1800-talets Göteborg

Brännoffer af gamla sed­lar

”Göteborgs enskilda banks styrelse, revisorer och ett antal lottegare samman­trädde i går å bankens kontor för att sedel för sedel genomräkna två millioner kronor, som därefter forslades till gas­verket, där sedlarne under sträng kon­troll uppbrändes. Bland de uppbrända sedlarna fanns äfven en lydande å 10 riksdaler banko, som stammade från den första emissionen.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 17 maj 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sedel om 5 riksdaler riksmynt, Göteborgs Enskilda Bank. Tillverkad 1873.