Bazar för hemlösa barn

”Till förmån för hemlösa små äger en bazar rum den 2 och 3 December i huset N:O 9 Östra Hamngatan. Inom den lilla, gammaldags byggnaden med de hvitrappade väggarna och de små fönstren utföres i det tysta ett välsignelsebringande arbete. Där skänkes nämligen hem, skydd och undervisning åt […]

Dödande fall

”I går e.m. kl 6,15 inträffade å den i Lilla bommens hamn liggande ångaren ”Necken” en sorglig olyckshändelse, i det skomakeriarbetaren August Nilsson från Aleklefva under Tunhems prestgård, Tunhems socken, i rusigt tillstånd föll på hufvudet ned i ångarens lastrum, hvarvid han erhöll så svåra skador, att han […]

Billigt krut gav dryga böter

”Ett märkligt krutmål har under innevarande års hösteting handlagts vid Askims m.f. häradsrätt. Innehafvarne af Partille ammunitionsaffär, hrr Emil och Herman Georg Johansson, hade åtalats för att de idkat olaga handel med krut. De hafva invändt, att de inköpt krutet för att tillhandahålla det åt medlemmar af Partille […]

En Slottsskogssöndag

”Ja, så skulle man med fullt skäl kunna kalla gårdagen, som bjöd på en vinterfysionomi af det slag som är oss alla så kärt och välkommet och som oemotståndligt drifver äfven den mest inbitne kammarsittaren ut i skog och mark. Det var ett härligt vinterväder med en temperatur […]

Nya omnibusslinjer

”Den av stadsfullmäktige tillsatta kommittén för ärenden angående yrkesmässig automobilomnibusstrafik har tillstyrkt en del ansökningar angående idkandet av sådan trafik. Kommittén har sålunda tillstyrkt en linje Göteborg–Mölnlycke–Landvetter med ändstation i Göteborg vid Korsvägen. Denna linje skall trafikeras av en sufflettomnibuss med 13 sittplatser. Vidare har tillstyrkts en linje […]

Hallén döms för snatteri

”F. artilleristen Frans Martin Andersson Hallén, såsom förut meddelats åtalad för inbrottsstöld i Skytteklubbens skjutpaviljong å Kungsladugården i närheten af Slottsskogen dömdes i dag af rådhusrättens andra afdelning att för första resan snatteri undergå fängelse i två månader. Hallén hade såsom markör vid skjutbanan innehaft nyckel till paviljongen, […]

Skall äfven Västra hamnkanalen igenfyllas?

För en tid sedan berättades här på ”Göteborgs historia” om en insändare 1853 som krävde att Västra hamnkanalen skulle fyllas igen. Men ännu under 1900-talets inledning flöt vattnet under broarna men fastighetsägarna vara 1901 villiga att lämna ett betydande ekonomiskt bidrag för att få bort kanalen. ”Sedan Östra […]

Spårväg till sjukhuset å Änggården

”Ingeniör Atterberg har, som bekant, väckt förslag att det skulle uppdragas åt spårvägsstyrelsen att utreda anläggnings- och driftkostnaden för en hästspårväg från Linnéplatsen till Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset å Änggården. Spårvägsdirektören, ingeniör Edström, som verkställt denna utredning, afstyrker at följande skälen hästspårväg såsom opraktisk och oekonomisk: Till följd […]

Cirkus Madigan

”Cirkus Madigan bjöd i går på en hel del rätt tilldragande nyheter som ersättning för de omtyckta ”Louisiania Amazone gurd”, som nu dragit sin färde. Sålunda uppträdde den ovanligt skicklige jonglören Zetto, som på programmet kallas ”den galne jonglören”, och en ekvilibrist Ar-siku väckte icke ringa sensation med […]

Oscar Stenvalls konstlotteri

”Detta lotteris exposition är nu flyttadt till Korsgatan 11. Lotteriet omfattar som bekant 120 större och mindre oljemålningar, akvareller och pasteller. Den största till 2,000 kronor värderade taflan ”Det inre af ett glasbruk” är nu äfven utställd härstädes, hvadan allmänheten är i tillfälle att öfvertyga sig om den […]

Häst och körsven i Stora hamnkanalen

”Vid Gustaf Adolfs torg skulle körsvennen Gerhard Andersson i lördags afton stryka sin häst baklänges mot Stora hamnkanalen, hvarvid det icke bar sig bättre till än att hästen tog ett steg för mycket och häst och släde kommo ned i det iskalla vattnet. I ett nu har emellertid […]

Skall Kåsjön bli Göteborgs nya vattentäkt?

Behovet av att få mer vatten in till staden än det som kunde erbjudas från Kallebäcks källa var uppenbart vid 1800-talets mitt och efter en lång debatt kom Delsjöarna att bli huvudalternativet som ny vattentäkt 1858. En viktig anledning till att Delsjöarna valdes var att det skulle spara […]

En jubilator: A. Bergendahl

”En af detta samhälles mera kända personligheter, tidningsförsäljaren A. Bergendahl, firar i dag, nära åttioårig, guldbröllop med sin ungefär lika gamla maka. Då vi med anledning häraf i dag på f.m. gjorde ett besök i det trefna hemmet i stadens hus i Haga, funno vi de båda åldringarna […]