Författar Arkiv

Hallén

Två utländingar

”Två utländingar — enligt egen uppgift finnar — hitkommo i söndags och togo in på ett af stadens bästa hotell men flyttade redan följande dag till ett annat, Skeppsbron mera närbeläget hotell. Något bagage medförde de ej; detta, förklarade de, var qvarlemnadt i Stockholm. De hade endast velat […]

Krav på godsstation vid Olskroken

”Från ett antal fabriksegare och handlande i östra stadsdelarne hade till järnvägsstyrelsen ingifvits en ansökan, att ett enklare godsmagasin måtte inrättas vid Olskrokens rangerstation. Ansökningen är remitterad till distriktschefen i Göteborg för yttrande. I motiveringen för ansökningen anföres bl. a.: att Gamlestadsförsamlingens befolkning utgöres af cirka 9,000 personer. […]

Olyckshändelser

”Arbetskarlen Albin Petterson, boende n:o 29 vid Vallgatan, råkade i lördags kl. 1,10 på e. m. att halka omkull å Gullbergs Strandgata, då han var sysselsatt att bära spiror från kajen till en järnvägsvagn, hvarvid en spira föll ned öfver hans kropp och bräckte ryggraden. Han blef genast […]

Knifskärning

”Brädgårdsarbetaren Hugo Vilholm Hansson boende i Majornas första rote har till åtal anmält stufveriarbetaren Martin Ludvig Torsson, för det denne sent på qvällen 27 sistlidne okt. å Allmänna Vägen vid Sandarna skulle hafva tilldelat Hansson ett par knifhugg öfver venstra kinden och venstra ögat. Torsson förnekade inför poliskammaren […]

Ett inlägg i egna-hemsfrågan

  ”Fabrikör Joh. Olsson, innehafvare af Göteborgs nya karamell- och konfektfabrik, hade till i går afton utlyst ett möte i Arbetareföreningen för diskussion af egna-hems-frågan« Fabrikör Olsson öppnade mötet med ett tillkännagifvande att han hale för afsikt att till arbetarne skänka en honom tillhörig i närheten af Gullbergsbro […]

Fynd från Gamla Elfsborg – sålt som skrot

”Under den allmänna ovilja, som drabbat företaget att ödelägga detta gamla historiska minne, har man dock i någon man tröstats af hoppet att de därvid gjorda fynden skulle omsorgsfullt tagas till vara och på detta sätt komma vetenskapen till godo. Tyvärr synes detta hopp icke komma att förverkligas; […]

Så firades Gustaf Adolfsdagen år 1900

”Utom vid stadens läroverk firades Gustaf Adolfsminnet äfven vid folkskolorna. På aftonen vimlade det af folk på Gustaf Adolfs torg och på Hamngatorna. Gustaf Adolfs stoden var illuminerad med de vanliga ljusdekorationerna; på Östra Hamngatan var äfven uppsatt ett vackert namnchiffer af acetylengaslågor, hvarjemte butiksfönster voro illuminerade. Kl. […]

Arbetet med Kungsportsbron – kanske blir klart snart

”Kungsportsbron nalkas nu med stora steg sin fullbordan. I dagarne ha nemligen de sista hvalfstommarne borttagits, så att nu de smäckra hvalfven sväfva fritt öfver den 10,5 meter stora spännvidden. Man håller nu som bäst på med att gjuta beton öfver hvalfstenarne. Allt grundläggningsarbete har fullbordats, så att […]

Årsdagen av föreningen mellan Sverige och Norge

”Årsdagen af föreningen mellan Sverige och Norge i går högtidlighölls med salut från batteriet å Qviberg samt med flaggning från offentliga och flera enskilda byggnader äfvensom från fartyg i hamnen. Göteborgs studentförening skickade följande helsningstelegram till Kristania studentersamfund: ”Göteborgs studenter sända de norska bröderna sin helsning. Stånde brödrafolken […]

Riv inte i Nordstan – Skapa idyll

Idag återges en insändare i GT från 1970 då Nordstaden var på väg att rivas. Idag är huset borta och dess tomt ligger inom Nordstadens stora köpcentrum. ”Jag vet att jag är sent ute, men jag anmäler mig till protest mot rivningshotet mot 1700-talshuset Kronhusgatan 30 i Nordstan. […]

Johan Jacob Ekman fyller 85

En något fylligare beskrivning ges i Svenskt biografiskt lexikon: ”Efter privat undervisning i föräldrahemmet, studier vid doktor Beckmans skola samt merkantil och teknisk utbildning i Göteborg anställdes Janne E. vid sexton års ålder söm kontorist i den av hans far grundade handelsfirman Ekman & Co. Under sex år […]

Småfåglarnas vänner skall hålla årsmöte

”Sällskapet Småfåglarnes Vänner (Göteborgs Djurskyddsförening) håller sin årsfest i Latinläroverkets högtidssal den 8 instundande december. Omkring 600 folkskolebarn inbjudas till festen, vid hvilken bl. a. förekommer körsång under magister Gisslows ledning och sång af barn under styckjunkaro E. Lemmings anförande. Barnen erhålla frukt, hvartill medel erhållits genom frivilliga […]

Miss Moors trolleriseance

”Miss Moors trolleriseance i går afton i Handelsinstitutets stora sal hade, tack vare förträffliga reklamer, dragit en talrik publik. Hvad beträffar den där presterade trollerikonsten, så var detta helt vanlig taskspelarkonst. Och hvad angår tankeläsningen sedan, gissa vi att flertalet af publiken kom under fund med den och […]

Höga hastigheter på den nya järnvägen

”Den största tåghastighet, som hittills medgifvits någon smalspårig bana i vart land, är den, som vid afsyningen nu medgifvits Vestergötland— Göteborgs järnväg. Järnvägen får trafikeras med en tåghastighet af högst 45 kilometer i timmen å linien Skara—Gunnilse och högst 35 kilometer i timmen å linien Gunnilse —Göteborg, undantagandes […]

Olyckshändelse med dödlig utgång

”Enligt rapport i dag på e. m. till poliskammaren anträffades i går afton kl. 7,20 liket af verkmästare Johan August Jonsson flytande i Lilla Gommens hamn. En pojke hade strax förut varseblifvit ryggen af en menniskokropp ofvanför vattenytan och anmält saken för poliskonstapel Moberg, hvilken genast föranstaltade om […]