Kategori: Sociala förhållanden

En skam för Göteborg

”Bland de tyska filantroper, som i dagarne besökt Göteborg, befann sig äfven Berlinerskriftställaren Heinrich Sohnreich, som bl.a. är utgifvare af Das Land, tidskrift för landtliga och sociala reformer i den tyska rikshufvudstaden. Hr S. fann det mycket omtalade Göteborgssystemet vara icke uteslutande af godo. Han hade sålunda lagt […]

Textilarbetaresträjk

”I går utbröt härstädes sträjk vid Herman Kürzels vigogne-spinneri å Gårda, där omkring 140 à 160 arbetare ha sysselsättning. Samtliga dessa med undantag af 15 a 20 ha nedlagt arbetet. Orsaken är icke vägrad löneförhöjning. Sådan begärdes visserligen för några dagar sedan, men då disponenten förklarade att så­dan […]

Farliga lekplatser på Hultmans holme

”Missförhållanden å Hultmans holme äro som bekant af flera slag, och upprepade gånger ha Holmeborna framfört sina klagomål däröfver utan att det blifvit någon ändring. Det är särskildt bristen på annan tillgänglig plats för barnen än de lifsfarliga gatorna som gjort sig gällande. På Mårten Krakowsgatan ha i […]

Arbetsstugan i Majorna har åter öppnat

”Majornas arbetsstuga började i går sin värksamhet för innevarande hösttermin. Liksom under närmast föregående terminer komma 100 barn, hälften gossar och hälften flickor, att få bevista arbetsstugan äfven denna termin. Barnen, som i regel befinna sig i åldern 9—12 år, indelas i 4 afdelningar med 25 i hvarje. […]

Från Göteborgs polisvärld

Dåliga anordningar ”För någon tid sedan var den, som skrifver detta, vittne till en ytterst pinsam scen här i Göteborg. Det var förrästen ute vid Masthugget. En poliskonstapel kom gatan nedför, eskorterad af en till antal ständigt stigande folkmassa. Vi iakttogo icke genast, hvad anledningen till denna egendomliga […]

Renströmska badanstaltens 25-årsjubileum och historia

”Renströmska badanstalten kunde i går fira sitt 25-årsjubileum, och med anledning häraf hade anstaltens styrelse inbjudit all nuvarande och en del f.d. personal vid såväl bad- som tvättanstalten till utfärd till Stjärnvik. Kl. 4 e.m. ångade ”Ärland” ut från hamen med de till ett 100-tal uppgående deltagarna. Af […]

Ungkarlshotellet vid Mellangatan – Ett tidsenligt arbetarpensionat

”Sedan några dagar är aktiebolaget Labors arbetarehotell, Mellangatan 9 härstädes, redo att mottaga gäster. Helt tyst och anspråkslöst, utan några invigningshögtidligheter, har pensionatet öppnats och icke häller ha några tillkännagifvanden förkunnat härom. Icke desto mindre har redan en del pensionärer anmält sig, men endast ett fåtal mottagits, enär […]

En sorglig historia

I går inkom en kvinna på polisstationen i Olskroken, medförande en 6-årig flicka, som hon påträffat sofvande å Härlandavägen. Hon uppgaf att flickan vore dotter till änkan Albertina Bergqvist samt att denna hade ytterligare två små barn, om hvilka hon ej alls tog någon vård, utan brukade de […]

Rykte om ett upplopp

”För ett upplopp ville ryktet veta att vår fredliga stad i går eftermiddag varit skådeplatsen. Detta var nu visserligen ej sant, men historien hade dock någon grund. De sträjkande murarne hade nämligen funnit på det olämpliga tilltaget att vid några byggen å Linnégatan invänta en del där arbetande […]

Sjukhuset vid syrenbusken

”När man kommer in genom porten till Älvsborgs fästning ligger strax till höger en byggnad i lä för hörnverkets murar. Dessa långsidor lyser lingonröde mot de grönmålade fönsterkarmarna och den något enformiga blekrosa gaveln livas upp av bortfallande putsflagor där handslagen tegelsten tittar fram. Vore det inte för […]

Bazar till förmån för barnhemmet

”Till förmån för barnhemmet vid Östra Hamngatan n:r 9 öppnas på måndag en bazar, hvilken denna och följande dag hålles öppen från kl. 10 f. m. till kl. 8 e. m. Vid jultiden tages allmänhetens hjelp i anspråk för många olika slag af välgörenhet, men en af de […]

Hjelp åt de nödstälde!

”Tisdagen den 13 i denna månad inträffade såsom allmänt bekant en svårare olyckshändelse i vår skärgård, då sex å fiskläget Knippla hemmahörande fiskare omkommo. Den sorg, som drabbade det fattiga fiskläget, är så mycket kännbarare, som därigenom fyra änkor med sexton (snart sjutton) oförsörjda barn blefvo försänkta i […]

Sinnesslöa barns vård

”Som bekant eger staden tillsammans med länets och Hallands läns landsting en anstalt för sinnesslöa barns vård och undervisning, hvilken anstalt är förlagd till egendomen Stretered utanför Mölndal. Vid konfirmation af läsbarn från församlingen funnos bland de öfriga barnen äfven fyra från Stretered, hvilka i sina svar och […]

Ett inlägg i egna-hemsfrågan

  ”Fabrikör Joh. Olsson, innehafvare af Göteborgs nya karamell- och konfektfabrik, hade till i går afton utlyst ett möte i Arbetareföreningen för diskussion af egna-hems-frågan« Fabrikör Olsson öppnade mötet med ett tillkännagifvande att han hale för afsikt att till arbetarne skänka en honom tillhörig i närheten af Gullbergsbro […]

Sjelfmord

”I går på e. m. anträffades i ett träd uppe bland bergen vid Hjortparken i Slottsskogen en gubbe hängande död med en snara om halsen. I dag har det konstaterats, att den döde var arbetskarlen förre åkardrängen Johannes Andersson, boende nr 55 i Majornas andra rote och 82 […]