Kategori: Varv

Balder gick av stapeln vid Landgrenska varvet 1845

”I Lördags eftermiddag kl. omkring 6 företedde det s. k. Landgrenska eller Gamla Varfvet på en gång vackra och storartade anblick, som erbjudes åskådaren, när ett större fartyg löper af stapeln. Föreställen eder en på tvenne sidor af icke obetydliga bergshöjder omgifven dal, i hvars djup den med […]

Inspektion av Lindholmens docka

”Utvidgningen af Lindholmens docka. Slutbesiktning af arbetena med förstoring af porten och förlängning af dockbassängen vid Lindholmens varf egde rum i går i närvaro af kronans ombud, kapten G. A. Ingelman, samt verkstadens ombud, ingeniör F. Blidberg. Dockportens utvidgning från 17 till 18 meters bredd har bekostats af […]

Pansarbåten Dristigheten byggs på Lindholmens verkstad

”Vår sjunde pansarbåt “Dri­stigheten“ bygges som bekant för närvarande å Lindholmens verkstad. Denna pansarbåts grofva kanoner, en uppstäld för-ut och en akter-ut i hvar sitt pansartorn, blifva af en något min­dre kaliber — 21 cm. — än våra öfriga första klass pansarbåtars tornbestyckning, hvilken har 25 cm. kaliber. […]

Utbyggnad av Lindholmens docka

”Lindholmens docka. Kontrakt har i dagarne afslutits mellan Lindholmens verkstad och byggmästare Sven Jehander från Stockholm om utvidgning af verkstadens docka i såväl längd som bredd. Efter dessa förändringar kommer dockan att få en bredd i portöppningen af 60 fot och en längd af 400 fot. Arbetet är […]

Lindholmens mekaniska verkstads aktiebolag och staten

”Sedan innevarande års riksdag beviljat 137,000 kr. för utvidgning af nämnda bolags skeppsdocka, mot vissa förpliktelser af bolaget gent emot staten, har k. m:t godkänt den af bolaget er­bjudna säkerheten för att förmonsrätt för flottans fartyg till dockans begag­nande blefve gällande afven för framtiden, hvarjemte k. m:t befallt […]

Ångaren Ostkusen gick af stapeln å Eriksberg

“Ostkusten“ heter en ny ångare, som i lördags gick af stapeln å Eriksbergs mekaniska verkstads varf. Det nya far­tyget är afsedt för befordran af passage­rare äfvensom för kreaturs- och gods­transport emellan Vestervik och Stockholm. Det kommer att förses med maskineri af compoundsystemet, som skall framdrifva detsamma med last […]

När ”Niord” gick af stapeln

”Hela staden var i går på benen för att åskåda vårt sjette pansarfartygs sjösättning. Till fots via Hisingsbron, med roddbå­tar och ångbåtar strömmade folkskarorna ut till Lindholmen. Ångslupsbolaget hade fått elda upp fyra af sina större skärgårdsångare och ett flertal bogserbåtar fraktade äfven åskådare dit ut. Lindholmens varf […]

Flottstation i Göteborg?

”En proposition om statsanslag för utvidgning för flottans räkning af dockbyggnaderna å Lindholmen har i går aflämnats i riksdagen. Regeringen har nemligen tänkt sig att Lindholmens verkstads aktiebolags skeppsdocka, som eger tillräcklig längd och djup för våra första klassens pansarfartyg, skulle vid behov användas för att mottaga desamma. […]