Kategori: Berömda personer

Hyllningen av August Kobb

”En anslående hyllning egnades i lördags Slottsskogens skapare grosshandlanden m. m. Aug. Kobb, som då ingick i sitt 81:sta lefnadsår samti­digt med att Slottsskogen då kunde fira qvartaekelsminnet af sin tillvaro. På högtidsdagen — i dubbelt afseende betydelsefull för den vördade åldringen — fick hr Kobb mottaga en […]

En äventyrlig göteborgare

”Ett vexlande, på äfventyr rikt lif har hr Carl Dahlgren, som f. n. är på besök här i staden hos an­höriga och vänner, lefvat. Hr Dahlgren är infödd göteborgare. Såsom yngling utgick han såsom frivil­lig i dansk-tyska kriget och utmärkte sig för glänsande tapperhet i många slaktningar. År […]

Minnesvård öfver C. L. Wåhlin

”Carl Ludvig Wåhlin har på alla områden, där hans verksamma lifslopp rört sig, lemnat efter sig ett namn, som namnes med kärlek och tacksamhet. Inom den akademiska för­eningen, hvars ekonomiska angelägenheter han under flere år vårdade, och inom den skånska nationen, där han länge innehade en af de […]

Aëronauten M:r Sivel och hans Jätteballong

Göteborgarna hade kunna läsa om ballonguppstigningar under det nyligen avslutade kriget mellan Frankrike och Tyskland. När freden återvänt reste en del av dessa äventyrare, aëronauter, omkring och visade upp sina fantastiska farkoster. I augusti 1872 anlände Mr Sivel med sin ballon ”Colosse” till Göteborg och 20 000 människor […]

Hemkommen från Klondyke

”En ung göteborgare, hr Harry Gibson, har efter en tids vistelse i Klondyke hemkommit, Hr G. har i guldlan­det förvärfvat åtskilliga “claims” och ämnar snart återvända för att fortsätta med deras bearbetning. Hr G. medför åtskilliga prof på naturligt guld, sådant det finnes i dessa guldförande trakter.” (Ur: […]

Bilder från Andrées färd mot okända öden lockar besökare

”Något som drar folk tyckes Panorama International vid Norra Hamn­gatan ha fått i den bildserie, som före­visas i dagarna, föreställande våra käcka nordpolsfarare Andrées och hans kamra­ters färd till Spetsbergen alltifrån afresan från Göteborg till det ögonblick då ballongen lemnar Spetsbergens jord. Isynnerhet i dessa Andréeryktenas dagar bör […]

Henning Frisell har gått ur tiden

”Efter flere månaders sjukdom afled härstädes i går en fram­stående och högt aktad medlem af Gö­teborgs samhälle, grosshandlaren m. m. Henning Frisell, i en ålder af 74 år och 4 månader. Med Frisells bortgång ändades en ovan­ligt verksam och gagnande lefnadsbana. Född 1824 på Stömne bruk i Vermland […]

Anders Vilhelm Levgren har avlidit

”En af vård stads mera bemärkta män af den äldre generationen, en man som på sin tid ganska mycket anlitats i allmänna värf, gick i går nr tiden, i det grosshandlaren Anders Vil­helm Levgren då afled å sin egendom Stora Katrinelund, nära 73 är gammal. Levgren var 1876—78 […]

En vacker donation

”Friherrinnan Oscar Dickson, född von Rosen bar, med anledning af resandet af sin faders grefve Adolf von Rosens byst i Örebro, meddelat major Adelsköld att hon anslagit 40,000 kr. till grundplåt för en fond bärande grefve Adolf von Rosens namn, ämnad att ställas under styrelsens för statens järnvägar […]

Fritz Bruce öppnar en elegant fotografiatelier

”En ny, elegant fotografiatelier har i dag öppnats vid Kungsgatan 57 i Wettergrenska huset af den unge, fram­stående fotografen hr Fritz Bruce. Atelieren, som säkerligen är en af de största i staden, är inrymd i de lokaler där den stora konfektionsfirman förut haft sin kapptillskärning. Det är höga, […]

Hyllning

”Direktör Erik Lilje­strand, som med nattåget i går afreste till sitt nya verksamhetsfält (han har som bekant utnämnts till direktör för försäk­ringsbolaget “Norrland” i Stockholm), blef å banstationen uppvaktad af en sångkör under ledning af hr Gottfrid Gisslow. Hr G. uttryckte sångarnes tacksamhet och aktning för hvad dir. […]

Ryttare och häst dödade i ballongolycka

”Ohygglig Cirkusolycka – Signor Corradini nedstörtar under ballongfärden Å cirkus ute vid Lorensberg hade i går liksom föregående aftnar samlats en talrik publik för att åskåda det så populärt vordna cirkussällskapets presta­tioner, Clownerna Adolpho och Estio hade sin bénéfice. Publiken hade applåderat dem gång på gång tillika med […]

150,000 kr. donerade till Göteborgs Högskola

”Konsul Oscar Ekman i Stockholm har meddelat styrelsen för Göteborgs Högskola att han den 15 nästk. maj kommer att öfverlemna ej blott de 100,000 kr., som han donerade åt Högskolan förlidet år, utan ytterligare ett lika stort belopp. Genom denna donation uppgår Oscar Ekmans- fonden till 300,000 kr. […]

Halta Lottas krog och kärlekspoppeln

Denna söndag var det långfredag år 1898 och därmed utkom inte någon tidning. Vi skall istället fördjupa oss i historia kring Halta Lottas krog i en artikel signerad Erik Bergendahl, som förutom att skriva artiklar i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, även var ordförande i Göteborgs Hembygdsförbund. ”Det finns […]

Underrättelse från Andrée ?

”Victoria (British Columbia) den 5. En man som förut varit postbud i Förenta staterna har ankommit hit från Dawson City. Han meddelar att Andrée befinner sig i Klondyke. Han medför bref från Andrée. Enligt en annan version säges Andrée befinna sig i S:t Michael (fort och ö å […]

Konungen på besök i Göteborg

”Konungens ankomst Vid 9-tiden i dag på morgonen ström­made stora folkskaror ned till statens järnvägsstation. Å Drottningtorget hade hela Första Göta artilleriregemente samt 4 batterier af An­dra Göta tagit plats. Inne i den mattbelagda och med växter smyckade väntsalen församlades efter hand alla de som skulle officiellt mottaga […]