Kategori: Fiske

Utländska trawlare förstörde backor för fiskarna på Knippla

”Utländske ”trawlare” husera fortfarande i våra farvatten. Under torsdagen och fredagen har särskildt en större ångare, troligen tysk, trawl-fiskat fram och åter mellan Vinga och Hamneskär. Som vanligt har detta icke gått af utan ganska kännbar direkt skada för våra fiskare. Trawlaren i fråga förstörde nämnda dagar fiskeredskap […]

Fiskaremötet i Marstrand diskuterade snurrevadsfisket

”Inför landshöfding Lagerbring och i närvaro af fiskeriintendenten Malm hölls i går, med notarien E. Thorin såsom tjenstförrättande landsekreterare, det af konungens befallningshafvande utlysta mötet i Marstrand för hörande af fiskarebefolkningen angående dess åsikt om snurrevadfisket. Till mötet, som hölls i societetshuset, hade infunnit sig mellan 2- och […]

Augusti fiskmarknad

”Vid Hultmans holmes kaj råder vid denna tid på året en kort tid lif och rörelse. Det är fiskmarknaden, till hvilken redan ett fyratiotal fiskebåtar inkommit, hvilket antal innan marknadens slut helt visst ökas till ett halft hundratal, samtlige försedde med en god last. Priserna, som begäras äro: […]

Salteri och trankokeri vid Röda sten

Röda stens salteri och trankokeri var en av de första anläggningarna i älvmynningen. Dess kapacitet var dessutom betydande.[1] Det var en stor anläggning, som även omfattade ett trankokeri. Det fanns långa lastkajer och bryggor ut i älven som sörjde för den omfattande transportverksamheten till och från Röda sten. […]

Oskick vid fisk-kajen!

”Till vederbörandes beaktande påpekar en ins. ett förut i denna tidning anmärkt oskick, som hvarje torg­dag bedrifves vid fisk-kajen, i det att saltsjöfisk vid ilandbärningen frän båtarne först öfverspolas med kloakvatten som tages i Vallgrafven. När innan ser detta smutsiga vatten och tänker på alla kloak­ledningar som utlöpa […]

Sillsäsongen är slut

”Sillsäsongen för året är nu slut, och resultatet har för våra fiskare va­rit högst vinstgifvande. “Det är det “frackaste“ år vi haft se­dan sillfisket började“, upplyste oss en af vadbrusarne. “Vi ha ju ej fått stora fångster, men priset har varit mycket bra. I medeltal har hvarje fiskare […]

Ångaren Skåne förbereds för fiske vid Lofoten

”Gadus’ fabriker, som innehafvas af hr Melcher Lyckbolm och som för Sverige, Norge och Danmark af aktie­bolaget ”Promotor” inköpte licensen för den af d:r M. Ekenberg uppfunna fisk- konserveringsmetoden, ha som bekant inköpt ångaren “Skåne“, hvilken för närva­rande undergår reparation och utrustas för en färd till Lofoten i […]

Salteriet och glasbruket

Mellan socker- och porterbrukets gamla byggnader och älven finns idag en stor parkeringsplats. Den ligger på mark som skapats genom att gradvis flytta älvstranden mot norr. Byggandet av ett salteri på bryggor ut i älven var ett steg i den förändringen, förmodligen finns det lämningar efter salteriet begravda […]

Salteriet i sjön eller salteriet Kusten

Under 1700-talet fanns det öster om Klippanområdet en långgrund vik som kallades Majbukten eller Majornebukten. I denna vik finns idag Stenas stora Tysklandsterminal. I Majbukten och på dess stränder anlades under 1760-talets början ”Salteriet i sjön” det kallades periodvis även ”Salteriet Kusten”.(2) Salteriets ägor var uppdelade på fem […]

Fiskarenas klagan

“Om dessa här “trawlfiskare“ länge få husera efter behag i Kattegat och Nordsjön“, sade härom dagen en af dessa härdade skärgårdsbor som taga sin näring ur hafvet, “så bli vi snart utan mat. Redan nu märkes huru fisken på sådana ställen som förut ansågos vara mycket fiskrika totalt […]

Fisk- och kreatursmarknader i staden

”Sommarens vanliga fiskmarknad vid kajen af Hultmans hol­me har tagit sin början, i det ett tjugu­tal fiskebåtar infunnit sig med rik last. För saltlånga begäres 10 a 12 kr. pr våla; för kabiljo omkring 30, spillånga 90, rocka 25 och gråsik 20 öre kg. Under dessa fiskmarknader infinna […]

Snart dags för Göteborgs Fiskeriförenings årsmöte

”Göteborgs Fiskeriförening har, såsom redan i annons tillkännagifvits, allmänt sammanträde i Grand Hotels festvåning i morgon kl. 7 e. m. Vid sam­manträdet förekommer, efter föredragnin­gen af års- och revisionsberättelserna: Föredrag af d:r M. Ekenberg: “om fiskens näringsvärde“. Redogörelse för den nya institutionen: ett fiskerimuseum i Göteborg, af redaktör […]

På fisketur med sillpumpen

”Skärgårdsbild från i går. Det var alldeles becksvart då jag i går morse traskade ned till hamnpiren för att följa med ångaren »Nerva», kapten J. A. Pettersson, på en pump-sill-fiske-tur utåt skär­gården. Oaktadt mörkret och den bitande morgon­kylan fann man likväl reda på hvarandra. Där var hr stallmästare […]

Sillfisket

”I dag har inkommit 4.445 hl. vadsill som betingat ett /pris af 85 öre å kr. 1: 10 pr hl. Från Marstrand meddelas i går: Ånga­ren “Irma11, kapten Wijk, beräknas afgå i natt. Göteborgsångaren “Libau“ har inkom­mit. Från Dröbak har anländt Fredrikstadsångaren “Salbak“ med last af is, som […]

En ”sillpump”

”Ångaren ”Nerva”, kapten J. A. Peterson, har af ingeniörerna Holmer, J. A. Atterberg, m. fl., förhyrts af dess redare, hr C. L. Larson, för en tid af 14 dagar. ”Nerva” skall användas för en fisktur i skärgården, hvarunder en ny uppfinning för sillens uppumpande ur sjön kommer att […]

Sillen är kommen!

”Sillen är kommen, och tusentals lådor Saltas och spikas och vinschas ombord. Spända stå vadarnes rutiga vådor, Rikt fylda med fångster i vikar och fjord. Sillen är kommen! Man sjunger och larmar Dagar och nätter och morgon och qväll. Hundrade flitiga fiskares armar De skimra likt silfver af […]