Vanvårdad folkpark

”En vanvårdad folkpark är fortfarande det planterade området å Redbärget. I år bedrifves där samma lif som i fjol, hvilket vi då anmärkte. Det har sagts oss, att vederbörande finna det för kostsamt att göra något för platsens iordninghållande. Men att tusentals plantor förstöras, måtte väl också blifva […]

Göteborg andas ut efter en vecka i festrus

”Sju av de numrerade jubileumspublikationerna färdiga – Stort intresse bland allmänheten för serien. När allt kommer omkring, är det först idag, göteborgaren vaknat efter den senaste veckans festrus. Ty i jämnt en veckas tid ha de stora jätteflaggorna vajat över Drottningtorget och Gustaf Adolfs torg, och alla gator […]

Rättegångs- och Polissaker

”Från Polisdomstolen Efterdyningar från muraresträjken. Muraren August Bengtsson, hvilken, henligt hvad förut omtalats, förolämpat en å ett bygge sysselsatt mureriarbetare och genom detta beteende åstakommit folksamling, dömdes att för förargelseväckande uppförande å allmän plats böta 15 kr. Från Poliskammaren Gatubalkonger får ej begagnas till piskbalkonger, äfven om de […]

Slottsskogsvallens invigning

”Göteborg har äntligen fått sin stora idrottsanläggning Slottsskogsvallen, invigd. I lördags förklarade nämligen kronprinsen under mängdens jubel den nya idrottsborgen invigd för sitt ändamål. Den stora apparat, som satts i gång, gick till större delen väl i lås, även om det ibland blev lite väl långa pauser mellan […]

I konserthusbyggnadsfrågan

”Glädjande är det i sanning, att äfven Göteborg med sina 130,000 invånare insett behofvet af en ny lokal för större konserters hållande. Komitén, som erhållit uppdrag att inkomma med förslag till dena frågas lyckliga lösning, har nu fullgjort sitt uppdrag; men den tycks helt och hållet förbisett hufvudändamålet […]

Fiskeutställningen

”Utställningsbesökare från upplandet, som resa till Göteborg i vanliga fall för att äta saltsjöfisk och se stora båtar, uppmanas att hålla sig kring Minneshallen. Går man in till vänster och över gården. stöter man på fiskets vrå, ett koncentrerat utav allt, vad som hör till fisk och fiske. […]

Utställningens mest gigantiska avdelning

”Har man vid sina besök på den historiska minnesutställningen erfarit en lika kraftig som uppbygglig och angenäm känsla över att vara göteborgare, förtätas denna känsla till något o-ändligt högre och värdefullare, när man passerat över viadukten och kommit in på utställningens industriella område. Träder man in i stora […]

587 hundar på Lilla Otterhällan

”Hundutställningen öppnades i dag vid 9-tiden i Tivolilokalen å Lilla Otterhällan. Det är en talrik och vacker samling hundar, som här sammaniörts från vidt skilda håll i landet och jemväl från Norge och Danmark. Katalogen upptager icke mindre än 587 nummer. Talrikast äro settern, stöfvaren och pointern. För […]

De kungliga på utställningsbesök

”Konungen och kronprinsen studerade stora maskinhallen, prinsessorna Röda korset och avdelningen för kyrklig konst. Efter alla de ansträngande officiella festligheterna på tisdagen och onsdags förmiddag fingo de kungliga gästerna behålla onsdags eftermiddagen för sig själva. Helt naturligt använde de den för att göra ännu ett besök på utställningen. […]

Velocipedernas nummerplåtar

”Inregistreringen av velocipeder, som ännu inte är genomförd här i Göteborg, öfvervakas med största noggrannhet i en stor del andra städer. I Eskilstuna är höjden på siffrorna å velocipedernas nummerplåtar bestämd till 8 centimeter. En del velocipedåkare därstädes, som haft endast 6 c.m. höga siffror, har bötfällts.” (Ur: […]

Storartad donation till Göteborg

”Dir. Dan Broström skänker 300,000 kr. För professur i etnografi och ett akvarium i Sjöfartsmuséet. Göteborg har på sin jubileumsdag fått mottaga en lika vacker som frikostig donation från skeppsredare Dan Broström, vilken genom ett gåvobrev överlämnade en summa av 300,000 kr. att förvaltas av drätselkammaren under benämningen […]

Urspårning på Västerberget

”Ofog å Västerbärget föröfvades söndagen den 14 april af ett 10-tal ynglar från Majorna, i det att de satte sig att åka i två vagnar, afsedda för transport af sten, utför en sluttning ned till sjön, hvarvid den ene vagnen urspårade och ramponerades och den andra äfven tog […]

Premiärkväll på utställningen

”Redan för länge sedan var det någon som viskade en förmodan om att maj torde bli göteborgarnas speciella månad, därmed att mera antagligen en tid då stadsborna själva gåvos tillfälle att bekantade med det stora underbara på andra sidan Götaplatsen. Det kvarstår som huvudintryck av jubileumsutställnings premiärkväll, att […]

Den nya kapplöpningsbanan på Qviberg

”Arbetet å dennas iordningställande till stundande löpningar den 2 Juni pågå som bäst. Så uppföres en stor täckt läktare, rymmande c:a 600 personer; en mindre paviljong för Fältridtklubbens medlemmar och inbjudne uppföres på krönet af en trädklädd kulle med fri utsikt öfver i det närmaste hela banan. Den […]

Göteborgsutställningen är invigd

”Ramen kring trehundraårsjubiléets glansögonblick, högtidligheterna på Gustaf Adolfs torg klockan elva på förmiddagen, hör förvisso till det ståtligaste Göteborg på länge om ens någonsin skådat. Där splade för första gången den nya Göteborgsflaggan en intressant och uppmärksammad roll på dominerande plats från Börsen och Rådhuset. Mot Östra Hamngatan […]