Kategori: Hälsa och sjukvård

Sjukligheten i staden 1899

”Om sjukligheten i Göteborg år 1899 meddelade Läkaresällskapets sek­reterare Tid årsmötet i lördags följande: Sjuklighetsstatistiken för det gångna året, hvilken grundar sig på uppgifter från stadens 10 distriktsläkare utom i hvad den rör de svårare epidemieka sjukdomarne, hvilka samtliga i staden praktiserande läkare äro skyldiga att till Hälsovåidsnämnden […]

Sjukafdelningen å Gibraltar

”Stadsrevisorerna yttra i sin vid stadsfullmäktiges senaste sammanträde föredragna berättelse angående fattigvår­den bl. a.: “Styrelsens protokoll hafva af oss genomgåtts, utan att de hafva föranledt oss afgifva någon anmärkning; men däremot har synts oss beaktansvärd en uti protokollen intagen skrifvelse från anstaltens läkare, d:r Åberg, som med åtskilliga […]

Åtgärderna mot pesten

”Vid Känsö har nu uppgjorts kontrakt med entreprenör för mathållning, om dy­lik behöfves, och anställas karantänsvakter, sjukhuspersonal etc. för den hän­delse sådana skulle erfordras. Man är sålunda fullt beredd, om något skepp från pestsmittad ort skulle anlända till karantänen. Känsö karantän är i sin första början upprättad mot […]

Skall pesten komma till Göteborg?

”Med anledning af pestsmitta i utländsk hamn med förbindelser med Sverige hafva vederbörande bemyndigats uppgöra kontrakt med sådan extra personal, som reglementet för karantänsinrättningen på Känsö föreskrifver. Dylik personal anställes dels för mathållningen, dels för sjukhuset och inkallas vid behof till tjänst­göring. Känsö är som bekant Sveriges enda […]

Bristen på sundhet i Haga 1860

Sommaren 1859 hade koleran härjat i Haga med omgivningar och det tillsattes en kommitté som skulle utreda orsakerna. Deras rapport finns med som bilaga till en annan utredning om fattigdomen och arbetarbostäderna som presenterades för Stadsfullmäktige 1866. När rapporten skrevs saknade Göteborg ett utbyggt vattenledningsnät till Haga och […]

Tekniska Samfundet besökte nya sjukhuset

”Tekniska Samfundet hade i går afton sitt sista sammanträde före hösten, denna gång å nya sjukhuset vid Änggården, under ordförandeskap af major Denis Insulander. Arkitekt O. Dymling leranade först i en af salarna, med hänvisning till tal­rika ritningar, en detaljerad beskrifning öfver den storartade sjukanstalten, och ingeniör Lamm […]

För vattenverkets utvidgning och underhåll

”För vattenverkets utvidgning och underhåll under förra året lemnar löjtnant T. Glosomeijer redogörelse i helsovårdsnämndens i denna vecka utkomna årsberät­telse, hvarur vi meddela följande:  Förbrukningen af Delsjövatten har under året utgjort 4,u mill. m3, således i medeltal 11,342 m3 i dygnet eller 131 liter i sekun­den. Maximiförbrukningen inträflade […]

Göteborgs barnbördshus under 1898

”Under förra året intogos 966 patienter, hvarjemte 17 qvarlågo från år 1897. Af dessa 983 sjuke dogo under förra året 3, utskrefvos 966 och qvarlågo till innevarande år 14. Dödligheten har varit 3 = 0,3% ingen död i barnsängsfeber. Totala dödligheten således 3 = 0,3 %. Underhållsdagarnes antal […]

Misshandeln å Gibraltars dårhusafdelning

”Angående det mot sinnessjuka numera aflidna Augusta Matilda Björkman af förra hjonet frånskilda hustrun Anna Aspasia Brolin Holmqvist föröfvade våld 13 sistlidne oktober, då Holmqvist tjenstgjorde såsom biträde åt en sköterska, hölls i dag på e. m. förnyadt förhör in­för poliskammaren. Sjuksköterskan Hanna Persson berättade: Att Björkman endast […]

Sjukhuset å Änggården

”Drätselkammaren hemställer att stadsfullmäktige måtte bifalla byggnadskomiténs förslag om ökning af tomtomrädet till plats för en cisternbyggnad. Värmelednings- och ventilationsanläggningen har projekterats af ingeniör H. Theorell i Stockholm och utföres af Gö­teborgs mekaniska verkstad. Den för de 16 sjukhusbyggnaderna erforderliga ångan lemnas från 5 st. i ekonomibyggnaden centralt […]

Ett hemskt minne

”Antecknadt for Göteborgs Aftonblad. Jag vill minnas att det var år 1834 som koleran härjade vårt land så svårt, och icke minst hemsöktes Göteborg af den förfärliga sjukdomen. Som dödgräfvare tjenstgjorde då bland andre en i Masthugget boende, storväxt och stark karl med namnet Vass. Som pojke hörde […]

Sinnesrubbad af religionsgrubbel

”Jungfrun Hulda Fredrika Johanson omhändertogs i dag å Nils Ericsonsgatan, enär hon visade tydliga tecken till sinnessjukdom. I droska afförd till doktor Nordenfelt blef hon efter undersökning re­mitterad till dårhusafdelningen å Gibraltar. Johanson, som är 24 år gammal och har anställning hos bagare Svenson, n:r 13 Snickaregatan, har […]

Allmänna och Sahlgren­ska sjukhuset

”Vid Allmänna och Sahlgren­ska sjukhusets nybyggnader å Stora Änggården äro nu de sex stora, två våningar höga, sjukpaviljongerna samt de dessa förbindande korridorerna, administrationsbyggnaden, operationspaviljongen och ekonomibyggnaderna redan under tak. Till sjukhusets lilla kyrka håller sockeln på att läggas. En 35 meter hög skorsten har uppbyggts bredvid den […]

Kraft och styrka för svage och sjuke män!

Känner du dig lite dålig, svag men dåliga nerver och en mage i olag, då kommer dagens läkemedelstips från 1902 troligen inte att hjälpa dig. Det framgår tydligt att det inte fanns några begränsningar i vad en producent kunde lova kring sin produkt! Vad sägs om D:r Sandens […]

Fosforförgiftning

”Tjensteflickan 23-åriga Anna Erikson, nr 20 vid Landsvägsgatan, intogs i förgår å Sahlgrenska sjukhuset, sedan hon erkänt att hon intagit från en tändsticksbunt afskrapadt fosfor. I går afled flickan un­der svåra plågor. Polisundersökning pågår.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 maj 1898) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, […]

Bref till Göteborgs Aftonblad – Mölndals sjukhus

”Vid sjukhuset i Mölndal, hvilket underhålles af länets landsting men hvars tomt och åbyggnader egas af Fässbergs kommun, har under sistlidne höst betydliga arbeten blifvit utförda. Sedan kommunen för en längre tid förvärfvat sig dispositionsrätt till en angränsande tomt, ha å densamma befintliga åbyggnader — gamla vanprydande och […]