1800-talets Göteborg

Elektriska spårvägar i Göteborg – beredningens förslag

”Den af stadsfullmäktige tillsatta beredningen för elektriska spårvägar är nu färdig med sitt utlåtande.

I sitt betänkande föreslår beredningen nu, att stadsfullmäktige måtte besluta att godkänna förslaget till kontrakt mellan staden och The Gothenburg Tramways C:o L:d angående trafikerande af stadens elektriska spårvägar m.m. Vi­dare föreslås att det må uppdragas åt gasverksstyrelsen att uppgöra förslag till plan och kostnader för de anläggningar, hvilkas utförande enligt kontraktet till­kommer staden. Till plats för den elek­triska kraftstationen föreslås lämpligt område af förra gasverkstomten.

Beredningen hemställer vidare att det må uppdragas åt gasverksstyrelsen att uppgöra förslag till anläggning af en med nämnda kraftstation förbunden sta­tion för elektrisk belysning samt att kostnaderna skola gäldas med medel, som skola upplånas mot längre återbetalningsskyldighet än 2 år och att hrr Weinbergs och Hofstens samt spårvägsbolagets ansökningar om koncession för anläggande af elektriska spårvägar må afslås.

I sin motivering säger beredningen att den icke skulle tveka att tillstyrka, att staden sjelf utförde anläggningen och driften at elektriska spårvägar, om icke staden ännu under ett flertal år vore bunden af den koncession, som lemnats spårvägsbolaget, och beredningen icke ansåge sig böra afstyrka att inlösa bo­lagets koncession och egendom med så högt pris som det begärda, 70,000 pund sterling.

I det nya förslaget till kontrakt med spår vägsbolaget har beredningen bland annat föreslagit:

att antalet hufvudlinier minskas från fyra till två. nemligen ringlinien samt en linie från Carl Johans kyrka till Östra begrafningsplatsen, den senare linien med bilinier till Gårda och Getebergsled, hvarjemte ringlinien, i stället för att från Vestra Hamn-1 gatan fortsätta direkt i Södra och Norra Hamngatorna till Drottningtorget, dragits från Vestra Hamngatan genom Norra Hamngatan— Packhusplatsen — S:t Eriksgatan — S:t Eriks torg—Lilla Bommens torg—Nils Ericsonsgatan och Köpmansgatan till Drottningtorget och alltså kommit att omfatta s.k. Nordstaden, utan att denna förlängning inräknats i den utvidgning af 10 proc. af hela nätets längd staden enligt § 1 i det äldre kontraktsförslaget egde påfordra;

vissa ändringar och förmåner i trafikbestämmelserna samt ökad kontroll öfver vagnar och annan materiel:

att den i äldre kontraktsförslaget intagna bestämmelsen om rätt för staden att af bo­laget erhålla en afgift 12 proc. af det be­lopp, hvarmed bolagets bruttotrafikinkomster under ett år öfverstiga ”400,000 kronor försetts med ett tillägg, af innehåll att — därest staden begagnade sig af sin i § 1 medgifna rätt att utvidga spårvägsnätet intill 10 proc. af nätets längd — berörda kr. I 400,000 skulle, vid ifrågavarande afgifts beräkning, ökas med 20,000 kronor pr kilometer af den sålunda gjorda utvidgningen;

 

kostnaden för de staden åliggande anordningarna beräknas till 1,468,000 kr. och sta­dens årliga utgifter till 182,400 kr. mot in­komster 187,540 kr. utom den inkomst sta-1 den skulle ega rätt till at 12 proc. at det belopp, hvarmed bolagets bruttoinkomster öfverstiga 400,000 kr. pr år.

 

Hr A. J. Atterberg har reserverat sig mot beredningens förslag under hemställan att staden måtte för fordrade priset af 70,000 pund sterling tillösa sig spårvägsbolagets koncession och egendom samt därefter genast infordra anbud å utförande och trafikerande af elektriska spårvägar härstädes, eller, om staden sjelf

bygger spårvägarne, å deras utarrende­rande.

Enligt kontraktsförslaget skulle staden åtaga sig:

utförandet af följande linier:

  1. Carl Johans kyrka—Carl Johansgatan— Stigbergstorget—Stigbergsgatan—F:aLånggatan—järntorget—Södra Allégatan—Rosenlundsbron—Sahlgrensgatan—V:a Hamngatan—Södra Hamngatan—Hotellplatsen— Drottningtorget—Stampgatan—Gullbergsbrogatan — Redbergsvägen — Redbergslid— Östra begrafningsplatsen; jemte bilinier: a) från korsningen af Södra och Östra Hamngatorna genom Östra Hamngatan—Kungsportsplatsen— Kungsportsbron—Kungsportsavenyen—Engelbrektsgatan—Södra Vägen till Ge­tebergsled; samt b) från Stampgatan genom Baldersgatan och Baldersplatsen till Dämmet samt därifrån till bolagets station å Gårda.
  2. (Dubbel ringlinie) Drottningtorget— Hotellplatsen —S:a Hamngatan—Ö:a Hamngatan — Kungsportsplatsen — Kungsportsbron

—Kungsportsavenyen—Vasagatan—Viktoriagatan-Parkgatan—Södra Allégatan—Järn­torget— Linnégatan—Linnéplatsen—Ö:a Hu­sargatan — Skanstorget — Sprängkullsgatan— Vasagatan — Viktoriagatan — Viktoriabron — Sahlgrensgatan —Vestra Hamngatan— Käm­pebron—Norra Hamngatan —Packhusplatsen

Sankt Eriksgatan—Sankt Eriks torg

Kanalgatan—Lilla Bommens torg—Nils  Ericsonsgatan — Köpmansgatan — Drottningtorget;

Uppförande af elektrisk kraftstation med tillhörande maskineri;

spåranläggning med ofvanjords- och åter gångsledningar;

borttagandet af nuvarande spår samt öfriga till nyanläggningen hörande arbeten.

Spårvägsbolaget skall vara berättigadt och skyldigt att från stadens station taga all nödig elektrisk kraft för trafikering samt upplysning och uppvärmning af vagnarna samt betala densamma med 9 a 11 öre pr kilowat­timme jemte andra vilkor.

För öfrigt skall bolaget ombesörja trafiken och uppehålla densamma enligt vissa, förut meddelade bestämmelser och under | kontroll af poliskammaren.

Dessutom innehåller beredningens utlåtande förslag till bestämmelser för nuvarande koncessionens upphörande m. m. och är i sin helhet ett mycket omfattande verk.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 28 mars 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Spår nedlägges i Första Långgatan 1901.