Kategori: Sport och idrott

Den första terränglöpningstävlingen i Göteborg

”Terränglöpningen, den första som här anordnats af dylikt slag, försiggick i går, arrangerad af Majornas idrottssällskap. Startplatsen var förlagd vid södra grindarne i Slottsskogen och här startade deltagerne med en minuts mellantid. En stor åskådareskara hade samlats vid startplatsen och åsåg med stort intresse huru löparne med frisk […]

Säsongens första släpjakt

”Göteborgs fältridtklubb hade i går anordnat sin första släpjakt för säsongen, hvari deltogo 18 ryttare. Många flera hade ämnat deltaga, intresset för fältridtsporten synes nu vara ganska stort härstädes – men då en del af ridhusets hästar vid manöverna i Halland lidit en del mindre skador och därför […]

Gymnastikfesten invigd under högtidliga former

”Vackra och trevliga uppvisningar på Slottsskogsvallen Göteborg gick i går helt och hållet i gymnastikens tecken. På morgonen anlände de sista kontingenterna gymnaster till Göteborg och fördes till sina respektive inkvarteringsställen. Vår hemstads borgare äro varmt intresserade för gymnastik, ha varit och kommer alltid att bliva det. När […]

Kappsegling

”Distanskappsegling jämte segling om Trindekannan ägde i går rum på banan Långedrag–Lorten (vid Elgö västra udde)– väser om Marstrand–Långedrag. Deltagandet var ej denna gång så lifligt, blott 10 båtar voro anmälda. Vinden, som på morgonen vid starten var rätt frisk S.O., blef under dagen betydligt ojämn hvad beträffar […]

Den nya kapplöpningsbanan på Qviberg

”Arbetet å dennas iordningställande till stundande löpningar den 2 Juni pågå som bäst. Så uppföres en stor täckt läktare, rymmande c:a 600 personer; en mindre paviljong för Fältridtklubbens medlemmar och inbjudne uppföres på krönet af en trädklädd kulle med fri utsikt öfver i det närmaste hela banan. Den […]

Göteborgs Idrottsförbunds planer

”Förbundet anordnar som bekant på uppdrag af Svenska Idrottsförbundet dess mästerskapstäflingar i fria idrotter den 7 och 8 September. Som hederspresidenter hafva Landshöfding friherre Gust. Lagerbring samt ingeniör James Keiller s:or godhetsfullt lofvat fungera. Första dagen anordnas täflingar å cirkus och andra dagen å Idrottsplatsen. Den 19 Maj […]

Polospel på bicycle

”I går uppträdde på Lorensbergs cirkus de fyra engelska och amerikanska velocipedåkare, hvilka spela polo på maskin. Polo är som bekant egentligen ett ryttarespel, där bollarne framdrifvas med långskaftade klubbor, men vi hafva sett det öfvas på velociped på Idrottsplatsen för något år sedan, då Velocipedklubben utgaf i […]

Atleter i täflan, “Starke Arvid”  på arenan

”Cirkus hade i lördags och i går samlat en betydligt talrikare publik än som brukar vara fallet under vanliga cirkusförevisningar. Det var också något mera ovanligt som försiggick där. Nästan allt hvad vår stad har att bjuda på i atletväg var samladt där, antingen på arenan eller på […]

Göteborgs första backlöpning på skidor

”Backlöpning på skidor. Göteborgs idrottsförbund har genom sin afdelning “L. S.“ med gårdagen skurit en ny runa i häfden öfver dess värksamhet, i det att att den då för första gången anordnat en back löpning öfver stup. Täflingen ägde rum öster om Gibraltar och följdes med lifligt intresse […]

Skid-löpning

Idag presenteras en idrottshändelse från 1700-talet, något så uppseendeväckande som skidåkning i Göteborg: ”Kl half 4 i eftermiddag blifwer Skid-löping på den så kallade Olskroken wid Skansen Lejonet. Denna anstalten, såsom åstundad och begärd af flere Stadens Innewånare, werkställes då af en Soldat wid Kongl. Jämtelands Regemente. I […]

Vem var snabbast att åka baklänges?

Vi fortsätter på temat skridskor från gårdagen, men idag en tävling som ägde rum 1901 med en del oväntade ”grenar”. ”Idrottsplatsen strålade i går afton galadräkt; kulörta lyktor och fackelbloss voro placerade rundt omkring hela skridskobanan och på båda sidor om rutschbanan, där släde på släde ilade ned. […]

20.000 såg SM-premiären för damernas skrinning

”Till årets (1965) skrinnar-SM för damer instundande lördag–söndag i 60-årsjubilerande IK Wegas regi har av inkomna anmälningar 32 aspiranter godkänts av Svenska Skridskoförbundet. Hela svenska eliten med fjolårsmästarinnorna Wegas Gunnilla Jakobsson samt Christina Scherling, Kvarnsveden och Inger Eriksson, Hofors i spetsen är således med, när tävlingarna inleds på […]

Herr Salchow kommer till Göteborg!

”Skridskotäflingarna och uppvisningarna i konståkning å Idrottsplatsen i morgon kl. 1 e.m. komma nog att räkna tusentals åskådare. Ensam hr Salchow är värd ett besök; till hans uppvisningar i London, Berlin och Wien hafva många tusentals personer strömmat från äfven aflägsna orter. En telegrafiisk anmälan från Helsingfors af […]

Ödsligt på Delsjön

”Skridskokappseglingen å Delsjön i går — arrangerad af Göteborgs idrottsförbund — försiggick under en ganska god, men dock stundom mojnande sydlig bris, under ett rägnblandadt snöglopp och på en is som på sina ställen var ända till flera tum betäckt med en snösörja, som både hindrade farten och […]

Den beramade skridskoseglingen fick ställas in

”Den beramade skridskoseglingen i går middag hade lockat flere tusen personer ut till Delsjön. På vägen ut genom Örgryte och förbi Stora Torp ringlade sig en väldig ström af folk, och på sjöns is formligen myllrade det af promenerande. En hel del hade tagit med sig fotografikameror för […]

Skidsporten i Göteborg

”Med anledning af vår artikel i går om vinteridroten i Göteborg meddelas oss att Göteborgs Idrottsförbunds idrottsafdelning (L. S.) såsom vinteridrott särskildt söker befordra skidsporten. Så har plats välvilligt upplåtits på egendomen Lyckan för anordnandet af en ordentlig skidbacke, som kommer att tagas i bruk så snart tillräckligt […]