Kategori: Företag

Det går bra för Lindholmens mek. värkstad

”Vid Lindholmens mek. värkstad har man dess bättre icke gjort den ledsamma erfarenhet, som så många andra affärer i samma bransch — senast Motala mek. värkstad — fått göra, den nämligen att arbetet icke vill räcka till. Tvärtom har man där haft tillfredsställelsen att se sig allt jämt […]

Göteborgs Kexfabrik i en indisk pagod

Industri från Göteborgsområdet var representerade vid Gävleutställningen 1901, dagens berättelse handlar om den något speciella utställningen som Göteborgs Kexfabrik bidrog med, skildrat under rubriken ”Från Utställningsstaden i Norrland”. ”Afdelningen för näring- och njutningsmedel har sin plats i Industrihallens ena ända och är helt visst en af de mäst […]

Ombyggnad av Grand Hotel Haglund

”Å Grand Hotel Haglund ha under senaste tiden pågått en del restaureringsarbeten, hvilka särskildt berört läse- och skrifrumafdelningen i undra botten samt kontorslokalerna. De senare ha nu inrymts i vestra delen af den stora byggnadskomplexen, där de erhållit en betydande utvidgning på bekostnad af lagerrum, som förut tillhört […]

Restaurang Gatenhielm

”Restaurant Gatenhielm är belägen vid Stigbergstorget 2 mitt emot Gatenhielmska huset, en av Göteborgs verkliga sevärdheter. Avståndet till Sjöfartsmuseet och Amerikabåtarnas landningsplats är även ringa och man måste sålunda konstatera att etablissemanget har ett läge intill av turisterna ivrigt besökta stråk. Restaurangen har en trivsam matsal och här […]

Utvidgning af Otterhällans elektricitetsvärk

”För att möta det sig ständigt ökande behofvet af elektrisk ström för belysnings- och kraftändamål har Göteborgs elektriska aktiebolag betydligt förstärkt sitt elektriska maskineri i Otterhällans central. Utvidgningen omfattar ett nytt maskinaggregat å 700 ind. hästkrafter, bestående af en triple-expansions-ångmaskin samt en med denna direkt kopplad likströmsdynamo. Ångmaskinen […]

Forshagafabriken stod emot 350 kilo dynamit

”Prick kl 10.15 på onsdagsförmiddagen skulle det högsta hus som sprängts i Sverige, Forshagafabriken i Göteborg, falla sönder och samman. Denna försenade påsksmäll hade samlat 100-tals åskådare, som hängde i klasar på tak och staket kring den högexplosiva byggnaden. Kl. 10.37 tryckte någon på knappen för urladdningen. Men […]

Bergslagsbanan åter en Göteborgsbana

”Ett konsortium i Göteborg har inköpt ej mindre än 16,000 aktier i stora Bergslagsbanan från aktieägare utom Göteborg, hvarigenom röstöfvervikten åter kommit till Göteborg. Köpet, som förmedlats genom Göteborgs Enskilda bank, slöts i går förmiddag. Att Bergslagsbanan, som är en göteborgarnes skapelse, som en gång var deras stolthet, […]

Något att taga efter i Göteborg?

”En upplysningsbyrå af ganska säreget slag har i dagarna öppnats i hufvudstaden. Den bär namnet “Stockholms centralbyrå” och har till sitt egentliga ändamål att upplysa om hvar folk “håller hus utomhus“. Det är ialla fall inte så farligt som det låter. Vi ha inte alls att göra med […]

En obestridlig sanning!

Idag finna allehanda begränsningar kring vad som får sägas i reklamen. År 1901 var företagarna mycket friare att komma med påståenden av olika slag. Reklamen för Pellerins Margarin slog ofta fast ”sanningar” och dagens annons innehåller fler än vad som på länge skådats i tidningarna. Bilden i sidhuvudet […]

Importfirman Andersson & Lindberg fyller 25

”Tjugufemårs-jubileum firades i lördags ai den högt ansedda export- och importfirman Andersson & Lindberg härstädes. Firmans chefer högtidlighöllo dagen med en splendid fest å Grand Hotel Haglund, hvartill voro inbjudna kontorspersonalen härstädes och vid filialkontoret i Stockholm, af hvilka flertalet varit anstäldt i 15, 20 à 25 år, […]

Actie-tekning för en Omnibusinrättning 1837

Actie-tekning för en Omnibusinrättning I Sverige hade det gjorts försök med hästdragna omnibussar 1827 och 1831 men dessa var kortvariga. Det var omnibusslinjen på Drottninggatan i Stockholm 1835 som kan sägas vara landets första omnibusslinje. Det dröjde ytterligare några år innan försök inleddes i Göteborg, ungefär samtida med […]

Nytt glasbruk

”Ett nytt glasbruk har anlagts i närheten af Nols station vid Göta elf af Aktebolaget Göteborgs glasbruk. Bruket, som fabricerar fönsterglas, står under ledning af bolagets verkställande direktör, hr Sten J:eon Mark, under det att arbetschefen är en belgisk fackman, ingeniör Clements Jungers. Fabrikationen, som pågått ett par […]

Gadus fabriker bjöd på torsk och sill

”Gadus’ fabriker hade i går afton inbjudit ett antal af stadens specerihandlande samt representanter för pressen till sexa å Lorensberg för att afxmaka fabrikernas tillverkningar: sillsardiner och torskkonserver. Dessa väckte ock allmän och välförtjent tillfredsställelse. Sillsardinerna ha många förutsättningar för att kunna blifva en världsartikel. De kunna hålla […]

Remfabriken snart återuppförd

”Göteborgs Remfabrik å Gårda, hvilken i våras härjades af eldsvåda, har nu till största delen åter uppbygts. Den tre våningar höga stenbyggnaden har trots murarestrejken fortskridit så långt mot sin fullbordan, att taklagsöl kunde firas i lördags. Uppförandet af den nya fabriksbyggnaden har utförts af byggmästarefirman Hollander och […]

Högt uppdrifven hortikultur i Örgryte

”Hösten, fruktens gyllene tid, är inne, vårt Grönsakstorg är öfverfullt af frukter af allehanda slag, fruktutställningar i vårt lands olika delar hållas. Det är måhända icke allom bekant att det ställe i Sverige, ja i norden, där fruktodling bedrifves i den vidsträcktaste skala, ligger i vår omedelbara närhet, […]