Författararkiv

Hallén

Utställningsbyggnadernas rivning

”Nu kunna avrödjningsarbetena uppe på utställningen taga sin början när som helst. Utställningens förvaltningsutskott fattade nämligen i går beslut om ordningen, i vilken respektive avdelningar skola rivas. Beslutet omfattar, vad som i första hand skall bort, varav dock icke följer, att det, som icke rives genast, får stå […]

När första skenan lades

”Försynen och direktör Edström hade bestämt, att den 11 oktober 1901 skulle bli en märkesdag i Göteborgs spårvägars historia. Som bekant lyckades vederbörande efter långvariga funderingar och ventileringar att ena sig om sådana inköp af det engelska spårvägsbolagets egodelar i Göteborg som anläggande af elektriska spårvägar härstädes. Och […]

Folkskolebarn till Renströmska

”För folkskolebarnen anordnade bad serveras nu under förmiddagarna i Renströmska anstalten, och är det glädjande att dessa tvagningsprocesser så flitigt anlitas. Ännu hänger dock i hos många barn en aversion mot vatten, hvilken lärarnes föreställningar rörande badens nytta och nödvändighet ej alltid kan öfvervinna. Mer allmänt nu mot […]

Nytt växthus och ny portvaktsbyggnad i Trädgårdsföreningen

”I Trädgårdsföreningens park har under senaste tiden uppförts ett nytt, tidsenligt växthus, afsedt för krukväxter o.d. Växthuset, som uppförts af byggmästarefirman N. Andersson & C:o, är cirka 40 meter långt samt byggt af järn, cement och glas. Uppvärmningen åstadkommes genom ett modernt varmvattensystem, som visat sig synnerligen ändamålsenligt. […]

Ett ståtligt affärspalats vid Skeppsbron

”Ett ståtligt affärspalats — säkerligen enastående i sitt slag i Göteborg — har nyss kommit under tak vid Skeppsbron intill Posthuset Huset, som äges af grosshandlare J. A. Hertz, härstädes är uppfört i fem våningar, hvarjämte källare och vind hvar för sig nästan äro af våningshöjd. Källaren och […]

Belysningen och ventilationen i folkskolorna

”Belysningen i folkskolorna härstädes är som bekant vid flera skolhus ganska klen och ohygienisk, och luftväxlingen lämnar mycket öfrigt att önska. För lärarepersonalen vid dessa skolhus har det länge varit ett önskemål att få detta missförhållande afhjälpt, men hittills ha vederbörande icke ansett sig böra företaga några förbättringar. […]

Den första terränglöpningstävlingen i Göteborg

”Terränglöpningen, den första som här anordnats af dylikt slag, försiggick i går, arrangerad af Majornas idrottssällskap. Startplatsen var förlagd vid södra grindarne i Slottsskogen och här startade deltagerne med en minuts mellantid. En stor åskådareskara hade samlats vid startplatsen och åsåg med stort intresse huru löparne med frisk […]

Invigning av Vildmarksleden

”Vildmarksleden, den vackra men krävande vandringsleden mellan Skatås och Hindås via Härskogen, invigdes inofficiellt i fredags/lördags. Tjugotvå tappra vandrare, därav fem kvinnor, med idrottsdirektör Roland Jerneryd i spetsen, utgjorde pionjärtruppen. Det var vackra men jobbiga 45 kilometer, det kan en stelbent medarbetare intyga. Man bör vara ganska tränad […]

Äfven Göta älf ger sig

”Vattenmassan i älfven har förminskats genom den ihållande torkan ganska märkbart. En del fabriker, hvilkas maskindrift är beroende af dess vatten, ha på senare tiden t.o.m. fått känning af vattenminskningen. Så t.ex. vid Lilla Edets vattenfall, där bland annat Inlands pappersfabrik på sistone ej kunnat ha på långt […]

Ändtligen rägn!

”Eftersommaren har följt med ända in i oktober. Vädret är fortfarande mildt, men ändtligen i går kom det efterlängtade rägnet, visserligen ingalunda i tillräcklig mängd, men som en ringa början ändå särdeles välkommet för landtmännen. Den torra väderleken har varit allt annat än nyttig för rågarna och betena, […]

I galopp över Kolltorps och Stora Härlandas ägor

”Göteborgs Fältridtklubbs släpjakt i går hade bakom mastern samlat ett fält af 21 ryttare, bland hvilka också denna gång, glädjande att nämna, räknades debutanter. Äfvenledes gjorde några hästar sin första galopp efter klubbens hundar, hvilka visade vägen öfver de för ändamålet gynnsamma fälten å Kolltorps och St. Härlandas […]

En vacker hyllning av lärarinnan

”En vacker hyllning ägnades i går i Annedals småbarnsskola fru Martina Bonevier med anledning af hennes 25-åriga värksamhet som denna skolas föreståndarinna. Förutvarande och nuvarande lärarinnor samt skolbarn hade nämligen samvärkat för åstadkommandet af en lika välförtjänt som hjärtligt menad hyllning åt den uppburna och vördade kamraten och […]

Mjölkbrist i Göteborg

”Ondt om mjölk är det för närvarande i Göteborg. Det har de senaste dagarne varit förenadt med inte så liten möda att härstädes uppbringa denna nödvändighetsvara. Till många mjölkförsäljningsställen har det varit en formlig kapplöpning efter det lilla som kommit in. Det är närmast den varma och rägnlösa […]

Vid Wadmans byst

”Wadman är Göta P.B:s största namn, och det är som bekant, sällskapet som rest hans byst i Lorensbergsparken, där den nu står skäligen undanskymd bak restaurationsbyggnaden. En mängd åhörare utanför ordensbrödernas led hade här samlats för att uppsnappa en del af festligheterna. Hyllningen var enkel men anslående, ”Hvem […]

Saluhall å Kungstorget är olämpligt

”Beredningens förfrågan om förbättrade anordningar för stadens torghandel har nu inkommit med betänkande öfver arkitekten J.A. Westerbergs, af hr S.A. Hedlund såsom förslag ingifna af oss förut meddelade ansökan om upplåtelse af ett område å Kungstorget för uppförande af en täckt saluhall. Beredeningen (hrr A.O. Elliot, M.T. Warmark […]

Dyrt på Grönsakstroget

”Grönsakstorget företedde i dag en prägel af den fruktrika hösten. Men priserna äro mycket höga. Att 5 à 10 öre stycket betalas för äpplen och päron af någorlunda god art är ej ovanligt. Att syltpäron under 50 ören litern eller någorlunda ätbara äpplen undr 40 öre litern är […]