Källor och förkortningar

A = Karta el. lantmäterihandling rör. Stockholms el. Uppsala län i Generallantmäteriarkivet i Stockholm. Den närmast följande siffran anger kartbokens nummer.

Adress.-kal. = Adress-kalender öfver Carl Jo­hans församling år 1852.

Ant. Bili. = Anteckningar ur . . . Cederbourgs Beskrifning . .. jämte Bihang. 1864.

Avk.-l = Avkortningslängd.

Bdl = Bergendahl Partilie krönika. 1920.

Berg Ant. = W. Berg Genealogiska anteck­ningar om Göteborgssläkter (2 serier, den ena fol., den andra 4:o; ms i Göteborgs stadsbibliotek).

Berg Sami. = W. Berg Samlingar till Göte­borgs historia. 1-4.           1882-91.

Berg Teat. = W. Berg Anteckningar om Göte­borgs äldre teatrar 1-3.                           1896-1900.

Bidr. = Bidrag till kännedomen om Göte­borgs och Bohus läns fornminnen och historia. 1-8. 1874-1913.

Boskapsl — Boskapslängd.

C = Karta el. lantmäterihandling rör. Älvs- borgs län i Generallantmäteriarkivet i Stockholm. Den närmast följande siff­ran anger kartbokens nummer.

Cbg = Cederbourg En kort Beskrifning öfwer . .. Götheborg. 1739.

Cederblad = Cederblad Göteborg. 1884.

Db ggl Dombok. I fråga om Gbgs stads om­råde ~= Db f. Sävedal, då ej annat säges.

Db f. NL = Dombok för Nya Lödöse.

DN — Diplomatarium Norvegicum.

DSt = Danmarks Stednavne (Nr 1 1922).

Fbg = Fredberg Det gamla Göteborg. 1-3. 1919-1922 (-24).

Fornv. == Fornvännen. Stockholm 1906 ff.

Fröding Don. = Fröding Göteborgs donato­rer 1-3» 1911-16.

Fröding Env. = Fröding Berättelser ur Göte­borgs historia under envåldstiden. 1915.

Fröding Gustav, tiden = Fröding Berättel­ser ur Göteborgs historia under Gustavi­anska tiden. 1922.

Fröding Äldsta hist. = Fröding Berättelser ur Göteborgs äldsta historia. 1908.

Fört. = Förteckning inhäftad sist i Husf.-l över Mariebergs församling 1812-17 (i Landsarkivet i Göteborg).

Fr = Fischer Göteborgs landerier (Gbgs Jubi- leumspubl. XIII).

  1. I:s reg. = Konung Gustaf den förstes re- gistratur (tr. 1861 ff.).

GBFT = Göteborgs och Bohus läns fornmin­nesförenings tidskrift.

Gbg (nr 1 osv.) = Karta el. lantmäterihand­ling rör. Göteborg på Lantmäterikontoret i Göteborg.

Gbgs KR prot. = Göteborgs Kämnersrätts protokoll (i Landsarkivet).

Gbgs stads räk. = Göteborgs stads räkenska­per (i Landsarkivet, fr. o. m. 1673 i Kam­mararkivet i Stockholm).

Gbgska Mag. = Götheborgska Magasinet (tid­ning från 1750- o. 1760-t.).

GHT = Göteborgs Handels- och Sjöfarts- Tidning.

Gjb = Generaljordebok.

GLex = Histor.-geogr. och statist, lex. (1859- 70).

Grbg = Granberg Götheborgs historia. 1-2. 1814-15.

GS = Generalstabens karta i skalan 1:100000.

Hbgr = Hallberger Karta öfver Gbgs stads landerier, med beskrivning. 1811 (i Stads- ingenjörskontoret).

Hellquist Gatn. = Hellquist Göteborgs gat- namn (särtryck ur Göteborgs Aftonblad). 1911.

Hellquist Sjön. = Hellquist Studier öfver de svenska sjönamnen (= SvL XX). 1903-06.

Hist. handl. = Historiska handlingar (tr. 1861 ff.).

HJordrSkattl = Handlingar rör. jordrannsakning och skatteläggning (i Landsarkivet i Göteborg).

HKrAllm = Handlingar rör. kronoallmänningar i Sävodals lid (i Landsarkivet i Göteborg, avskr. av oj kända orig.).

HLaxf = Handlingar rör. laxfisket i Sävedals hd (i Landsarkivet i Göteborg).

HSH = Handlingar rör. Skandinaviens histo­ria (Bd 20, tr. 1848).

HSkogsr Handlingar rör. skogsrannsakning (i Landsarkivet i Göteborg).

