Teater och Musik

”Stora teatern. Om “Hofgunst’s“ upptagande kunde väcka ironiska känslor till lifs hos en konstförstående publik, torde dessa känslor i än högre grad alstras af det kolportageromanliknande skådespel ”De öfvergifna“, som v.d. Osten i går djärfdes bjuda Göteborgs teaterintresserade allmänhet. Detta sensationsstycke har emellertid för gamla anor i Sverige […]

Råttkrig i Göteborg

”Råttorna äro, som numera anses fullt konstateradt, i hög grad spridare af smittämnen, särskildt pästsmittan. Dessutom äro råttornas utrotande af betydelse på grund af den stora materiella skada de förorsaka. Hälsovårdsnämden i Göteborg har med beaktande af det nu anförda och i likhet med hvad redan skett i […]

Strandad och flottagen Göteborgsångare

”I går morse kl. 8 råkade här hemmahörande ångaren “Dodona“, kapten Norberg, att stranda å Bolskären c:a 1 minut från land väster om Öckerö. Ångaren, som var på resa från England till Karlshamn med kollast, skulle angöra Vinga för att erhålla order och råkade därvid under natten till […]

Kälkåkning mitt i gatan

”Kälkåkning å gatorna har börjat bli alltmer modärn här i staden. I backarne rutschas det värre midt under den öfriga trafiken, och polisen står så godt som maktlös gentemot denna sport. Visserligen kan ju den patrullerande konstapeln taga kälken ifrån pojkarne. men detta medel kan sällan tillgripas, då […]

Göteborgs första backlöpning på skidor

”Backlöpning på skidor. Göteborgs idrottsförbund har genom sin afdelning “L. S.“ med gårdagen skurit en ny runa i häfden öfver dess värksamhet, i det att att den då för första gången anordnat en back löpning öfver stup. Täflingen ägde rum öster om Gibraltar och följdes med lifligt intresse […]

Skid-löpning

Idag presenteras en idrottshändelse från 1700-talet, något så uppseendeväckande som skidåkning i Göteborg: ”Kl half 4 i eftermiddag blifwer Skid-löping på den så kallade Olskroken wid Skansen Lejonet. Denna anstalten, såsom åstundad och begärd af flere Stadens Innewånare, werkställes då af en Soldat wid Kongl. Jämtelands Regemente. I […]

Eldsvåda i Malmsjös pianofabrik

”Strax före klockan två i går middag utbröt eld å torkvinden till Malmsjös pianofabrik. Brandkåren allarmerades kl. 2,13 och ankom genast till platsen. Elden hade då redan fått fast fot i det där förvarade trälagret och vältrade stora vågor af gulgrå bolmande rök öfver Kungsportaavenyen och åt nordväst […]

Som en aprildag

”Som en aprildag i all sin nyckfullhet tedde sig gårdagen. Snöglopp, rägn, tö och frost i allt annat än behaglig omväxling kommo våra gator och promenader att visa en genomtrist anblick. Inte kan man emellertid klaga på husägarne för bristande god vilja att hjälpa göteborgarne till rätta under […]

Till nytta för alla!

”Till nytta för alla, den fattige så väl den fattige så som den burgne, lärda och olärda under lifvets olika skiften, finner Salubrin användning. Mot sårnader, svullnad och värk, förorsakad af många olika anledningar, har Salubrin visat sig vara det verksammaste medel. Såsom fördelande användes det vid hämorrojder, […]

Trafiken över älven – på isen

”Trafiken öfver Göta älf har under senare tiden varit ganska liflig, i synnerhet förra veckan, då älfven var körbar, skrifves till oss från Torskog. Ingeniör Hägers isbrytare från Lilla Edet, som länge kämpat för att uppehålla trafiken till Göteborg, hade ändtligen måst gifva tappt och lågo fastfrusna vid […]

Något att taga efter i Göteborg?

”En upplysningsbyrå af ganska säreget slag har i dagarna öppnats i hufvudstaden. Den bär namnet “Stockholms centralbyrå” och har till sitt egentliga ändamål att upplysa om hvar folk “håller hus utomhus“. Det är ialla fall inte så farligt som det låter. Vi ha inte alls att göra med […]

Slottsskogsbesökare om Slottsskogen och järnvägen

”Herr redaktör! Man har svårt för att tro, att något allvarligt projekt är å bane gående ut på Särö- banans indragande i Slottsskogen. Och skulle ett sådant förslag framkomma, behöfver man näppeligen vara profet för att kunna förutsäga den kraftigaste opinion däremot. Betänk blott, huru värderad vår ”folkpark” […]

Stora Gårda Mjölkvarn

”Kvarnen från Gårda brukar man ju tala om i fotbollssammanhang – då kanske vederbörande ändå inte vet att det ligger ett verklighetsunderlag i sambandet mellan Gårda och kvarn, det fanns en gång en kvarn som i officiella sammanhang benämndes St. Gårda Mjölkvarn. I folkmun kallades den visserligen för […]