1800-talets Göteborg

Källarne under Stora Sa­lutorget

”Invid Bazaren å Salutor­get håller man för närvarande på med ett i sitt slag ovanligt arbete. Det är nemligen meningen utvidga de under ba­zaren varande lagerkällrarne ett betyd­ligt stycke utanför bazaren under torget ända till närheten af byggnaderna å tor­gets ena sida. Källrarne komma att uppbäras af flera hvalf, ofvan hvilka blir cementbeläggning, och där ofvanpå kommer att blifva torgplats såsom förut. Bazarbolaget låter på grund af brist på dylika källare utföra det dyrbara arbetet.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 15 juli 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Kungstorget sett fr. sydost år 1897.