Kategori: Olyckor

När barn leka med järnvägsvagnar

”I lördags afton vid half 7-tiden timade vid Olskrokens järnvägsstation en synnerligen beklaglig olyckshändelse. Ett antal barn lekte ett stycke norr om stationen med att skjuta en af där stående vagnarna uppåt stationen till. När de efter stora ansträngningar lyckats att komma ett stycke framåt släppte de vagnen, […]

Domprosten Wieselgren gick genom isen

”Domprosten d:r Wieselgren var sistl. Söndag eftermiddag helt nära att falla såsom offer för sitt aldrig tröttnande nit såsom själasörjare. Sedan han på f.m. predikat i Domkyrkan, hade han, åtföljd af sin sexårige son besökt en nyligen öppnad söndagsskola i Hagaskolhusets stora sal och företog sig derefter, enligt […]

Häst och kärra i vattnet

”I går e.m. råkade ena hjulet gå af en åkarekärra, som kom körande utefter Stampgatan vid f.d. fattighuset. Hästen, som var förspänd kärran, skrämdes af missödet och ryggade rakt ned i Fattighusån. Tillstädeskommande personer lyckades emellertid få hästen oskadd upp på det torra igen” (Ur: Göteborgs-Posten 6 september […]

Velocipedist körde över flicka

”Öfverkörd af en velocipedryttare blef i går afton å Bangatan en minderårig flicka Hilma Andersson, boende nr 107 litt. B å nämnda gata, med den sorgliga påföljd, att hon fick högra benet afbrutet och måste afföras till sjukhuset. Velocipedisten var feg nog, att efter öfverkörningen ila så fort […]

Koskräck?

”En folkilsken ko åstadkom i går middag stor uppståndelse i Göteborg och vållade flera olyckor. Hon skulle ledas från ett stall vid Färgaregatan, men gjorde sig snart oberoende af sin ledare och skenade i väg snart sagdt genom halfva staden: genom Stampgatan, Drottninggatan, Strandgatan och åter till Stampgatan, […]

Drunknade

”I går vid middagstiden timade den sorgliga händelsen ute vid Hammar, södra skärgården, att hemmasonen Martin Johansson i Åkered, västra Frölunda, under badning omkom därstädes. Johansson, som ej var simkunnig, hade ensam från en båt nära stranden begifvit sig ut i vattnet i tanke att där bottna; men […]

Olycklig velocipedridt

”I går qväll roade sig 10 årige Arvid Emanuel Stenquist boende nr 2 Redbergsvägen att stående å gossen Gunnar Johansons (från Ranängsbergen) velociped göra en tur å Ånäsvägen. Johanson trampade raskt undan då med ens Stenquist uppger ett klagorop och faller af maskinen. Stenquist som var barfodad hade […]

Olyckstillbudet vid Särö – Reflektioner af ett ögonvittne

”För den, som i likhet med undertecknad bevittnar ett så ytterst allvarsamt olyckstillbud som det, hvilket midsommardagen inträffade i och med ångbåtsbryggans vid Särö sammanstörtande, framställer sig omedelbart frågan: hvem bär ansvaret ? Hundratals personer gifva sig ut för att under ett par helgdagar njuta hvila och vederkvickelse […]

Se efter barnen!

”En 6-årig son till hr C. Löfstrand, boende i Adolfsbärg 3, Gårda, var i måndags e.m. uppe i bärgen ofvanför nämnda gård och plockade blommor. Då gossen skulle sträcka sig fram och taga några blommor, som funnos på yttersta bärgkliten, tog ha öfverbalans och föll hufvudstupa utför den […]

Kollision å älfven

”I dag på morgonen inträffade midtför Gamla varfvet on kollision mellan skonertskeppet »Bohuslän» och ångaren »Vanadis». Förloppet härvid var följande: »Bohuslän», som vid Gamla varfvet undergått en del reparationer och sedan intagit last, skulle i dag på morgonen lämna sin plats mellan bojarne och gå till sjös, därvid […]

Kollision å Elfsborgsfjorden

”I går afton råkade ombord å rederibolaget Tirfings nyinköpta ångare »Småland» ångstyrinrättningen i olag, då fartyget vid utgående härifrån befann sig strax utom Nya Varfvet, så att fartyget ej kunde styras. Man skyndade genast att tillkoppla handstyrapparaten och signalerade samtidigt till Lloydsångaren »Hamburg», som kom strax efter, att […]

Kusken blef nedkörd från kuskbocken

”Månadskarlen Otto Larsson kom härom dagen körande å Öfra Husargatan mot Slottsskogen. I vagnen åkte en dam och ett par barn. Kommen midt för Brunnsgatan blef Larsson nedstött från kuskbocken därigenom, att tistelstången å ett fordon, kommande från denna gata, körde till L. sa att denne i fallet […]

Strandad och flottagen Göteborgsångare

”I går morse kl. 8 råkade här hemmahörande ångaren “Dodona“, kapten Norberg, att stranda å Bolskären c:a 1 minut från land väster om Öckerö. Ångaren, som var på resa från England till Karlshamn med kollast, skulle angöra Vinga för att erhålla order och råkade därvid under natten till […]

Tågurspårning och tåg förseningar

”I går kväll, då godståget n:r 346 skalle inriktas å härvarande statsbangård, sprang midt för semaforen 1 km. från Göteborg en hjulring å en af godsvagnarna. Härigenom urspårade trenne vagnar, hvadan linien blef blockerad. Efter 55 min. var linien dock åter klar. Nattåget till Stockholm blef 55 min. […]

Pojke föll i Vallgraven

”I Vallgrafven roade sig några pojkar med att hoppa omkring å isstycken, hvarvid 15 årige Oskar Lindrot, boende nr 49 i Majornas första rote, råkade att falla ned mellan ett par större isflak. I sista stund b!ef gossen uppdragen med lifräddningsredskapen samt affördes till polisstationen. där han fick […]

Öfverkörd

”Öfverkörd blef i går på e. m. å Nils Ericsonsgatan ogifta 74-åriga Helena Johanson, boende n:r 12 Nedra Qvarnbergsgatan, hvarvid hon svårt skadades i venstra armen. Hemmansegaren Axel Emil Karlsson, Stom i Angered, hvilken körde åkdonet, ropade åt den gamla, hvilken såsom varande lomhörd hade ej uppfattat varningsropet. […]