Kategori: Berömda personer

Herr Salchow kommer till Göteborg!

”Skridskotäflingarna och uppvisningarna i konståkning å Idrottsplatsen i morgon kl. 1 e.m. komma nog att räkna tusentals åskådare. Ensam hr Salchow är värd ett besök; till hans uppvisningar i London, Berlin och Wien hafva många tusentals personer strömmat från äfven aflägsna orter. En telegrafiisk anmälan från Helsingfors af […]

Professor Brögger föreläser om istiden

”Professor Bröggers föreläsningsserie, hvartill Högskolans styrelse inbjudit honom, och som kommer att bilda en länk i samarbetet mellan nordens universitet, tager sin början nästa måndag kl. 7 e. m. i Högskolans stora hörsal. Hela seriens ämne utgöres af Skandinaviens förhållande under och efter den sista isperioden. Den första […]

Importfirman Andersson & Lindberg fyller 25

”Tjugufemårs-jubileum firades i lördags ai den högt ansedda export- och importfirman Andersson & Lindberg härstädes. Firmans chefer högtidlighöllo dagen med en splendid fest å Grand Hotel Haglund, hvartill voro inbjudna kontorspersonalen härstädes och vid filialkontoret i Stockholm, af hvilka flertalet varit anstäldt i 15, 20 à 25 år, […]

Storartad donation till Göteborgs Högskola

”Till ordföranden för Göteborgs högskolas styrelse, landshöfding friherre Lagerbring, ingick i går en skrifvelse af följande innehåll: Då hr konsuln m.m. Oscar Ekman erfarit att styrelsen för Göteborgs högskola icke utan bekymmer motser nödvändigheten af att inom kort söka anskaffa en för denna läroanstalt särskildt afsedd byggnad, därför […]

P4 Dokumentär: Broströms

P4 Dokumentär har skapat en serie om fyra avsnitt om familjen Broström. Första avsnittet i den här är berättelsen om familjen som byggde ett redarimperium börjar med att Dan Broström och grosshandlardottern Ann-Ida Mark möts i Göteborg i början av 1900-talet. Men deras kärlek stöter snart på förhinder. […]

Camilla Collet i den nordiska qvinnofrigörelsens tjenst

”Camilla Collet  och hennes verksamhet i den nordiska qvinnofrigörelsens tjenst utgjorde ämnet för ett föredrag, som i går afton hölls å Högskolan af fröken Gina Krogt utgifvannna af den norska tidskriften ”Nylæde”. Född år 1813 sammanföll Camilla Colletts ungdom med det återuppståndna Norges egen första ungdomstid, då en […]

I Pehrssons bokhandel

”I Pehrssons bokhandel exponerar den kända målarinnan Lotten von Gegerfelt för närvarande fem vackra landskapstaflor, på hvilka vi fästa intresserades uppmärksamhet för julinköpen. Den största är ett motiv från Alingsåstrakten, en stuga med en skogsvägg bakom. De öfriga äro: ”Vid ån”, en solig sommarbild från Alingsås (i mahognyram), […]

Johan Jacob Ekman fyller 85

En något fylligare beskrivning ges i Svenskt biografiskt lexikon: ”Efter privat undervisning i föräldrahemmet, studier vid doktor Beckmans skola samt merkantil och teknisk utbildning i Göteborg anställdes Janne E. vid sexton års ålder söm kontorist i den av hans far grundade handelsfirman Ekman & Co. Under sex år […]

Grosshandlare Aug. Johansson Mark har avlidit

”Grosshandlare Aug. Johansson Mark afled härstädes i går kl. 11,15 på f. m. efter en längre sjukdom. I likhet med sina förut aflidne bröder Claes Johansson och Joh:s Johansson har han i vår trakt intagit en aktad och betydande ställning såsom affärsman och industriidkare. Aug. Johansson Mark var […]

S.A. Hedlunds jordfästning

”Vid 4-tiden i går e. m. strömmade menniskor in på Östra begrafningsplatsen och samlade sig omkring grafkapellet, där redaktören S. A. Hedlunds stoft skulle vigas till griftero. Klockan half 5 anlände liktåget till kyrkogården. Efter likvagnen med den af blommor och kransar öfverhöljda kistan kom tre vagnar med […]

Hertigen af Abruzzerna i Göteborg

”Kl. 9 ,25 i morse inlöpte på Bergslagsbanans station härstädes det tåg, hvarpå prins Luigi, den i hast beryktade sydländske upptäcktsfararen, skulle befinna sig. Mottagandet hade icke någon officiell prägel. En del italienare, som vistas här i staden, hade mött vid stationen och skyndade nu till en l:a […]

Torsten Henrikson grundlade sin stad – Lyfte första torvan som grävmaskinist

”Stadssekreterare Torsten Henrikson visade oanade talanger som grävmaskinist när han på torsdagen tog det första symboliska spadtaget i Angered-Bergum, där –Göteborgs nya satellitstad för 150-200 000 invånare skall ligga. Kommunalmän och journalister höll andan när stadssekreteraren, iklädd overall och skyddshjälm, utan att tveka hoppade upp i en grävmaskin vid […]

Victor Rydbergs grafkapell

”Victor Rydbergs grafkapell på Nya begrafningsplatsen står nu till sitt yttre fullständigt färdigt. Endast en del marmorbeläggning inuti grafkammaren återstår. På den vackra, af gran och björk bevuxna kullen åt Bagaregården till, hvarest kapellet fått sin plats, gör monumentet ett storartadt intryck. Öfver fyra trappsteg beträder man en […]

Lorensbergs varieté

”Lorensbergs varieté bjuder nu på helt och hållet nytt program, hvilket i går hade lockat fullt hus. Den största dragningskraften är måhända den genom-rolige negerkomikern Geo. Jackson, säkerligen känd af alla, åtminstone till namnet. Vidare ha vi på programmet den svenske cyclekungen Frithiof Malmsten, hvilkens prestationer å cycle […]