”Sällskapet för främjande af sången i bohuslänska skär­gården. Under detta namn har ny­ligen bildats ett sällskap med uppgift att söka å de olika fisklägena verka för sångens utbredande. En början har gjorts med Klädesholmen, och glädjande att omtala egnar sig befolkningen med syn­nerlig lust och håg åt öfningarna.

Sällskapet har också lyckats erhålla en för ändamålet lifligt intresserad lärare uti folkskolläraren A. R. Åkerlund från Göteborg.

I förra veckan gjorde Klädesholmens sångkör med en större jakt utflykt till Marstrand och på qvällen vid 8-tiden sjöngo de ombord å farkosten i närheten af “Drott“ flere fosterländska sånger med god ensemble.

Sällskapets verksamhet är värd all uppmuntran, och med ett ringa årsbidrag kan här genom sångundervisnings meddelande ett förädlande tidsfördrif utbre­das i kretsar, som visat sig mycket mot­tagliga för detta bildningsmedel.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 8 augusti 1899)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Digitalt museum: Spillånga på Klädesholmen.