Kategori: Berömda personer

”Spå-Eva” är död

”En af Göteborgs mest kända personligheter, spåkvinnan Eva Johansson, skattade i går afton vid 7-tiden åt förgängelsen, omkring 75 år gammal. Den aflidna ansågs i mycket hög grad besitta siaregåfvan, och otaliga äro de, som under hennes långa verksamhetstid hos henne sökt förklaring på lifvets gåta. Vid sin […]

Vid Wadmans byst

”Wadman är Göta P.B:s största namn, och det är som bekant, sällskapet som rest hans byst i Lorensbergsparken, där den nu står skäligen undanskymd bak restaurationsbyggnaden. En mängd åhörare utanför ordensbrödernas led hade här samlats för att uppsnappa en del af festligheterna. Hyllningen var enkel men anslående, ”Hvem […]

Domprosten Wieselgren gick genom isen

”Domprosten d:r Wieselgren var sistl. Söndag eftermiddag helt nära att falla såsom offer för sitt aldrig tröttnande nit såsom själasörjare. Sedan han på f.m. predikat i Domkyrkan, hade han, åtföljd af sin sexårige son besökt en nyligen öppnad söndagsskola i Hagaskolhusets stora sal och företog sig derefter, enligt […]

Oscar II besökte Vesterberget

”Drott” ankrade klockan tre i går på e.m. midt för Vesterbergets brygga, hvarefter fortifikationsbefälhavaren kapten Grill gick ombord å ”Drott”. En halftimme senare gick konungen, åtföljd utom af kapten Grill af öfverhofjägmastaren Ankarcrona, landshöfding Lagerbring, chefen och officeraren å ”Drott”, ombord å fortifikationens ångare ”Wärnschiöldh”, som landsatte dem […]

Herr Salchow kommer till Göteborg!

”Skridskotäflingarna och uppvisningarna i konståkning å Idrottsplatsen i morgon kl. 1 e.m. komma nog att räkna tusentals åskådare. Ensam hr Salchow är värd ett besök; till hans uppvisningar i London, Berlin och Wien hafva många tusentals personer strömmat från äfven aflägsna orter. En telegrafiisk anmälan från Helsingfors af […]

Professor Brögger föreläser om istiden

”Professor Bröggers föreläsningsserie, hvartill Högskolans styrelse inbjudit honom, och som kommer att bilda en länk i samarbetet mellan nordens universitet, tager sin början nästa måndag kl. 7 e. m. i Högskolans stora hörsal. Hela seriens ämne utgöres af Skandinaviens förhållande under och efter den sista isperioden. Den första […]

Importfirman Andersson & Lindberg fyller 25

”Tjugufemårs-jubileum firades i lördags ai den högt ansedda export- och importfirman Andersson & Lindberg härstädes. Firmans chefer högtidlighöllo dagen med en splendid fest å Grand Hotel Haglund, hvartill voro inbjudna kontorspersonalen härstädes och vid filialkontoret i Stockholm, af hvilka flertalet varit anstäldt i 15, 20 à 25 år, […]

Storartad donation till Göteborgs Högskola

”Till ordföranden för Göteborgs högskolas styrelse, landshöfding friherre Lagerbring, ingick i går en skrifvelse af följande innehåll: Då hr konsuln m.m. Oscar Ekman erfarit att styrelsen för Göteborgs högskola icke utan bekymmer motser nödvändigheten af att inom kort söka anskaffa en för denna läroanstalt särskildt afsedd byggnad, därför […]

P4 Dokumentär: Broströms

P4 Dokumentär har skapat en serie om fyra avsnitt om familjen Broström. Första avsnittet i den här är berättelsen om familjen som byggde ett redarimperium börjar med att Dan Broström och grosshandlardottern Ann-Ida Mark möts i Göteborg i början av 1900-talet. Men deras kärlek stöter snart på förhinder. […]

Camilla Collet i den nordiska qvinnofrigörelsens tjenst

”Camilla Collet  och hennes verksamhet i den nordiska qvinnofrigörelsens tjenst utgjorde ämnet för ett föredrag, som i går afton hölls å Högskolan af fröken Gina Krogt utgifvannna af den norska tidskriften ”Nylæde”. Född år 1813 sammanföll Camilla Colletts ungdom med det återuppståndna Norges egen första ungdomstid, då en […]

I Pehrssons bokhandel

”I Pehrssons bokhandel exponerar den kända målarinnan Lotten von Gegerfelt för närvarande fem vackra landskapstaflor, på hvilka vi fästa intresserades uppmärksamhet för julinköpen. Den största är ett motiv från Alingsåstrakten, en stuga med en skogsvägg bakom. De öfriga äro: ”Vid ån”, en solig sommarbild från Alingsås (i mahognyram), […]

Johan Jacob Ekman fyller 85

En något fylligare beskrivning ges i Svenskt biografiskt lexikon: ”Efter privat undervisning i föräldrahemmet, studier vid doktor Beckmans skola samt merkantil och teknisk utbildning i Göteborg anställdes Janne E. vid sexton års ålder söm kontorist i den av hans far grundade handelsfirman Ekman & Co. Under sex år […]

Grosshandlare Aug. Johansson Mark har avlidit

”Grosshandlare Aug. Johansson Mark afled härstädes i går kl. 11,15 på f. m. efter en längre sjukdom. I likhet med sina förut aflidne bröder Claes Johansson och Joh:s Johansson har han i vår trakt intagit en aktad och betydande ställning såsom affärsman och industriidkare. Aug. Johansson Mark var […]

S.A. Hedlunds jordfästning

”Vid 4-tiden i går e. m. strömmade menniskor in på Östra begrafningsplatsen och samlade sig omkring grafkapellet, där redaktören S. A. Hedlunds stoft skulle vigas till griftero. Klockan half 5 anlände liktåget till kyrkogården. Efter likvagnen med den af blommor och kransar öfverhöljda kistan kom tre vagnar med […]