Stadens Gröna Sida

Frågeställning och problemområde

Grönområden är en lika viktig del av staden som gator, torg och byggnader. I centrum av staden finns de anlagda och tillrättalagda parkerna. Inom gångavstånd från de mest central gatorna finns även skogsmark. I Göteborg ligger dessa naturområden som kilar in mot centrum och är därmed lättillgängliga för en stor del av stadens befolkning. Under äldre tid var naturområdena framförallt en resurs som användes till jordbruk, bete eller där timmer och torv hämtades till staden. Ännu på 1920-talet var de stora gröna ytorna främst något som skulle användas till skogsplantering och som resurs inför framtida utbyggnad av staden. Idag betraktas rekreationsområden som en resurs som har positiva effekter på folkhälsan. En viktig aspekt av dessa grönområden är att de förutom djur och växter även bevarar spår av vår historia. Men, konflikter mellan stadens grönområden och utbyggnad av bostäder och infrastruktur är ständigt återkommande. En fördjupad kunskap kring några av våra viktigaste rekreationsområdens historia är viktig både för besökarna och som underlag för framtida beslut kring hur dessa områden skall användas.

Undersökningen utgår från fem av de stora naturområdena i dagens Göteborg; Änggårdsbergen, Delsjöområdet, Vättlefjäll, Sandsjöbacka som alla är skogrika områden därför har även Södra skärgården förts in i undersökningen för att lyfta fram den marina sidan av stadens rekreationsområden.


Projektet Stadens Gröna Sida drivs med stöd av Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga m. fl. ändamål.