Kategori: Fartyg

Eld å ångare

”I går afton utbröt eld ombord å rederifirman Aug. Carlson & Co:s ångare “Viking“, kapten G. Beselin. Å ångaren, som ligger förtöjd å yttre svängbron för intagande af last, bestående af trävirke till Newcastle från olika firmor härstädes, hade lastningsarbetet pågått hela dagen till kl. strax före 10 […]

Lågt vattenstånd i älven

”Det låga vattenståndet i Göta Älf förorsakar mycket hinder för trafiken. Ångbåtarne kunna icke lasta fullt, emedan vattnet är så lågt, att på många ställen fartygens bottnar få göra bekantskap med de hvassa stenarne. Senast då ångaren ”Otterbäcken” passerade genom slussarne vid Trollhättan fick den rätt hårda stötar […]

Ett besök å ”Dristigheten”

”Det är så naturligt, att göteborgarne med särskildt intresse skola omfatta vår nyaste pansarbåt. Den har ju kommit till så att säga inför allas deras åsyn. Hvarje tillfälle, som bjudits att få stifta mer intim bekantskap med kolossen, har också med begärlighet begagnats. Om än ”Dristigheten” till hufvuddragen […]

Världens elegantaste ångare har ankommit till Göteborg

”Världens elegantaste turistångare anlände i morse till Göteborg. Ångaren tillhör Royal Mail Steam Packetship Co., heter Arcadian och är på 12,500 ton, d.v.s. något större än ’Stockholm’. Vi ringde upp direktör Nyman i Nordiska resebyrån, som är rederiets representant här i Göteborg, för att få närmare upplysningar om […]

Det går bra för Lindholmens mek. värkstad

”Vid Lindholmens mek. värkstad har man dess bättre icke gjort den ledsamma erfarenhet, som så många andra affärer i samma bransch — senast Motala mek. värkstad — fått göra, den nämligen att arbetet icke vill räcka till. Tvärtom har man där haft tillfredsställelsen att se sig allt jämt […]

Tysk eskader på besök

”Den tyska eskader, som senast gästat Marstrand, ankom i går middag till Göteborg och inlöpte i hamnen där chefsfartyget ”Niobe” jämte fyra torpedobåtar lade sig vid Sågen och de fyra öfriga torpedobåtarne vid Stora kranen. Ett par hundra man voro på aftonen permitterade för att bese staden och […]

Kollision å älfven

”I dag på morgonen inträffade midtför Gamla varfvet on kollision mellan skonertskeppet »Bohuslän» och ångaren »Vanadis». Förloppet härvid var följande: »Bohuslän», som vid Gamla varfvet undergått en del reparationer och sedan intagit last, skulle i dag på morgonen lämna sin plats mellan bojarne och gå till sjös, därvid […]

Kollision å Elfsborgsfjorden

”I går afton råkade ombord å rederibolaget Tirfings nyinköpta ångare »Småland» ångstyrinrättningen i olag, då fartyget vid utgående härifrån befann sig strax utom Nya Varfvet, så att fartyget ej kunde styras. Man skyndade genast att tillkoppla handstyrapparaten och signalerade samtidigt till Lloydsångaren »Hamburg», som kom strax efter, att […]

Strandad och flottagen Göteborgsångare

”I går morse kl. 8 råkade här hemmahörande ångaren “Dodona“, kapten Norberg, att stranda å Bolskären c:a 1 minut från land väster om Öckerö. Ångaren, som var på resa från England till Karlshamn med kollast, skulle angöra Vinga för att erhålla order och råkade därvid under natten till […]

Dråpet å Göteborgångaren ”Urda”

”Angående denna sak har nu rapport ingått till kommerskollegium från konsulatet i Algier, och meddelas här ur densamma följande: Tisdagen den 1 januari 1901 omkring kl. half 7fm. anropade förste maskinisten F.O. Olsson den i Algers hamn liggande ångaren för att bli hämtad ombord af skeppsbåten. Jungmannen Anton […]

Besättningen mönstrar på isbrytare N:o 2

”Göteborgs stads isbrytare n:o: 2 inmönstrar i dag besättning för att under befäl af hamnmästaren, kapten Borgstedt, i morgon börja sin kampanj mot isen i Göteborgs skärgård. De få köldgrader som under senare dagarne varit rådande ha dock framkallat en ganska betydande isbildning, hvilken visserligen ej är hindersam […]

Is stoppar trafiken på Göta kanal

”Trafiken på Göta kanal har från och med i går på grund af ishinder upphört. Angarne ”Sätra” och “Diana” gingo natten till i går genom kanalen till Venern. I förgår och i går hade ångarne “Diana“, “John Ericsson” och ”Bylgia“ efter ett ansträngande arbete forcerat isen i kanalen […]

Kollision i hamnen

”I fredags vid 7-tiden på aftonen kolliderade på elfven utanför Packhuset Åmålsångaren “Hildur“ och kanalångaren “lngeborg“. “Hildurs“ befälhafvare, kapten A. Olsson, berättar att han vid sjutiden i fredags qväll på uppgående från Nya kajen i afsikt att gå igenom Hisingsbron midt för Packhuset märkte ett rödtljus, hvilket han […]

Explosionen å ”Rollo”

”Tredje maskinisten å ångaren, hvilkens rätta namn var Harry Wouldy och som af den utströmmande ångan svårt brändes i synnerhet på framsidan af kroppen, har i natt efter svåra plågor aflidit å Sahlgrenska sjukhuset å Änggården. Donkeymanuen, som heter A. M. Packlewald och äfven erhöll betydliga brännskador, är […]

Bergningsarbetet med sjunkna ångaren ”Otterbäcken”

”Bergningsarbetet med sjunkna ångaren “Otterbäcken“ skrider raskt framåt, tack vare det vackra vädret. På torsdagen och fredagen upptogos 20 à 30 tons styckegods, däribland en hel del rätt dyrbara saker. En del befanns nästan oskadadt, hvaremot det på lördagen upptagna kaffet är förstördt. Sistnämnda dag upptogos ock 10 […]