Kategori: Föreningar

Jaktridt från Bagaregården till Lilla Torp

”Göteborgs Fältridtklubb ha­de i lördags på, e.m. anordnat jaktridt med 17 deltagare. Master var löjt­nant A:son Linton. Som räf tjenstgjorde löjtnanten grefve Hamilton. Samlingen skedde å Bagaregården kl. 2. e.m., hvarefter ridten försiggick från Nya kyrkogården öfver Kålltorps och Kärralunds egor till Lilla Torp. Hind­ren voro delvis för […]

Automobiler och trådlös telegraf – det är framtiden!

”Tekniska Samfundet hade i går afton å Hotel Eggers sammanträde, hvars förhandlingar leddes af ingeniör James Keiller s:r. “Om automobiler och deras praktiska användning“ höll löjtnant C. A. Tiselius ett sakrikt föredrag, hvarvid en mängd upplysande teckningar förevisades. Föl­jande olika grupper af motorvagnar skildrades: för drosktrafik i städer, […]

Folkdansens vänners julgille

”Folkdansens vänner hade i går afton julgille i Coldinuordens festivitetsvåning, som var prydd med julgranar, flaggor och blomsterguirlander. Det dansades flitigt, naturligtvis i natinaldräkter. Programmet upptog Fryksdalspolska, bondkadrilj, daldansen, ”Oxdans” (utförd af ensamt herrar), skrälåt samt Gotlandskadrilj. Ingen spirituösa förekom vid festen, endast vid supén öl, som dracks […]

Göteborgs schacksällskaps årsmöte

”Göteborgs schacksällskap hade i går afton å Hôtel Eggers sitt ordinarie höstsammanträde. Sedan års- och revisionsberättelserna för det gångna året föredragits, beviljades ansvarsfrihet åt vederbörande tjenstemän. Till styrelseledamöter för ingående arbetsår återvaldes hr Martin Andersson, ordförande, A. Mellgren, vice ordförande, och J. E. Engberg, kassaförvaltare. Till sekreterare efter […]

Odd-Fellow-orden

”Odd-Fellow-orden räknar sin tillvaro från den 26 april 1800, då den grundlades i Amerika. Sedan dess har den utvecklats ovanligt kraftigt och räk­nar nu medlemmar i alla land. Och i Sverige har den, särskildt under de se­nare åren, erhållit ett raskt uppsving. Den lifskraftiga och manstarka O.-F.- logen […]

Småfoglarnes vänner firade höstfest

”Småfoglarnes vänner firade i lördags qväll sin höstfest å Latinläroverkets högtidssal, som till sista plats var fyld af skolbarn, deras lärare, lärarinnor och andra för saken intresserade personer. Festen inleddes med afsjungandet af “Småfoglarnes vänners sång”, utförd af Realläroverkets sångkör jemte folkskolans barn, anförda af musikdirektör Assar, hvarpå […]

Svenska mosskulturföreningen

”Medlemsantalet i svenska mosskulturföreningen hvilken som bekant satt till sitt mäl att sprida kunskap om huru vårt lands vidsträckta mossar skola kunna genom odling göras fruktbärande, uppgår för närvarande till 3,308. Under innevarande är har antalet vuxit med nära ett hundra. Fördelas medlemmarne efter de län de tillhöra, […]

K. F. U. M:s skärgårdshem Häggen

”Skärgårdshemmet ”Häggen”, hvilket K. F. U. M. härstädes upprättat å Arendal, hade Midsommardagen anordnat en sommarfest, i hvilken rätt många af föreningens medlemmar deltogo. Föreningen har skaffat sig en segelbåt, och tack vare denna kan man fastän ej ute i den yttersta saltsjöskärgården skaffa sig ett uppfriskande saltsjöbad. […]

Stor Lustresa med N.G.T.O

”Stor Lustresa anordnar logen n:r 51 Vala till Elfängen med ånga­ren Thor samt en täckt ock löfvad pråm som afgår från Gullbergsån Midsommarafton kl. 12 midnatt och åter från Elfängen Midsommardagen kl. 5 e. m. Bil­jetter, tur och retur, 50 öre, finnas i herr O. H. Pet­terssons raksalong, […]

Småfoglarnes Vänner fyller 25

”Sällskapet Småfoglarnes Vänner (Göteborgs djurskyddsförening) tillhandahåller sällskapets medlemmar afgiftsfritt fogelholkar af egen modell hos skattmästaren C. G. Svensson, Köpmansgatan 42. Sällskapet har haft nöjet emottaga af skogsplantör Skadsen, Stavanger, hvilken under förra sommaren besökte “Fågelro“, omkring 300 plantor af flere olika slag barrträd för att planteras i denna […]

Örgryte idrottssällskaps årsmöte

”Örgryte idrottssällskap hade i lördags ordinarie sammanträde å Phænix. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Sällskapets medlemmar hafva under 1896 utgjort 180. Medlemmarne inneha svenska mästerskapen för 1896 i fotboll, höjdsprång, släggkastning, uthållighetslöpning på 1,500 och 10,000 meter, kulstötning och diskuskastning. Under sommaren komma följande täflingar […]

Hortikulturens Vänner på Hôtel Eggers

”Hortikulturens Vänner hade i går å Hôtel Eggers sin ordinarie månadssammankomst under direktör Ryd­ströms ordförandeskap. — Sedan inval af tre nya medlemmaj egt rum, företogs till behandling diskussionsämnet för aftonen “Hvilka päronsorter böra vi företrädesvis odla för höst- och vinterbehof med fästadt afseende såväl på trädens härdighet som […]

Utländska frimurare i Göteborg

”Enligt hvad Köpenhamnstidningar meddela komma danska frimurare i större antal att i denna vecka göra en färd till Göteborg för att öfvervara fri­murarefesten vid därvarande loge, näst Stockholmslogen den äldsta i värt land (”nionde provinsen“) grundad 1754. En deputation af tyska frimurare, bl. a. öfverstelöjtnant Krüger och major […]

”Jultomtarne” i Örgryte har fått en ny styrelse

”Sällskapet “Jultomtarne” i Örgryte har till styrelse utsett: fruarna E. Parelius, J. Eriksson, Amalia Svensson och G. Loberg samt hrr J. G. Busck, A. S. Svensson, J. G. Loberg och G. Jakobsson. Till revisorer hafva valts hrr G. A. Holmén och W. Hellström med hr R. Sundberg som […]

En nykterhetsdemonstration

”Ett möte hölls i förgår i Exercishuset härstädes med medlemmar af stadens olika nykterhetsföreningar med anledning af det svar som af k. bfhde nyligen afgafs på den resolution i nykterhetsfrågan, hvilken antogs på en nykterhetsdemonstration förlidet år. bfhde hade ansett att den ifrågavarande resolutionen ej borde till någon […]