Författar Arkiv

Hallén

En ovanlig zoologisk samling

”En ovanlig zoologisk samling är, skrifver en meddelare, det sillmuseum hvilket som bekant tillkommit på initiativ af framlidne redaktör Rubenson. Samlingen i fråga står nu i komplett ordning och lär inom den närmaste framtiden komma att af doktor Stuxberg införlifvas med zoologiska afdelningen på Göteborgs museum. Det var […]

Nya telefonöfverenskommelser med Norge

”Norske Aftenposten meddelar, att nya öfver.enskommelser ingåtts mellan norska telegrafadministrationen å ena sidan samt den svenska och den danska å andra sidan angående telefonförbindelsen mellan de tre länderna. Öfverenskommel8en mellan Sverige och Norge, som skall aflösa den af 19 jan. 1893, stadgar, att telefonförbindelse mellan rikena upprätthålles med […]

Mer om Qvillens kanalisering – och om – Storsjöodjuret

”Qvillens kanalisering. Om detta företag, hvarom vi förut meddelat en notis, äro vi i tillfälle meddela några detaljer nr förslaget samt om strandegarnes ställning till frågan. Enligt byggmästare Perssons föreslag skall kanalen hafva enkel bredd, och små bassiner vid sidorna få ersätta den dubbla bredden. Man framtränger så […]

Utopia i Angered

”Stadssekreterare Torsten Henrikson är en man med djärva idéer. En älsklingstanke hos honom som ha första gången framförde i en intervju i denna tidning 1947 är att bygga en helt ny stad på jungfrulig mark. Då var det Tiveden som lockade hans fantasi. Där kunde en stad läggas […]

Från Polisdomstolen – djurplågeri och fylleri

”Djurplågeri. Rättaren Alfred Andersson vid Kärralund, som till körslor användt en häst behäftad med ett skafså som dock orsakat obetydlig plåga, dömdes att böta 10 kronor. Åkardrängen Frans Oskar Gustafsson, nr 39 Fjerde Långgatan, som 31 maj å allmänna vägen i Galgkrogarne körde fort med tungt lass och […]

Qvillens kanalisering

”I går e.m. hölls å Hotel Eggers ett talrikt besökt möte mellan strandegare vid Qvillebäeken för öfverläggning om ett af byggmästare Nathan Persson väckt förslag om kanalisering af Qvillen i ändamål att göra den trafikabel för pråmar och möjligen i sin nedre del af mindre ångbåt. Mötet, som […]

Världens starkaste qvinna

”Å Lorensbergs Alhambra uppträder ännu några aftnar miss Helma Nelson som skördar rikligt och välförtjent bifall. “Världens starkaste qvinna”, Eugenia Wermke, som förvärfvat sig en mängd medaljer för sin utomordentliga kroppsstyrka, ger ännu en tid sina fenomenala prestationer. Programmet i öfrigt är rikhaltigt och omvexlande. — Österrikiska gossorkestern […]

Det stora Storsjöodjuret har siktats!

Idag skall vi tillfälligt lämna Göteborg och bege oss till Östersund. Därifrån kom den uppseendeväckande nyheten att Storsjöodjuret åter siktats – tro det den som vill! ”Det stora Storsjöodjuret som i år dröjt ovanligt länge att låta höra af sig har nu äntligen visat sig — till fröjd […]

Invigning av Göteborg skytteklubbs skjutbana

”Göteborgs skytteklubbs skjutbana, strax vester om Slottsskogen, invigdes i går högtidligen. Klubben, som knappt är årsgammal, räknar redan närmare 800 medlemmar.   I Vägen till skjutbanan, med sina femton skjuttaflor och till den plats, där de båda prydliga skjutpaviljongerna äro uppförda voro nu iklädda högtidsskrud. Flaggor fladdrade öfverallt; äfven […]

Trängselförbud på spårvagnarna

Med tanke på händelserna under våren och försommaren 2020 skall vi i dag läsa om hur trängseln på spårvagnarna hanterades under Spanska sjukans härjningar. I samma nummer som texten nedan är hämtad ur, berättas att det varit 47 dödsfall i Spanska sjukan under den senaste veckan och att […]

Eldsvåda på Hisingen

”Ett hotande eldsvådeanbud uppstod i går e. m. å Hisingssidan. Elden torde ha börjat i ett plank utmed Qvillebäcksvägen, alldeles på gränsen mellan Malmsten & Bergvalls och Fröding & C:is upplagsplatser. De starka vindstötarne påskyndade eldens vidare utveckling, och snart stod ett längre stycke af planket jemte ett […]

Folkskoleklasser på utflykt till Trollhättan

”En utflykt företogs till Trollhättan i går af ytterligare två klasser vid härvarande folkskolor, ledsagade af lärare. Trafikdirektören vid Bergslagernas järn vägar hade medgifvit resa till betydligt nedsatt pris, innehafvarinnan af hotell Utsikten, fru Rhodin, medgaf beredvilligt att gossarne besökte utsiktstornet och intogo middag ur sina matsäckar på […]

Rakstugornas stängning sön- och helgdagar

”Barberare Lindblad dömdes härom dagen af polisdomstolen att bota fem kronor, för det han under gudstjenststid hållit sin rakstuga öppen. Den lagparagraf (7 kap. 3 par. strafflagen) som af domstolen i utslaget åberopades lyder sålunda: Idkar någon å sön- eller helgdag, emellan kl. 6 på morgonen och 9 […]

Folkskolebarnens sommarnöje

”I dagarne draga skollofskolonierna ut. De blifva i år ej mindre än 17 till antalet eller två mer än förra sommaren. Till en af de nya “kolonierna“ ha medel skänkts af ingeniör G. Ekman och till en annan af fröken Irma Frænkel. Fyra kolonier, till hvilka uttagits bröstsvaga […]

Den projekterade banan Göteborg—Särö

”Till redaktionen af Göteborgs Aftonblad. Anhålles vördsamt om plats för nedan­stående: Några insändare, som teckna sig »Flere Säröbor» hafva i Göteborgs Aftonblad den 2 juni detta år behandlat frågan om banan »från Särös egen synpunkt» och förorda däri banan under förutsättning att en ny sträckning väljes. Utan att […]