Kategori: 1900-talets Göteborg

Koskräck?

”En folkilsken ko åstadkom i går middag stor uppståndelse i Göteborg och vållade flera olyckor. Hon skulle ledas från ett stall vid Färgaregatan, men gjorde sig snart oberoende af sin ledare och skenade i väg snart sagdt genom halfva staden: genom Stampgatan, Drottninggatan, Strandgatan och åter till Stampgatan, […]

Portarna öppnades till bron

”När portarna öppnades till den nya bron i går kväll, strömmade en intresserad skara in på de breda och bekväma gångbanorna. Man såg långt in på natten beskådande och beundrande kotterier uppehålla sig där. Det nya värket vann allmänt pris – dock var en estetiskt anlagd medborgare missnöjd […]

Skansen Lejonet skall icke bebyggas

”På sistone har man, som vi förut påpekat, kunnat iakttaga ett påbörjadt byggnadsföretag invid skansen Lejonet. Detta har gifvit anledning till det antagandet, att äfven ifrågavarande minnesrika och härligt belägna fästningsvärk skulle kringbebyggas. Enligt hvad fortifikationsbefälhavaren meddelat oss, är des bättre denna farhåga alldeles ogrundad. Han har nämligen […]

Från Göteborgs polisvärld

Dåliga anordningar ”För någon tid sedan var den, som skrifver detta, vittne till en ytterst pinsam scen här i Göteborg. Det var förrästen ute vid Masthugget. En poliskonstapel kom gatan nedför, eskorterad af en till antal ständigt stigande folkmassa. Vi iakttogo icke genast, hvad anledningen till denna egendomliga […]

”Lethe” på Lorensberg

”Sommarteatern på Lorensberg uppförde i lördags för första gången en muntrande enaktare med inlagda kupletter af Harald Leipziger, benämd ”Lethe”, förut spelad här vid friluftsfästen på Köpstadsö för någon vecka sedan. Stycket, typiskt för en sällskapspjes, är ej öfver sig originellt till uppränning, men situationerna äro ofta lustiga […]

Turistströmmen – Sydafrikanska kriget invärkar äfven därpå

”Som Göteborg är en af de stora inkörsportarne eller åtminstone första uppehållsplatsen för turisttrafiken på både Sverige och Norge, så kunna ju företeelserna å detta område här anses ganska allmängiltiga. Det måste därför vara synnerligen glädjande för vårt land att man å sakkunnigt håll enstämmigt gjort den erfarenheten […]

Hatten på!

”Från och med i går middag ståta Göteborgs spårvagnshästar med gula halmhattar, väl ej af senaste parisermode men enigt djurskyddsföreningens modell, med liten sockertoppsformad kulle och så koketta, att hvilken strålande ungmö som hälst skulle vilja tjusa till i en sådan hatt – blott det icke vore hål […]

Nytt krogpalats

”Ett nytt stort krogpalats är nu nära sin fullbordan på barnhsets tomt i hörnet af Torg- och Postgatorna eller samma plats där det s.k. ”märket” fanns under många år. Byggnaden, som uppförts af byggmästaren F.O. Peterson, kommer att i en del af 2:dra och i hela 3:dje våningen […]

Drunknade

”I går vid middagstiden timade den sorgliga händelsen ute vid Hammar, södra skärgården, att hemmasonen Martin Johansson i Åkered, västra Frölunda, under badning omkom därstädes. Johansson, som ej var simkunnig, hade ensam från en båt nära stranden begifvit sig ut i vattnet i tanke att där bottna; men […]

Hvem kommer att ansvara för djurplågeriet?

”Ett invecklat mål angående ansvar för djurplågeri, har under ett par sessionsdagar behandlats i polisdomstolen. En gumma hade nämligen åtalats, för det hon å Kungstorget haft för många kycklingar förvarade dels i en låda och dels i en barnvagn, i hvilken senare djuren haft så knappt utrymme, att […]

Renströmska badanstaltens 25-årsjubileum och historia

”Renströmska badanstalten kunde i går fira sitt 25-årsjubileum, och med anledning häraf hade anstaltens styrelse inbjudit all nuvarande och en del f.d. personal vid såväl bad- som tvättanstalten till utfärd till Stjärnvik. Kl. 4 e.m. ångade ”Ärland” ut från hamen med de till ett 100-tal uppgående deltagarna. Af […]

Publikintresset för fiskerimässan har varit klent

”Den nu avslutade tredje fiskerimässan har givit en del lärdomar av både glädjande och mindre glädjande art, påpekar mässtyrelsens vice ordförande, direktör Erland Erlandsson, vid ett samtal med en av Göteborgs Aftonblads medarbetare. I stort sett kan man dock påstå, att mässan varit lyckad. Den har ordnats på […]

Friluftsfest på Köpstadsö

”På Köpstadsö förbereds till lördagen den 20 dennes kl. 6 e.m. en »frilufsfest» enligt program, som lofvar att bifva mer än vanligt lockande. Flera goda förmågor bland sommargästerna komma att medvärka. Man får till lifs såväl »barnfest med bröllopståg, lekar och dans», som musik och sång, hvarjämte en […]

Göteborgs Kexfabrik i en indisk pagod

Industri från Göteborgsområdet var representerade vid Gävleutställningen 1901, dagens berättelse handlar om den något speciella utställningen som Göteborgs Kexfabrik bidrog med, skildrat under rubriken ”Från Utställningsstaden i Norrland”. ”Afdelningen för näring- och njutningsmedel har sin plats i Industrihallens ena ända och är helt visst en af de mäst […]