1800-talets Göteborg

Omreglering af Sahlgren­ska sjukhustomten

”I fråga om omreglering af den gamla sjukhustomten med omgifningen vid Vestra Hamngatan har byggnadsnämndens flertal, i hufvudsaklig öfverensstämmelse med ett af stadsingeniören H. W. Brandel uppgjordt förslag, förordat Vestra Hamngatans framdragning i rät linie samt utvidg­ning af Sahlgrensgatan och S. Larmga­tan.

Från förenämnda förslag har dock nämndens ledamot, arkitekten Thorburn, understödd af stadsarkitekten Fahlström anmält afvikande mening, framhållande önskvärdheten af att såvidt möjligt bibehålla äldre i stadsplanen befintliga egen­domligheter och intressanta omväxlingar från det enformigt rätliniga systemet; och särskildt betonande att ett bibehållande af kurvan å Vestra Hamngatan, mellan sjukhustomten och Grönsaktorget, skulle bättre tillgodose trafiken frän de nya södra stadsdelarne till Skeppsbron, därest som förslaget åsyftar en ny bro i Vestra Hamngatans fortsättning bygges öfver Vallgrafven och förbindelse anlägges genom Kungsparken upptill den numera mycket trafikerade Vasaplatsen.

Vid sjukhustomtens framtida bebyg­gande hafva reservanten och stadsarkitekten tänkt sig anordnande af en bred ter­rass, som mycket väl skulle kunna medgifva inrymmande af en rad butiker.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 16 november 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sahlgrenska sjukhuset, byggnaden vid Grönsakstorget. År 1897.