Författar Arkiv

Hallén

Två nya affärspalats

”Från och med i morgon inflyttar firmas Axel Gillblad & Co. åter å samma tomt vid Kungsgatan, där den förut residerat. Efter att det hus, som inrymde de gamla lokalerna, förra hösten blifvit ett rof för lågorna, har nu i dess ställe uppväxt ett verkligt palats, uppfördt efter […]

Vägärende i Lundby och Tuve

”För att höras angående en föreslagen väganläggning mellan Göteborg och Assmundtorp voro ombud för Lundby och Tufve socknar i går kallade inför häradsrätten. För väganläggningen i fråga hade kapten Hammarström på uppdrag: uppgjort förslag, enligt hvilket vägsträckan skulle få en längd af 7,700 meter med en bredd af […]

Fem man drunknade

”En ohygglig tilldragelse timade i lördags e. m. i Konge’f. Strax ofvanför färjan mellan Bohusholmen och Hisingen kantrade och sjönk en segelbåt, i hvilken befunno sig sju karlar. Fem af dessa försvunno nästan genast under vattenytan och omkommo. De båda andra blefvo räddade. Den ene af dessa lyckades […]

2021 blir 2023

I dag 2 september 2020 meddelade stadens nättidning ”Vårt Göteborg” att Göteborgs 400-årsjubileum flyttas till 2023 enligt beslut i kommunstyrelsen. Formellt skall frågan även behandlas den 10 september i kommunfullmäktige men det är osannolikt att beslutet skulle bli annorlunda där. Flytten av firandet var något som förutspåddes redan […]

Torsten Henrikson grundlade sin stad – Lyfte första torvan som grävmaskinist

”Stadssekreterare Torsten Henrikson visade oanade talanger som grävmaskinist när han på torsdagen tog det första symboliska spadtaget i Angered-Bergum, där –Göteborgs nya satellitstad för 150-200 000 invånare skall ligga. Kommunalmän och journalister höll andan när stadssekreteraren, iklädd overall och skyddshjälm, utan att tveka hoppade upp i en grävmaskin vid […]

Från den stora branden å Hultmans Holme

”Af de två bilder vi här meddela från onsdagens stora eldsvåda framställer ofanstående bild södra delen af det fullständigt ödelagda 4:de qvarteret. I förgrunden ses ruinerna af den byggnad, innehållande Th. Gullberg & C:is upplag af färger och kemikalier, där branden med all sannolikhet antages ha utbrutit och […]

Jakten kan börja!

”Elgjakten i länet samt närgränsande län börjar som bekant i morgon, den 1 sept., och fortgår till och med den 15 september. I Göteborgs och Bohus län är fångande och dödande af såväl elgkor som årskalfvar af elg förbjudet, medan i Elfsborgs län förbudet endast gäller årskalfvar. Tillgången […]

Stor eldsvåda, Två qvarter i brand

”Stora upplag, verkstäder och bostäder nedbrunna. För dem, som i går vid 3-tiden befunno sig i stadens centrum, märktes i nordlig riktningen tjock rökpelare resa sig mot skyn. Man fick genast klart för sig att en eldsvåda utbrutit, men hvar? Det gissades hit och dit, men snart kom […]

Likfynd i vallgraven

”Liket, som i går morse anträffats flytande i Vallgrafven midt för Latinläroverket, har nu identifierats med i gårdagsnumret omnämnde sedan 24 dennes försvunne sjökapten Axel Albert Josefsson, boende n:r 67 vid Friggagatan. Josefsson var född 1860 och sedan 1893 gift samt efterlemnar hustru och två barn, 4 och […]

Förberedelser i Kungelf

”Från Kungelf skrifves till Göteborgs Aftonblad: Konungen har i en till vederbörande ingången skrifvelse undanbedt sig offi-cielt mottagande vid sitt stundande besök i Kungelf. För det blifvande landtbruksmötet rustas nu med all ifver, och det torde blifva ett riktigt högtidstillfälle för den lilla idylliska staden. Utställningen af kreatur […]

Huru länge?

Under rubriken ”Från Allmänheten” fanns det för 120 år sedan en insändare om ”snusket” vid Delsjön, att bada där var sedan länge förbjudet – men vem bryr sig? ”Huru länge skall oefterrättlighetstillståndet vid Delsjön, hvarifrån en stor del af Göteborgs vattenledningsvatten kommer, få fortfara? Hvarje sommar bada i […]

Elementfabrik i Angered kan fördubbla byggandet

”En elementfabrik för mellan 5-6 milj kr planerar fastighetsbolaget Göteborgsbostäder bygga i det framtida industriområdet Angered. Genom fabrikens igångsättande visar fastighetsbolaget genom räkneexemplet att den nuvarande produktionen som i Göteborg under 1954-1963 varit i genomsnitt 4 000 lägenheter per år skall kunna fördubblas till önskvärda 8 000 lägenheter per år […]

Våra elektriska spårvägar

”Från Allmänheten. Våra elektriska spårvägar. Herr Redaktör! Mycket har i våra dagar talats och skrifvits om svenskarnes tröghet och brist på företagsamhet, och att dessa uttalanden ledsamt nog ej sakna grund för sig kunna vi dagligen konstatera här i vår goda stad, som trots sina många förtjenster i […]

Fågelro – En folkpark på Hisingssidan

”Den, som en söndag under sommaren besöker det af sällskapet “Småfåglarnes Vänner” omhuldade Fågelro, blir helt öfverraskad af att där finna ett slags Slottsskogslif i miniatyr. Det kan också sägas vara först i sommar som Fågelro blifvit en så omtyckt plats för utfärder, isynnerhet bland nykterhetsvännerna. Det har […]

Victor Rydbergs grafkapell

”Victor Rydbergs grafkapell på Nya begrafningsplatsen står nu till sitt yttre fullständigt färdigt. Endast en del marmorbeläggning inuti grafkammaren återstår. På den vackra, af gran och björk bevuxna kullen åt Bagaregården till, hvarest kapellet fått sin plats, gör monumentet ett storartadt intryck. Öfver fyra trappsteg beträder man en […]

Ett märkligt åskslag

”Ett märkligt åskslag inträffade å Hönö under det svåra åskvädret i måndags. Blixten gick ned genom skorstenen i en stuga och slog ned hela muren på vinden, hvarafter den for ödeläggande fram genom alla fyra rummen i stugan. Blott ett par alnar från spiseln satt stugans egare Edvard […]