1800-talets Göteborg

Allmänna och Sahlgren­ska sjukhuset

”Vid Allmänna och Sahlgren­ska sjukhusets nybyggnader å Stora Änggården äro nu de sex stora, två våningar höga, sjukpaviljongerna samt de dessa förbindande korridorerna, administrationsbyggnaden, operationspaviljongen och ekonomibyggnaderna redan under tak. Till sjukhusets lilla kyrka håller sockeln på att läggas.

En 35 meter hög skorsten har uppbyggts bredvid den maskinhuset inrym­mande ekonomibyggnaden, som tillika innehåller matsalar m. m. I den mon putsning och dylikt hinner utföras inledes nu värmeledningar samt ledningar för det elektriska ljuset. Arbetsstyrkan uppgår till i medeltal 300 man.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 25 augusti 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Svart/vit bild över det nybyggda Sahlgrenska sjukhus i Änggården ca år 1900.