Husf.-l = Husförliörslängd.

Hv. N. = Hvad Nytt? Hvad Nytt? (tidning).

Hårleman Piper = Hårleman Til Kongl. Maj:ts högtbetrodde man,. .. Carl Fredrik Piper. 1751.

HÄK = Handlingar ror. Älvsborgs kungsla­dugård (i Landsarkivet i Göteborg).

Härr. (nr 1 osv.) = Karta el. lantmäterihand- ling rör. Härryda sn på Lantmäterikontoret i Göteborg.

Ink. handl. t. Rådet — Inkomna handlingar till Rådet (i Landsarkivet i Göteborg).

Jb = Jordebok.

Jb f. Säv. == Jordebok för Sävedals hd 1638 (i Landsarkivet i Göteborg, Stadens räk., Drätselkammarens arkiv).

JN = Biskop Jens Nilssons Visitatsbeger 1574-1597 (nedskrivna av biskopens famulus Oluf Bergessen). Kristiania 1885.

Jordr.-prot. = Jordrannsakningsprotokoll (i Landsarkivet i Göteborg).

Kalén = Kalén Ordbok över Fageredsmålet. 1923.

Kb = Kyrkobok.

KKn = Kiettel Klasson Geometrisk Affritningh vppå Elffzborgz Ladegårdhs ägor. 1655. I Generallantmäteriarkivet, repro­ducerad Bidr. 7, 320-21 och Lbg 224.

Kon.-TI = Konungstiondelängd.

Krigsark. = Karta i Krigsarkivet i Stockholm.

La. (nr 1 osv.) s= Karta el. lantmäterihandling rör. Landvetters sn på Lantmäterikonto­ret | Göteborg.

L. Böcker = Laur. Böcker Brev till Olof Rudbeck 1692 (blott bevarat i avskr.); jfr GBFT 1921, s. 29 ff.

L 35 = Handskriften L 35 i Uppsala univer­sitetsbibliotek (trol. samtida avskr. av ett gränsläggningsdokument av 1624).

Lbg = C, Lagerberg och O. Thulin Göteborg under 300 år. 1923. (1. uppl., under an­nan titel, betecknas Lbg1).

Lbg Gbgaro = M. Lagerberg Göteborgare. 1-2. 1013-14.

Lgn = Ljunggren Karta öfver Staden Götheborg. 1855.

Lindberg = Lindberg Skeemålets ljudlära (ordlista s. 3 ff.). 1906.

Lundgren-Brate = Lundgren Personnamn från medeltiden (= SvL X. 6). 1892- 1915; s. 167-322 utg. av Brate.

Lunds ärkest. urk. = Lunds ärkestifts ur- kundsbok, utg. av L Weibull. 1900 ff.

Ml = Man talslängd.

NG = Norske Gaardnavne. 1897 ff.

Nilén = Nilén Ordbok öfver allmogemålet i Sörbygden. 1879.

NLT = Nya Lödöse Tänkeböcker 1586-1621 (Gbgs Jubileumspubl. VI).

No. regnsk. o. jb = [Norske] Regnskaber og Jordebeger fra det 16de Aarhundrede. 1887 ff.

NoB = Namn och Bygd. 1913 ff.

Palmsk. = Handskr. i Palmsköldska hand- skriftssaml. i Uppsala Universitetsbiblio­tek.

Part. (nr 1 osv.) = Karta eller lantmäterihand­ling rör. Partille sn på Lantmäterikonto- ret i Göteborg.

Pz = [Prytz] Kronologiska anteckningar rör. Göteborg. 2. uppl. 1898.

RB = Rede Bog (Biskop Eysteins jordebok); tr. 1879.

Rietz = Rietz Svenskt Dialekt-Lexikon.

Rjb = Riksjordebok.

Rqt = [Rydquist] Histor. -statist, beskrifning öfver Göteborg. 1860.

Räk. = Räkenskaper för Gbgs stad (på Lands­arkivet).

S = Karta el. lantmäterihandling rör. Göte­borgs och Bohus län i Generallantmä­teriarkivet i Stockholm. Den närmast följande siffran anger kartbokens nummer.

SAOB = Svenska Akademiens ordbok.

SD = Svenskt Diplomatarium.

SIOD = Skrifter utgivna av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göte­borgs Högskola. 1918 ff.

Skjb = Skara stifts kyrkliga jordebok av år 1540 (Bilaga till Västergötlands forn­minnesförenings tidskrift 1899).

SNF = Studier i nordisk filologi. Helsingfors 1910 ff.

SOV = Sverges ortnamn, Värmlands län.

