Kategori: Hälsa och sjukvård

Göteborgs barnbördshus under 1898

”Under förra året intogos 966 patienter, hvarjemte 17 qvarlågo från år 1897. Af dessa 983 sjuke dogo under förra året 3, utskrefvos 966 och qvarlågo till innevarande år 14. Dödligheten har varit 3 = 0,3% ingen död i barnsängsfeber. Totala dödligheten således 3 = 0,3 %. Underhållsdagarnes antal […]

Misshandeln å Gibraltars dårhusafdelning

”Angående det mot sinnessjuka numera aflidna Augusta Matilda Björkman af förra hjonet frånskilda hustrun Anna Aspasia Brolin Holmqvist föröfvade våld 13 sistlidne oktober, då Holmqvist tjenstgjorde såsom biträde åt en sköterska, hölls i dag på e. m. förnyadt förhör in­för poliskammaren. Sjuksköterskan Hanna Persson berättade: Att Björkman endast […]

Sjukhuset å Änggården

”Drätselkammaren hemställer att stadsfullmäktige måtte bifalla byggnadskomiténs förslag om ökning af tomtomrädet till plats för en cisternbyggnad. Värmelednings- och ventilationsanläggningen har projekterats af ingeniör H. Theorell i Stockholm och utföres af Gö­teborgs mekaniska verkstad. Den för de 16 sjukhusbyggnaderna erforderliga ångan lemnas från 5 st. i ekonomibyggnaden centralt […]

Ett hemskt minne

”Antecknadt for Göteborgs Aftonblad. Jag vill minnas att det var år 1834 som koleran härjade vårt land så svårt, och icke minst hemsöktes Göteborg af den förfärliga sjukdomen. Som dödgräfvare tjenstgjorde då bland andre en i Masthugget boende, storväxt och stark karl med namnet Vass. Som pojke hörde […]

Sinnesrubbad af religionsgrubbel

”Jungfrun Hulda Fredrika Johanson omhändertogs i dag å Nils Ericsonsgatan, enär hon visade tydliga tecken till sinnessjukdom. I droska afförd till doktor Nordenfelt blef hon efter undersökning re­mitterad till dårhusafdelningen å Gibraltar. Johanson, som är 24 år gammal och har anställning hos bagare Svenson, n:r 13 Snickaregatan, har […]

Allmänna och Sahlgren­ska sjukhuset

”Vid Allmänna och Sahlgren­ska sjukhusets nybyggnader å Stora Änggården äro nu de sex stora, två våningar höga, sjukpaviljongerna samt de dessa förbindande korridorerna, administrationsbyggnaden, operationspaviljongen och ekonomibyggnaderna redan under tak. Till sjukhusets lilla kyrka håller sockeln på att läggas. En 35 meter hög skorsten har uppbyggts bredvid den […]

Kraft och styrka för svage och sjuke män!

Känner du dig lite dålig, svag men dåliga nerver och en mage i olag, då kommer dagens läkemedelstips från 1902 troligen inte att hjälpa dig. Det framgår tydligt att det inte fanns några begränsningar i vad en producent kunde lova kring sin produkt! Vad sägs om D:r Sandens […]

Fosforförgiftning

”Tjensteflickan 23-åriga Anna Erikson, nr 20 vid Landsvägsgatan, intogs i förgår å Sahlgrenska sjukhuset, sedan hon erkänt att hon intagit från en tändsticksbunt afskrapadt fosfor. I går afled flickan un­der svåra plågor. Polisundersökning pågår.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 5 maj 1898) Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, […]

Bref till Göteborgs Aftonblad – Mölndals sjukhus

”Vid sjukhuset i Mölndal, hvilket underhålles af länets landsting men hvars tomt och åbyggnader egas af Fässbergs kommun, har under sistlidne höst betydliga arbeten blifvit utförda. Sedan kommunen för en längre tid förvärfvat sig dispositionsrätt till en angränsande tomt, ha å densamma befintliga åbyggnader — gamla vanprydande och […]

En sjukhusstad med förhinder

Under 1940-talet började Göteborg att planera för ett nytt centralsjukhus som skulle placeras i stadens östra stadsdelar. Planeringen började med ett godkännande från stadsfullmäktige 1946 då man tänkte sig ett lasarettssjukhus med 960 vårdplatser och ett kronikersjukhus med 700 platser på markerna som tillhörde torpet Smörslottet i stadsdelen […]

Sjukhusbyggnadsarbetet å Änggården fortgår

”Öfverkontrollanten hofintendenten Kumlien har en af de senaste dagarne besökt byggnadsplatsen. Byggnadsarbetet, som är det största i orten sedan kasernbygget å Qviberg, kommer att fortgå äfven under vintern. Det har nu hunnit så långt, att tre sjukpaviljonger snart äro fullständigt uppförda. För byggnadsetablissementets blifvande fjor­ton paviljonger är grundläggningsarbetet […]

Helsotillståndet i Göteborg

”Från och med 25 till och med 31 juli upp­går antalet anmälda sjukdomsfall till 275, däraf messling 2, nervfeber 2, rosfeber 2, kikhosta 16, difteri 3, lunginflammation 2, reumatisk feber 10, lungkatarr 56, diarrhé 126. Under samma tid hafva aflidit 27 per­soner (eller 12,4 på hvarje 1,000 invånare […]

Ett hemskt sjelfmord

”Vid 3-tiden i går e. m. beröfvade sig stenarbetaren 58-årige Aug. Johansson lifvet i sin bostad n:r 17 Litt. H i stadens tolfte rote genom att med en cigarr antända en stubintråd som var fäst vid en i hans mun instucken dynamitpatron. Enligt polisrapporten hafva följande upplysningar erhållits […]

Byggnadsentreprenader

”All­männa folkskolestyrelsen har bland 7 an­bud antagit byggmästare Abr. Pehrssons att uppföra det nya folkskolehuset| vid Skolgatan för ett pris af 44,000 kronor. Byggnaden skall vara färdig den 1 näst­kommande november. — För Allm. och Sahlgrenska sjukhu­set skall som bekant uppföras en större nybyggnad å Änggården, omfattande fjor­ton […]