2000-talets Göteborg

Frihamnens framtid

Den 26:e augusti kom ett informationsbrev från Stadsbygnadskontoret om arbetet med Frihamnen inför 2021. Information har också lagts ut på Älvstadens hemsida. Det finns många önskemål och mycket tyckande när det gäller hur detta mycket centrala område skall utnyttjas i framtiden.

* Stora nya kontorsytor?

* Bostadsområde – höga eller låga hus?

* Kanaler?

* En Citypark?

En sak kan man vara säker på, detta område kommer att diskuteras under lång tid, troligen så lång tid att ytterst lite av visionerna kan vara färdigställda till stadens 400-års firande!

frihamnen

Frihamnen i Göteborgs centrum. Flygfoto: Per Hallén 2008

Detta är givetvis viktigt att detta centrala område utformas på bästa sätt. Området är nästan lika stort som den gamla staden inom vallgraven och skulle ge många nya invånare ett hem mitt i staden. Kanske kan det vara en god idé att här skapa en stad med kanaler, istället för att gräva upp igenfyllda kanaler inom vallgraven. Du skulle kanalsystemet kunna utformas efter en modern stads behov men ändå ge en koppling till Göteborgs historia som en ”holländsk” stad.