningarna upptogo en tredjedels spalt underlöjtnanter, utnämndes samtidigt en, säger en reservunderintendent.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 februari 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Göta artilleriregemente. Exercis på Heden i Göteborg. Sigfrid Jacobsson längst till höger.