Kategori: Nöjen

Vid Wadmans byst

”Wadman är Göta P.B:s största namn, och det är som bekant, sällskapet som rest hans byst i Lorensbergsparken, där den nu står skäligen undanskymd bak restaurationsbyggnaden. En mängd åhörare utanför ordensbrödernas led hade här samlats för att uppsnappa en del af festligheterna. Hyllningen var enkel men anslående, ”Hvem […]

En jätte-fonograf

”Förevisningar och fonografkonserter gifver hr Oscar Wennersten i Reallärovärkets högtidssal i morgon och de två följande dagarne efter ett synnerligen sevärdt program, som upptager många nyheter. Blan dessa må särskildt framhållas 10 tablåer ur passions-skådespelen i Ober-Ammergan, ögnblicksbilder från fartygsexplosionen i Stockholms skärgård och porträtt af Mac Kinley. […]

Den nya revyn på Lorensberg

”Nya Mefisto”, som i går afton presenterades Göteborgspubliken, besatt åtminstone den förtjänsten att dess författare – af omarbetaren syntes blott föga spår – gjort sig mödan att ge sitt spex ett yttre sken af handling – den röda tråden i pjäsen var här en ”Faustparodering”. Skada blott att […]

Fästligt på Långedrag

”Det var fästligt på Långedrag i lördags. Först gick kl. 5 e.m. en barnfäst af stapeln å lawn-tennis-klubbens bana, som för ändamålet förvandlats till en ”orientalisk bazar”. Från smakfullt utstyrda och dekorerade friluftsstånd, prydda med guirlander af konstgjorda och lefvande blommor och grönt, serverades till synnerligen moderat pris […]

Flygmaskinen lyfte inte från Lorentsberg 1883

”Flygmaskinen, »den enda i sitt slag», som förevisats i vårt land och som i går skulle gå till väders å Lorenzberg, visade sig onekligen vara i sitt slag egendomlig: han icke blott icke rörde sig ur fläck, han gjorde ej ens något försök därtill. Det lärer ha »fattats […]

Sago- och visafton med Signe Widell

”Signe Widells sago- och visafton i går å K.F.U. M:s hörsal hade lockat en rätt talrik publik föratt vara i rötmånaden, då staden är så godt som öfvergifven af de mera konstintresserade elementen. Aftonen blef en ny triumf för den intagande konstnärinnan, som redan vid sitt första inträdande […]

Lorensbergs djurgård

”En zoologisk anläggning i vår Slottsskog är ju ett gammalt önskemål, som väl vederbörande inte så värst länge till kunna visa från sig med mer eller mindre giltiga förevändningar. Början är ju gjord där med hjortarne och svanarne och att så småningom öka samlingen med lämpliga djur borde […]

”Lethe” på Lorensberg

”Sommarteatern på Lorensberg uppförde i lördags för första gången en muntrande enaktare med inlagda kupletter af Harald Leipziger, benämd ”Lethe”, förut spelad här vid friluftsfästen på Köpstadsö för någon vecka sedan. Stycket, typiskt för en sällskapspjes, är ej öfver sig originellt till uppränning, men situationerna äro ofta lustiga […]

Friluftsfest på Köpstadsö

”På Köpstadsö förbereds till lördagen den 20 dennes kl. 6 e.m. en »frilufsfest» enligt program, som lofvar att bifva mer än vanligt lockande. Flera goda förmågor bland sommargästerna komma att medvärka. Man får till lifs såväl »barnfest med bröllopståg, lekar och dans», som musik och sång, hvarjämte en […]

De många premiärernas dag

”Naturligtvis har utställningen åter slagit publikrekord, och naturligtvis har det regnat — som alla söndagar hittills i sommar! Men i lördags eftermiddag, då 40,000 människor voro inne på utställningsområdet, lyste solen en smula över ”gårdarna” och Göta livgarde i full parad på den nya musikpaviljongen framför huvudrestauranten. Hr […]

Tre sånguppvisningar i staden

”Sånguppvisning ägde i lördags e.m. rum i Annedals skolhus under tillslutning af en stor mängd åhörare. Sångläraren hr O.L. Svensson lät därvid i olika afdelningar flera hundra barn afsjunga ett urval af de sånger, som under året inöfvats, och i sanning förvånande var det resultat, till hvilket ungdomen […]

Musiken i Trädgårdsföreningen

”I Trädgårdsföreningens konsertsalong uppträder i afton för sista gången den populäre violinvirtuosen signor Fusella, som nu under en vecka gifvit »Trädgårdens» aftonkonserter ökad dragningskraft. Dir. Kuhlaus omtyckta orkester spelar till den 10 Maj. Den 11 Maj—14 Juni få vi höra Vendes artilleri musikkår under dir. Ekblad. Den 15 […]

Sportfesterna å cirkus

”Den företa af Fältridtklubbens fester till förmån för anläggningen af en ny kapplöpningsbana hölls i går inför en ganska talrik publik, 6om fyllde loge- och parkettplatserna, under det att öfre raderna voro mera klent besatta. Programmet, som var mycket omväxlande, tillvann sig lifliga applåder. Det inleddes med en […]

”Esperanterna” på maskerad

”Sällskapet Esperanterna hade i lördags anordnat kostymbal i lilla fästvåningen å Grand Hotel Haglund däri ett 50-tal personer deltogo. Balen som var den sista för säsongen, präglades af den angenämaste stämning. Bland dräkterna fanns ett rikt urval både smakfullt eleganta och originella. Sällskapets kvinnliga medlemsskara hade rikligt tillfälle […]

Djurtämjare

”Cassanova Nemeti gifva hvarje afton kl. half 8 i gamla Manégen en föreställning: i 3:ne Afdelningar, hvaruti de mest öfverraskande prof på menniskans herravälde öfver djuren ådagaläggas. Druen utgöras af 1 stort fullvuxet lejon, det vackraste exemplar som här någonsin blifvit förevisadt, 3 yngre Lejon, 1 Leopard och […]

En Montgolfieriska Luft-Ballong

En Montgolfieriska Luft-Ballong brydd med de förenade rikenas falgga, kommer att uppstiga i morgon Tisdag den 10 Sept., kl. 6 e.m., ifrån exercisheden. Frivillig afgift upptages i bössor såväl å stället som i alléerna, och anbefaller jag mig till den ärade publikens bevägenhet. Carolina Lindström Den, som upphittar […]