SOÄ = Sverges ortnamn, Älvsborgs län.

SRP = Svenska Riks-arohivets pergaments- bref 1-3 (tr. 1866-1872).

Stadsing. (nr 1 osv.) = Karta på Stadsingen- jörskontoret i Göteborg.

Stm = Stenström örgryte genom tiderna. 1-2.        1920-24.

Styffe Un.3 = Styffe Skandinavien under uni­onstiden. 3. uppl. 1911.

Sundén Allmogelifvet = Sundén Allmogelifvet i en västgötasocken under 1800-talet. 1903.

SvL = Svenska Landsmålen (1878 ff.).

Tax.-l == Taxeringslängd.

TI — Tiondelängd.

Torp = Torp Nynorsk etym. ordb. Kristi­ania 1915-19.

Uppb.-bok = Uppbördsbok él. Räkenskap (i Landsarkivet i Göteborg).

V = Karta el. lantmäterihandling rör. Hal­lands län i Generallantmäteriarkivet i Stockholm. Den närmast följande siff­ran anger kartbokens nummer.

Vendell = Vendell Ordbok över de östsvenska dialekterna. Helsingfors 1904.

VFT = Västergötlands fornminnesförenings tidskrift.

Vgl = Västgötalagen.

Vgtl. handi. = Västergötlands handlingar (i Kammararkivet i Stockholm).

Vkjb = Vadstena klosters jorde bok (tr. i Historiska handlingar Bd 16, 1897).

Werming = Werming Belägenheten omkring Göteborg (karta). 1809.

Wgn = Wieselgren Ur Göteborgs häfder. 1878.

Åd = Åstrand Geometrisk karta öfver Göte­borgs stads ägor utom fästningsverken (i Stadsingenjörskontoret, med beskriv­ning). 1801.

Åm = Åkerblom I Göteborg för omkr. 100

år sedan. 1898.

Åm = Åkerblom Tidsbilder från Göteborg

på 1820-talet.        1899.

Ä. rit. geogr. chart. = Äldre ritade geogra­fiska kartor i Generallantmäteriarkivet i Stockholm.

Ä. Vgl = Äldre Västgötalagen.

1850 = Beskrivningen (av 1850) till Kartan Stadsing. nr 69-70. Kartan själv är från 1846-50.

Övriga starkare förkortningar och särskilda tecken.

acc. = accent.

anf.    st. = anförda ställe.

ang.    =angående, avi. = avledning.

bebygg.-n. ,= bebyggelsenamn.

bet. = betydelse.

cit. st. = citerade ställe.

da. = dansk(a).

dr smt = daler silvermynt.

f. — femininum.

f. leden = förra leden.

fhty. = fomhögtysk(a).

fno. — fornnorsk(a).

fr. = frälse.

fsv. = fomsvensk(a).

fvnord. = fornvästnordisk(a), d. v. s. forn- isländska jämte fomnorska. gg(r) i gång(er).

hd = härad.

KA = Kammararkivet i Stockholm, kr. = krono. ky. = kyrko.

LA = Landsarkivet i Göteborg, lty. = lågtysk(a).

M = sammanfattande beteckning för Mast­hugget och Majorna, varvid till området räknas allt som förr lydde under Kungs­ladugård.

m. = maskulinum. mk = mark.

mlty. = medellågtysk(a).

mtl = mantal.

n. = namn (blott i vissa sammansättningar: bebygg.-n., mansn., natum., ortn. m. fl.). Eljest = neutrum el. norra, naturn. — naturnamn.

no. = norsk(a). nsv. = nysvensk (a), nr = nummer, ortn. = ortnamn, osv. .«= o. s. v. pl. = pluralis.

RA = Riksarkivet i Stockholm.

rsp. = riksspråk, riksspråket(s).

s. = sidan; södra.

s, leden = senare leden.

sg. = singularis.

sk. = skatte.

sn = socken.

ss. = såsom.

sv. = svensk(a).

ty; = tysk (a).

v. = västra.

vgt. = västgötsk(a).

y. = yngre,

ä. — äldre.

ö s= östra.

| sättes framför serien av jordeboksformer ur Kammararkivet. (Före detta streck stå former som äro äldre än de vanliga jordeböckernas tid.)

|| sättes före namnformer som hämtats ur diverse källor efter 1540. oo sättes före utredningen av namnets upp­komst och betydelse.

•f betecknar att namnet ännu nyttjas.

* betecknar konstruerad (ej direkt uppvisad) språkform.

Kursiv typ i namnform som i övrigt är skri­ven med vanlig antikva betyder upplöst förkortning: t. ex. Dufwe-Tiärn.