Kategori: Stadens parker och grönområden

Allan från Bengtstorpet

Familjen Andersson, Alfred, hustrun Augusta och deras sju barn, flyttade till Bengtstorpet 1902. Men till skillnad från tidigare generationer av torpare arbetade inte Alfred enbart som jordbruksarbetare. Närheten till staden öppnade fler inkomstmöjligheter och han tog anställning hos bland andra Johan Johansson och hans åkeri på Gårda. Arbetsuppgifterna […]

Slottsskogen föreslås få djurgård och lekplatser

”Slottskogsstyrelsen har nu till magistraten inkommit med budgetförslag för år 1902. Ehuru frågan om anordnande af en del inrättningar för förströelse i Slottsskogen, såsom djurgården, lekplatser m.m. ännu ej slutbehandlats af stadsfullmäktige, har likväl styrelsen med anledning af hvad som förekommit i frågan och de önskemål, som uttalats, […]

Nytt växthus och ny portvaktsbyggnad i Trädgårdsföreningen

”I Trädgårdsföreningens park har under senaste tiden uppförts ett nytt, tidsenligt växthus, afsedt för krukväxter o.d. Växthuset, som uppförts af byggmästarefirman N. Andersson & C:o, är cirka 40 meter långt samt byggt af järn, cement och glas. Uppvärmningen åstadkommes genom ett modernt varmvattensystem, som visat sig synnerligen ändamålsenligt. […]

Gipsmodell av högskolebyggnaden i Vasaparken

”En gipsmodell eller reliefkarta i gips öfver Vasaparken är under utarbetning. . Afsikten lärer vara att exponera den för stadsfullmäktige och kanske äfven för allmänheten i akt och mening att visa huru föga en högskolebyggnad inkräktar på utrymmet därstädes. En modell af ajälfva byggnaden skall nämligen uppställas på […]

Revisorernas anmärkningar gällande Slottsskogen

Efter att revisorerna gjort anmärkningar i fråga om Slottsskogen togs frågan upp i stadsfullmäktige. ”hr Atterberg, som vände sig mot restaurationsförhållande därstädes. Det har sagts att Slottsskogen är till för arbetarne och att de tre restaurationslokalerna som nu finnas äro goda nog. Men äfven arbetarne ha rätt att […]

En väl påkallad erinran

Hösten 1873 började några i staden undra om Slottsskogen aldrig skulle bli den park som utlovats tidigare: ”År efter år utföras stora och kostbara arbeten, dels af stadskassans medel, dels för enskildas räkning till förskönande af staden och dess närmaste omgifningar; men en anläggning, som länge varit väntad […]

Botaniska trädgården och Naturhistoriska muséet högtidligt invigda

”Botaniska trädgården invigdes högtidligen på söndagen i närvaro av en talrik och representativ samling vetenskapsmän från hela Norden, vilka komma att deltaga naturforskarmötet. Ordföranden i botaniska trädgårdens styrelse, hr Hjalmar Wijk, gav en historik över trädgårdens tillblivelse och meddelade bl.a., att anslag ur Lindbergska fonden lämnats till ett […]

30 ekar fälls i Slottsskogen

”Sedan Kongl. Förvaltning af Sjöarendena tillåtit Kamreren P. Bagge, att å de af honom arrenderade lägenheterna Malmgårdsängen och Trädgården i Slottsskogen fälla 30 st. Ekar, kommer, till följe af derom meddelad föreskrift, auktion att å stället förrättas nästa Thorsdag den 22 dennes kl. 12 middagen för Ekarnes försäljning […]

Den gångna Pingsthälgen

”Pingsthälgen utmärkte sig i år för det vackraste sommarväder man gärna kunde önska sig. Värmen var i synnerhet i går nästan besvärande – termometern visade då mellan 25 och 30 grader. Det strålande solskenet lockade också massor af folk utom stadens hank och stör. Först och främst naturligtvis […]

En vacker Kristi himmelsfärdsdag

”Kristi himmelfärdsdag ingick med strålande vackert väder, som lockade nog så många ut i naturens sköte. Med matsäckskorgarne under armen syntes stora massor folk redan tidigt på morgonen bege sig ut i allas vår Slottsskog, som nu just fått sommarhabiten färdig, för att tillbringa dagen med barn och […]

Vanvårdad folkpark

”En vanvårdad folkpark är fortfarande det planterade området å Redbärget. I år bedrifves där samma lif som i fjol, hvilket vi då anmärkte. Det har sagts oss, att vederbörande finna det för kostsamt att göra något för platsens iordninghållande. Men att tusentals plantor förstöras, måtte väl också blifva […]

Ett förslag af hr Aug. Kobb

”Gatu- och vägförvaltningen har som bekant, med afstyrkande af det Atterbergska förslaget, hemstält om bifall till stadsfullmäktiges brednings förslag. Mot detta beslut reserverade sig förvaltningens vice ordförande grossh. Aug. Kobb i nedanstående yttrande, som tillika innehåller ett alldeles nytt förslag om banans inledande, belyst af bilden här ofvan: […]

Slottsskogsparken framtid – Zoo, dansbanor och fri musik

För att främja nykterheten i staden lades det fram ett antal förslag, några berörde Slottsskogen och hur parken skulle användas och förändras. ”Beredningen är för sin del öfvertygad om ej blott lämpligheten utan äfven behofvet af, att inom Slottsskogsparken beredas allmänheten flera och mera omväxlande tillfällen till förströelser […]

Vandring i Slottsskogen 1864

Slottsskogen var populär bland Göteborgarna långt innan den blev en anlagd park. Idag tar vi hjälp av Maximilian Axelson för att få en skildring av Slottsskogen 1864. ”Få trakter i Göteborgs närhet ha ett så lockande behag som Slottsskogen. Från Albostaden manar den oss till sig och vi […]

Styrelsen för Slottsskogsparken och beredningens förslag

I ett antal insändare har vi kunnat följa frågan om den planerade Säröbanan. Den 19 mars 1901 presenterade beredningen för järnvägen sitt förslag och styrelsen för Slottsskogsparken hade lämnat sina kritiska synpunkter på förslaget. Men beredningen, som ni kan läsa nedan, ansåg inte ingreppet i parken var speciellt […]