Kategori: Göteborg för 120 år sedan

Privat simkurs

”Vi omnämnde i vårt förra lördagsnummer, att en gosse under metning i Säfveån råkade fala i vattnet och drunkna. Liknande ej så sällan inträffande fall af drunkning torde i allmänhet kunna förekommas, om simkunnigheten varit mer utbredd. Enligt den genom kronprinsens försorg för någon tid sedan inledda undersökningen […]

Barnens lekplatser

”Då det nu från vissa håll påstås att en Högskolebyggnad i Vasaparken ej skulle förstöra denna park såsom lekplats för barnen, kan det vara af intresse för en större allmänhet att få redan på att barnen numera blifvit förbjudna att leka på en af sina mest gouterade lekplatser, […]

En sorglig historia

I går inkom en kvinna på polisstationen i Olskroken, medförande en 6-årig flicka, som hon påträffat sofvande å Härlandavägen. Hon uppgaf att flickan vore dotter till änkan Albertina Bergqvist samt att denna hade ytterligare två små barn, om hvilka hon ej alls tog någon vård, utan brukade de […]

Kappsegling

”Distanskappsegling jämte segling om Trindekannan ägde i går rum på banan Långedrag–Lorten (vid Elgö västra udde)– väser om Marstrand–Långedrag. Deltagandet var ej denna gång så lifligt, blott 10 båtar voro anmälda. Vinden, som på morgonen vid starten var rätt frisk S.O., blef under dagen betydligt ojämn hvad beträffar […]

Körkonst eller öfverdådig framfart

”I målet mot konsul Harald Grebst angående fortköring å Stigbergstorget och Allmänna vägen framlämnades i går af svar. en skrifvelse, däri framhölls, att svar:s vittnen intygat, att farten ej varit öfverdådig eller ovarsam, och att svar. haft hästen väl i sin hand och saktat farten när det varit […]

Ombyggnad av Grand Hotel Haglund

”Å Grand Hotel Haglund ha under senaste tiden pågått en del restaureringsarbeten, hvilka särskildt berört läse- och skrifrumafdelningen i undra botten samt kontorslokalerna. De senare ha nu inrymts i vestra delen af den stora byggnadskomplexen, där de erhållit en betydande utvidgning på bekostnad af lagerrum, som förut tillhört […]

Gymnastikundervisningen vid våra folkskolor

”Vid tvenne sammanträden med Göteborgs skolförening ha vissa önskemål beträffande gymnastikundervisningen varit föremål för öfverläggning. Såsom önskemål i berörda hänseende har framhållits, att för uppnående af enhet i gymnastikundervisningen vid härvarande folkskolor ett antal lämpliga dagöfningar för hvarje klass upprättades af därtill kompetenta personer och att de bereddes […]

Högskolans förläggning till Vasaparken

”Drätselkammaren har, som på annat ställe i dagens tidning meddelas, utan meningsskiljaktighet i hufvudsak, hem­ställt, att hrr stadsfullmäktige måtte anvisa plats i Vasaparken för uppförande | ai en monumental högskolebyggnad. Enligt kammarens precisering af platsen : minst 12 meter norr om Kristinelundsgatans linie tänkt utdragen genom parken, samt […]

Butikernas stängningstid

”Göteborgs minuthandelsförening hade i går sammanträde, hvarvid man för att bereda personalen lättnad beslöt att stänga butikerna kl. 7 e.m. alla dagar utom fredagar och lördagar från den 25 juni till 31 augusti. Det är att hoppas, att så många som möjligt af utom föreningen stående minuthandlare följa […]

Från domstolarna

”Efterspelet till sträjkoroligheterna. Målet mot Carl Birger Börjesson förekom åter i går. Den tilltalade medgaf på fråga, att hans fader brukade kallas för SillBörje. Två nya vittnen hördes, däraf det ena, en arbetsförman vid bygget vid Lilla Korsgatan, endast konstaterande folksamlingarna utanför bygget några kvällar och uttalade som […]

Skenbart drunknades återkallande till lif

”Svenska lifräddningssällskapets lokalkomité härstädes, som arbetar under landshöfdingen friherre Lagerbrings presidium, kommer äfven i sommar att vid västkusten anställa särskild instruktör för undervisning i rätta sättet att rädda drunknande och återkalla dem till lif. Dessutom komma äfven simlektioner att likt föregående år lämnas. Då emellertid många, som gärna […]

Den gångna Pingsthälgen

”Pingsthälgen utmärkte sig i år för det vackraste sommarväder man gärna kunde önska sig. Värmen var i synnerhet i går nästan besvärande – termometern visade då mellan 25 och 30 grader. Det strålande solskenet lockade också massor af folk utom stadens hank och stör. Först och främst naturligtvis […]

Körkonst eller öfverdådig framfart?

”Målet mot konsul Harald Grebst, åtalad för öfverdådig framfart å Stigbärgstorget och Allmänna vägen, förevar åter i går i polisdomstolen. Svar. lät höra tre vittnen, kusken Frans Söderberg, handlanden Erik Helgesson och bokhållaren Axel Leonard Svensson. Den förstnämnde, som sedan barndomen handskats med hästar, kunde intyga, att svar. […]