Kategori: 1900-talets Göteborg

Kalabalik å Kungsgatan

”En rusig person vid namn Martin Halvorsson, utan bostad, uppträdde i lördags så bråkigt vid frälsningsarméns härberge, att han måste omhändertagas af polis. Illa berörd af denna vändning, började karlen bli vild, skrek och gjorde våldsamt motstånd. Ligapojkar i mängd samlades, som vanligt, och njöto af gratisnöjet. Men […]

Ett revolverdrama

”En sjöman sköt sig i går med en revolver en kula mot bröstet, hvaraf han sårades. Härefter begaf han sig först hem och därefter till närmaste polisstation där han anmälde att han behöfde läkarehjälp. Tillkallad läkare emitterade honom till sjukhuset, där han blef undersökt, hvarefter han hemfördes. Någon […]

Skjutöfningar för barnen

”De föräldrar, som önska att deras söner skola lära sig att utan fara för eget och andras lif handtera ett skjutvapen, må sända dem till skolhuset å Redberget, där Kvibergs skytteförening har sina kammarskjutnings- och instruktionsöfningar hvarje söndag från kl. 1-3 e.m. och där de mot en billig […]

Säsongens första lekstuga

”Folkdansens Vänner hade i går afton å Frimurarelogen sin första lekstuga för säsongen. Föreningen, som ett par år haft sin egen lokal i Odd Fellows hus, har nu beslutat att hvar fjortonde dag ha sina öfningar därstädes. Logens nyrestaurerade festvåning fylldes i går afton af ett 50-tal damer […]

Lågt vattenstånd i älven

”Det låga vattenståndet i Göta Älf förorsakar mycket hinder för trafiken. Ångbåtarne kunna icke lasta fullt, emedan vattnet är så lågt, att på många ställen fartygens bottnar få göra bekantskap med de hvassa stenarne. Senast då ångaren ”Otterbäcken” passerade genom slussarne vid Trollhättan fick den rätt hårda stötar […]

Innestängd i saluhallen

”På Skanstorget samlades i går förmiddag en hel del folk med anledning däraf att det sports, att en karl blifvit innestängd i saluhallen där. Och det var nog riktigt. På morgonen hade han genom rop gifvit sin fångenskap tillkänna och bedt om hjälp att komma ut, något som […]

Allan från Bengtstorpet

Familjen Andersson, Alfred, hustrun Augusta och deras sju barn, flyttade till Bengtstorpet 1902. Men till skillnad från tidigare generationer av torpare arbetade inte Alfred enbart som jordbruksarbetare. Närheten till staden öppnade fler inkomstmöjligheter och han tog anställning hos bland andra Johan Johansson och hans åkeri på Gårda. Arbetsuppgifterna […]

Badplatserna vid södra älfstranden

”Lämna varmbadsförhållandena i Göteborg åtskilligt öfrigt at önska, så är det föga bättre bestäldt med kallbadsfrågan. Vi ha visserligen Löfströmska badinrätningen (se bilden i sidhuvudet), men vattnet är ju där allt annat än tilldragande och för resten blir det rätt kostsamt att med nu gällande priser dagligen bada […]

Slottsskogen föreslås få djurgård och lekplatser

”Slottskogsstyrelsen har nu till magistraten inkommit med budgetförslag för år 1902. Ehuru frågan om anordnande af en del inrättningar för förströelse i Slottsskogen, såsom djurgården, lekplatser m.m. ännu ej slutbehandlats af stadsfullmäktige, har likväl styrelsen med anledning af hvad som förekommit i frågan och de önskemål, som uttalats, […]

”Spå-Eva” är död

”En af Göteborgs mest kända personligheter, spåkvinnan Eva Johansson, skattade i går afton vid 7-tiden åt förgängelsen, omkring 75 år gammal. Den aflidna ansågs i mycket hög grad besitta siaregåfvan, och otaliga äro de, som under hennes långa verksamhetstid hos henne sökt förklaring på lifvets gåta. Vid sin […]

Oväsendet i Annedal

”Anhålles vördsamt om plats i eder aktade tidning för följande: Huru länge skall hörnet af Västergatan och Änggatan ute i Annedal vara en samlingsplats för en hop slödder såsom fyllbultar, ligapojkar o. dyl.? Fredliga vandrare som händelsevis i synnerhet efter mörkrets inbrott passera detta hörn hafva ofta svårt […]

Skolträdgårdar i Göteborg

”Med anledning af förslag, väckt af skolinspektören, om plantering vid åtskilliga skolhus har folkskolestyrelsen beslutat, att skolträdgård och planteringsland för undervisning i trädgårdsskötsel äfvensom trädgårdsland för i skolhuset boende lärare och lärarinnor skola anordnas vid skolhuset å Kviberg, samt att uppdraga åt byggnadskommittén för uppförande af nytt skolhus […]

När första skenan lades

”Försynen och direktör Edström hade bestämt, att den 11 oktober 1901 skulle bli en märkesdag i Göteborgs spårvägars historia. Som bekant lyckades vederbörande efter långvariga funderingar och ventileringar att ena sig om sådana inköp af det engelska spårvägsbolagets egodelar i Göteborg som anläggande af elektriska spårvägar härstädes. Och […]