”Det på sistone alltmer framträdande sträfvandet efter utveckling inom det i många afseenden efterblifna bohuslänska fisket har redan att uppvisa åtskilliga framgångar. Vi ha tillförene berättat, att kraftmotorer börjat användas till drifvande af fiskebåtar, och kunna nu förtälja, hurusom den bohuslänska fiskeflottan endera dagen kommer att tillökas med en ångtrawlare, för resten den första i sitt slag å svenska fiskevatten.

Tre som synnerligen dugliga fiskare bekanta bröder Carlsson å Näset, Sandarne, gå i spetsen för denna utveckling. Redan för mer än två år sedan beslöto de sig för att söka få till stånd ett modernt fiskefartyg, men om detta skulle utrustas till trawlare eller ej stod dem icke klart från början. I den mån arbetet med skrofvet fortskred – ett arbete som från början till slut utförts af dem själfva – mognade emellertid den sedermera realiserade tanken. Att så skedde berodde också mycket därpå, att hushållningssällskapet, på landshöfdingens förslag, visade de företagsamma fiskarbröderna det tillmötesgåendet att bevilja dem ett räntefritt lån under 10 år å 6,000 kr.

Sedan tre månader tillbaka har fartyget legat vid Lundby mek. värkstad. Under ingeniör Seths ledning har det här försetts med en 50 indikerade hästkrafters compoundmaskin samt trawlanordningar enligt engelskt system (hiss och trawl äro inköpta från England). Detta arbete har nu så långt framskridit, att man tror sig kunna företaga proftur med ångaren i dag. Som åtskilliga utrustningsarbeten bedrifvits samtidigt med maskininsättningen, befinner sig trawlaren i nästan fullständigt skick, då den i dagarne lämnar varfvet. Det är också vederbörandes förhoppning, att den senast om en 14 dagar à 3 veckor skall kunna börja med sin värksamhet.

Fartyget är 15 meter långt, 4,5 m. bredt och 1,8 m. djupgående. Det är inrättadt med skans för 4 man, ganska rymligt fiskerum, maskinrum och navigationshytt. Dess hastighet är beräknad till 8 knop. Besättningen blir 5 man.

’Bris’ – ty så heter ångaren – kommer icke att ge sig ut på några långturer; för sådana är den alltför liten. Enligt hvad vi under samtal med bröderna Carlsson inhämtat ämna de bedrifa fiske på så närbelägna fiskevatten, att de hvarje afton kunna antingen i Göteborg eller Marstrand afleverera sin skörd för dagen.

Gifvetvis motser man i skärgården med stort intresse det resultat, som bröderna Carlsson kunna uppnå med sin ’Bris’. Blir detta tillfredsställande, torde det icke dröja länge, förrän det under alla förhållanden erkännasvärda initiativet får lända andra till föredöme.” (Ur: Göteborgs-Posten 21 oktober 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Någon bild på ångaren ‘Bris’ har inte påträffats, istället visas i sidhuvudet en bild på trålaren ”Albartros” förolyckande d. 4 Jan. 1913.