Kategori: Varv

Inspektion av Lindholmens docka

”Utvidgningen af Lindholmens docka. Slutbesiktning af arbetena med förstoring af porten och förlängning af dockbassängen vid Lindholmens varf egde rum i går i närvaro af kronans ombud, kapten G. A. Ingelman, samt verkstadens ombud, ingeniör F. Blidberg. Dockportens utvidgning från 17 till 18 meters bredd har bekostats af […]

Pansarbåten Dristigheten byggs på Lindholmens verkstad

”Vår sjunde pansarbåt “Dri­stigheten“ bygges som bekant för närvarande å Lindholmens verkstad. Denna pansarbåts grofva kanoner, en uppstäld för-ut och en akter-ut i hvar sitt pansartorn, blifva af en något min­dre kaliber — 21 cm. — än våra öfriga första klass pansarbåtars tornbestyckning, hvilken har 25 cm. kaliber. […]

Utbyggnad av Lindholmens docka

”Lindholmens docka. Kontrakt har i dagarne afslutits mellan Lindholmens verkstad och byggmästare Sven Jehander från Stockholm om utvidgning af verkstadens docka i såväl längd som bredd. Efter dessa förändringar kommer dockan att få en bredd i portöppningen af 60 fot och en längd af 400 fot. Arbetet är […]

Lindholmens mekaniska verkstads aktiebolag och staten

”Sedan innevarande års riksdag beviljat 137,000 kr. för utvidgning af nämnda bolags skeppsdocka, mot vissa förpliktelser af bolaget gent emot staten, har k. m:t godkänt den af bolaget er­bjudna säkerheten för att förmonsrätt för flottans fartyg till dockans begag­nande blefve gällande afven för framtiden, hvarjemte k. m:t befallt […]

Ångaren Ostkusen gick af stapeln å Eriksberg

“Ostkusten“ heter en ny ångare, som i lördags gick af stapeln å Eriksbergs mekaniska verkstads varf. Det nya far­tyget är afsedt för befordran af passage­rare äfvensom för kreaturs- och gods­transport emellan Vestervik och Stockholm. Det kommer att förses med maskineri af compoundsystemet, som skall framdrifva detsamma med last […]

När ”Niord” gick af stapeln

”Hela staden var i går på benen för att åskåda vårt sjette pansarfartygs sjösättning. Till fots via Hisingsbron, med roddbå­tar och ångbåtar strömmade folkskarorna ut till Lindholmen. Ångslupsbolaget hade fått elda upp fyra af sina större skärgårdsångare och ett flertal bogserbåtar fraktade äfven åskådare dit ut. Lindholmens varf […]

Flottstation i Göteborg?

”En proposition om statsanslag för utvidgning för flottans räkning af dockbyggnaderna å Lindholmen har i går aflämnats i riksdagen. Regeringen har nemligen tänkt sig att Lindholmens verkstads aktiebolags skeppsdocka, som eger tillräcklig längd och djup för våra första klassens pansarfartyg, skulle vid behov användas för att mottaga desamma. […]