Författar Arkiv

Hallén

Pristäflan om stadsplaneförslag

”Den beredning, som fått i uppdrag att för stadsfullmäktige framlägga fullständigt förslag, dels till inbjudning att täfla om uppgörande af förslag till ny stadsplan för södra delen af stadens 14:de rote samt obebygda reglerade delarne af 15:de roten med Excercisheden äfvensom stadens egor söder om 14:de roten intill […]

Göteborgs Velociped-Klubbs vinteraktiviteter

”Göteborgs Velociped-Klubb kommer att på förändradt sätt, hvad afgifter etc. beträffar, fortsätta öppethållande af “Nordens“ isbana, som fortfarande benämnes Nordens, dock är meningen lemna skridskoåkare i allmänhet rättighet att äfven tillfälligt besöka banan. En del förbättringar och utvidgningar för skridskoåkarnes beqvämlighet komma att företagas, äfven har man för […]

Ring till Bergen!

”Mellan Göteborg och Bergen kan man nu telefonera, sedan telefonlinien från Kristiania till Bergen blifvit färdig. Linien kommer möjligen att på torsdag afprofvas af kronprinsenregenten och medlemmar af stortinget samt på fredag af pressen. Nästa vecka blir den nya linien öppen för allmän trafik.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 24 […]

Återinvigningen av Carl Johans kyrka

Invigningen af Carl Johans kyrka efter dess vidtomfattande restaurering egde rum i går med en stämningsfull högtidlighet. Templet var till trängsel fyldt af åhörare. Akten öppnades med afsjungandet af ps. 324, hvarefter biskop Rodhe höll ett anslående invigningstal. Han påminde därvid om huru templet, som nu i en […]

Bergsjön först i landet med rullande trottoarer

”På sammanlagt ca 450 m sk rullande trottoarer får hyresgästerna i Bergsjön tillfälle att vila apostlahästarna på väg till bostad, affärscentra eller spårvagnshållplats. Det är premiär i Sverige för detta transportsystem. Rulltrappor och hissar hjälper till vid alltför kraftiga nivåskillnader. De första rullramperna, som det egentligen heter, är […]

Gripen tjuf

”Förre tvångsarbetsfången, för andra resan stöld straffade Nils Gustaf Nilsson Sandström, född 1875 och tillhörande Domkyrkoförsamlingen, blef i dag på e. m. införpassad till cellfängelset. Han hade i torsdags afton i sällskap med en okänd stallbroder, som lyckades undkomma, i änkefru Maria Vidlunds butik “Nerikes Skomagasin” nr 42 […]

Arbetet med Kungsportsbron går framåt

”Arbetet med Kungsportsbron, den mångbesjungna, skrider obestridligt framåt. hvalfslagningen är nu fullbordad, så att man nu kan se brons sjelfva stomme. För tillfället är man sysselsatt med läggningen af trappplanerna, hvilka på grund af fördröjd stenleverans ej förr kunnat utföras. I nästa vecka tages i tu med betonfyllningen […]

Olyckshändelse

”Då snickaren Oscar Levin, boende n:r 16 Mellangatan, i går på e. m. var sysselsatt med att lägga asfaltspapp & taket till det nya skolhuset å Qviberg råkade han falla ned från en å taket vid ryggåsen slarfvigt fästad stege, som lossnade och girade utför taket. I fallet […]

I göteborgstrafiken: var vaken vid körningen!

”Var vaken vid körningen. Åkaredrängen Anders Peter Björk hade å Nils Erikssons gatan omkullkört änkan Katarina Andersson, som i fallet mot gatan skadade sig ganska illa i ena foten. För den vårdslösa körningen pliktade Björk 15 kr., hvarförutom han ålades att ersätta änkan Andersson med 20 kr. — […]

Från Fiskebäck – om hummerfisket

”Från Fiskebäckskil skrifves till Göteborgs Aftonblad: Hummerfisket, hvilket i början af säsongen tycktes komma att gifva ett särdeles godt utbyte, har till följd af det ihållande stormiga vädret ej kunnat utöfvas af våra fiskare med det gifvande resultat som bättre väderleksförhållanden vanligen medföra. Ofta, särskildt i de yttre […]

Kollision i hamnen

”I fredags vid 7-tiden på aftonen kolliderade på elfven utanför Packhuset Åmålsångaren “Hildur“ och kanalångaren “lngeborg“. “Hildurs“ befälhafvare, kapten A. Olsson, berättar att han vid sjutiden i fredags qväll på uppgående från Nya kajen i afsikt att gå igenom Hisingsbron midt för Packhuset märkte ett rödtljus, hvilket han […]

Det nya Göteborg: Ahrenbergska affärshuset

”Torggatan är en af våra lifligaste trafikleder. Den är infartsvägen till staden från Hisingen, Göteborgs rika kornbod, som täflar med socknarne i öster och söder om att tillfredsställa stadsbornas omättliga begär efter landtmannaprodukter. Särskildt fardagarne företer denna pulsåder den lifligaste bild, det myllrar svart af menniskor och djur, […]

Utgräfningarna vid Gamla Elfsborg

”Vid gräfningarna har man funnit väldiga gångar djupt under det forna slottet och fästningen. Dessa gångar hafva varit hvälfda och stensatta med granit och synas hafva sträckt sig i olika riktningar, stundom härs och tvärs under fästningen. De hafva varit så breda, att flere man där kunnat gå […]

Stadens nye spårvägschef

”Den nye spårvägschefen, ingeniör Sigfrid Edström, har nu anländt hit och inträdt i sin befattning tom verkställande direktör för stadens spårvägar. Ingeniör Edström har, såsom förut nämnts, under de senaste åren innehaft chefsbefattning vid spårvägarne i Zürich och deltog i arbetet för ombyggnaden af hästspårvägarne därstädes till elektriska. […]

Remfabriken snart återuppförd

”Göteborgs Remfabrik å Gårda, hvilken i våras härjades af eldsvåda, har nu till största delen åter uppbygts. Den tre våningar höga stenbyggnaden har trots murarestrejken fortskridit så långt mot sin fullbordan, att taklagsöl kunde firas i lördags. Uppförandet af den nya fabriksbyggnaden har utförts af byggmästarefirman Hollander och […]