Kategori: Byggnader

Nytt växthus och ny portvaktsbyggnad i Trädgårdsföreningen

”I Trädgårdsföreningens park har under senaste tiden uppförts ett nytt, tidsenligt växthus, afsedt för krukväxter o.d. Växthuset, som uppförts af byggmästarefirman N. Andersson & C:o, är cirka 40 meter långt samt byggt af järn, cement och glas. Uppvärmningen åstadkommes genom ett modernt varmvattensystem, som visat sig synnerligen ändamålsenligt. […]

Ett ståtligt affärspalats vid Skeppsbron

”Ett ståtligt affärspalats — säkerligen enastående i sitt slag i Göteborg — har nyss kommit under tak vid Skeppsbron intill Posthuset Huset, som äges af grosshandlare J. A. Hertz, härstädes är uppfört i fem våningar, hvarjämte källare och vind hvar för sig nästan äro af våningshöjd. Källaren och […]

Saluhall å Kungstorget är olämpligt

”Beredningens förfrågan om förbättrade anordningar för stadens torghandel har nu inkommit med betänkande öfver arkitekten J.A. Westerbergs, af hr S.A. Hedlund såsom förslag ingifna af oss förut meddelade ansökan om upplåtelse af ett område å Kungstorget för uppförande af en täckt saluhall. Beredeningen (hrr A.O. Elliot, M.T. Warmark […]

Gipsmodell av högskolebyggnaden i Vasaparken

”En gipsmodell eller reliefkarta i gips öfver Vasaparken är under utarbetning. . Afsikten lärer vara att exponera den för stadsfullmäktige och kanske äfven för allmänheten i akt och mening att visa huru föga en högskolebyggnad inkräktar på utrymmet därstädes. En modell af ajälfva byggnaden skall nämligen uppställas på […]

Skansen Lejonet skall icke bebyggas

”På sistone har man, som vi förut påpekat, kunnat iakttaga ett påbörjadt byggnadsföretag invid skansen Lejonet. Detta har gifvit anledning till det antagandet, att äfven ifrågavarande minnesrika och härligt belägna fästningsvärk skulle kringbebyggas. Enligt hvad fortifikationsbefälhavaren meddelat oss, är des bättre denna farhåga alldeles ogrundad. Han har nämligen […]

Nytt krogpalats

”Ett nytt stort krogpalats är nu nära sin fullbordan på barnhsets tomt i hörnet af Torg- och Postgatorna eller samma plats där det s.k. ”märket” fanns under många år. Byggnaden, som uppförts af byggmästaren F.O. Peterson, kommer att i en del af 2:dra och i hela 3:dje våningen […]

Vasakyrkan blir dess namn

”Vasakyrkan torde Domkyrkoförsamlingens nya kyrka komma att kallas och den till henne hörande församlingen – antagligen delar af 12, 13, 14 och 15 rotarne, Vestra Brandtdala, Landala och Gibraltar – Vasa församling. Till den nya kyrkans uppförande ha kyrkofullmäktige som bekant anslagit högst 450,000 kr. De täflingsritningar, som […]

Ungkarlshotellet vid Mellangatan – Ett tidsenligt arbetarpensionat

”Sedan några dagar är aktiebolaget Labors arbetarehotell, Mellangatan 9 härstädes, redo att mottaga gäster. Helt tyst och anspråkslöst, utan några invigningshögtidligheter, har pensionatet öppnats och icke häller ha några tillkännagifvanden förkunnat härom. Icke desto mindre har redan en del pensionärer anmält sig, men endast ett fåtal mottagits, enär […]

Den nya kyrkan – De båda prisbelönade täflingsritningarna

  ”Bland de 27 inkomna täflingsritningarna till ny kyrka inom Domkyrkoförsamlingen att uppföras å Götaberg tillerkändes – såsom Handelstidningen redan varit i tillfälle meddela – första priset arkitekten i öfverintendentsämbetet i Stockholm Bror Almqvist och andra priset lektorn vid Tekniska skolan i Borås Valfrid Karlsson. Det är dessa […]

Elektrisk belysning i Hagakyrkan

”Kyrkofullmäktige beslöto i går att elektrisk belysning skall införas i Hagakyrkan efter en af lektor Fr. Lamm utarbetad plan. Hufvudkablarna inledas till det nuvarande arkivrummet, från hvilket arkivet flyttas till det lilla rummet vid norra ingången. Man har ej ansett lämpligt vare sig att helt och hållet använda […]

Ombyggnad av Grand Hotel Haglund

”Å Grand Hotel Haglund ha under senaste tiden pågått en del restaureringsarbeten, hvilka särskildt berört läse- och skrifrumafdelningen i undra botten samt kontorslokalerna. De senare ha nu inrymts i vestra delen af den stora byggnadskomplexen, där de erhållit en betydande utvidgning på bekostnad af lagerrum, som förut tillhört […]

Högskolans förläggning till Vasaparken

”Drätselkammaren har, som på annat ställe i dagens tidning meddelas, utan meningsskiljaktighet i hufvudsak, hem­ställt, att hrr stadsfullmäktige måtte anvisa plats i Vasaparken för uppförande | ai en monumental högskolebyggnad. Enligt kammarens precisering af platsen : minst 12 meter norr om Kristinelundsgatans linie tänkt utdragen genom parken, samt […]

I konserthusbyggnadsfrågan

”Glädjande är det i sanning, att äfven Göteborg med sina 130,000 invånare insett behofvet af en ny lokal för större konserters hållande. Komitén, som erhållit uppdrag att inkomma med förslag till dena frågas lyckliga lösning, har nu fullgjort sitt uppdrag; men den tycks helt och hållet förbisett hufvudändamålet […]

Högskolans nybyggnad – mitt i parken

”En särskild beredning för frågan om Göteborgs Högskolas nybyggnad hade hemställt hos Göteborgs arkitektförening om dess uttalande angående det för nämda byggnad lämpligaste läget i Vasaparken. På sitt senaste sammanträde behandlade Arkitektföreningen detta ärende. Efter en liflig och omfattande diskussion beslöt föreningen därvid med alla afgifna poster att […]

Forshagafabriken stod emot 350 kilo dynamit

”Prick kl 10.15 på onsdagsförmiddagen skulle det högsta hus som sprängts i Sverige, Forshagafabriken i Göteborg, falla sönder och samman. Denna försenade påsksmäll hade samlat 100-tals åskådare, som hängde i klasar på tak och staket kring den högexplosiva byggnaden. Kl. 10.37 tryckte någon på knappen för urladdningen. Men […]

Stora Gårda Mjölkvarn

”Kvarnen från Gårda brukar man ju tala om i fotbollssammanhang – då kanske vederbörande ändå inte vet att det ligger ett verklighetsunderlag i sambandet mellan Gårda och kvarn, det fanns en gång en kvarn som i officiella sammanhang benämndes St. Gårda Mjölkvarn. I folkmun kallades den visserligen för […]