Kategori: Göteborgs försvar

Fästningsarbetet i Västerberget

”Från Vesterberget ljuda nu dynamitskotten dagen lång, och arbetet går raskt fram under ledning af en officer. Som bekant har nu staten öfvertagit fästningsbygget, sedan löjtnant Crafoord fullgjort sitt på entreprenad åtagna arbete. Man spränger nu samtidigt på flera olika ställen i berget. Nere vid elfven arbetas på […]

Nya Varfvets återlemnande till sjöförsvaret

”Komitén för fasta sjöförsvaret hemställde som bekant på sin tid att Nya Varfvet, som 1869 upplåts till fångvården under vilkor om återlemnande till flottan efter ett års uppsägning, om det kräfdes för sjöförsvarets eget behof, nu måtte återlemnas till flottan. Nya Varfvet skulle nemligen genom sitt gynnsamma läge […]

Legning af hästar

”För Kongl. Första Göta Artilleri regemente skola innevarande år legas 57 st draghästar att användas under 44 dagar från och med den 2 nästkommande Augusti. Till spekulanters kännedom meddelas: att häst för att kunna antagas skall, oberäknadt skons höjd. vara minst l.41 meter hög bakom sadelstaden. ej under […]

Stridsöfning i vintertid.

”En vintermorgon kan knappast vara vackra än den, då Första Göta Artilleriregementes underbefälsskolor den 23 dennes uppbröto för att — formerade på ett batteri, under befäl af kapten P. Ekman och med löjtnanterna Kuylenstierna, Freidenfelt och Fröding såsom afdelningschefer — företaga en två dagars marsch- och stridsöfning. Genom […]

Si vis pacem, para bellum. Ego volo pacem, ergo paro bellum

Kung Oskars besök i Göteborg 1899 var också startpunkten för byggandet av ett nytt stort fort som skulle skydda inloppet till Göteborg. Göteborgs Aftonblad hade en lång artikel som beskrev kungens besök på flera platser i staden, dagens berättelse inskränker sig dock endast till ”det första sprängskottet” i […]

Vestkusteskadern vid Stora Kalfsund

”Vestkusteskadern anlände hit i går morse och förankrade vid Stora Kalfsund. Ombord å pansarbåten ”Oden” hade eskaderns befälhafvare vice amiral P. W. von Otter, hissat chefsflaggan. Vid 12-tiden anlände amiralen ombord å torpedkryssaren “Claes Horn” till Mar­strand hvarifrån han efter att hafva upp­vaktat konungen återvände till Kalfsund. På […]

Opåpassliga beväringar

”Omkring 400 beväringsmän afreste härifrån i morse med militärtåg till Axvall. Fjorton befäringar hade af en eller annan anledning fördröjt sig, så att tå­get vid deras ankomst till stationen re­dan var afblåst. De opåpasslige affördes till Axvall i dag under polisbevakning under befäl af centralöfverkonstapel Ringqvist.” (Ur: Göteborgs […]

Avskaffa militäröfningarna vid läroverken

”Göteborgs latinläroverks kollegium har i infordradt utlåtande till­styrkt att militäröfningarna vid lärover­ken måtte afskaffas. Såsom skäl för denna sin uppfattning har kollegiet an­fört att nämnda öfningar i hög grad stö­rande inverka på undervisningen i de högre klasserna och dessutom, enligt flera militära myndigheters åsikt, äro af högst ringa […]

Göteborgs befästande

”Generalmajor H. Elliot, åtföljd af öfverstelöjtnanten L. Munte och fortifikationsbefälhafvaren häratädes C. Grill, företog i förgår en färd ut till Vesterberget vid elfmynningen, platsen för de befästnin­gar, till hvilkas utförande regeringen lär komma att äska anslag af nästa riks­dag. Och i går voro, såsom redan nämnts ofvannämnde herrar […]

Exercishuset å Lilla Otterhällan flyttar till Uppsala

”Exercishuset Lilla Otterhällan började i går att afflyttas från Göteborg till Uppsala. Uppfördt åren 1885—86 af byggmästaren J. H. Jakobsson för Första Götas räkning, öfvergick huset Tid regementets för­flyttning från staden till Qviberg i arf till Andra Göta. Sedan detta regemente nu äfven flyttat sina penater från Göteborg, […]

Kommendanten i Göteborg är nu “en saga blott“

”Fordom residerade kommendanten i kommendantshuset invid rådhuset. Kom­mendantshuset, som från början hade tillhört grefliga Aschebergska familjen, inköp­tes af staden år 1731 för 11,000 daler s. m, och tjenade tillika till boställe åt chefen för det i Göteborg förlagda artilleriregementet, sedan huset år 1813 genom tillbyggnad blifvit utvidgadt. Det […]

Vad skall hända med artillerikasernen och dess byggnader?

”Artillerikasernen och dithörande byggnader komma nu, vill det synas, att användas till litet af hvarje. Stallen ut hyras sålunda genom fortifikationsbefälhafvaren, och uppe på höjden lär man önska få uthyrdt till serveringslokaler, samman­komster, upplag o. d. Fyrkanten där är som man vet ganska innehållsrik på lo­kaler. Gymnastikhuset har […]

När ”Niord” gick af stapeln

”Hela staden var i går på benen för att åskåda vårt sjette pansarfartygs sjösättning. Till fots via Hisingsbron, med roddbå­tar och ångbåtar strömmade folkskarorna ut till Lindholmen. Ångslupsbolaget hade fått elda upp fyra af sina större skärgårdsångare och ett flertal bogserbåtar fraktade äfven åskådare dit ut. Lindholmens varf […]

Göteborgs befästande

Riksdagens ledamöter valde att inte ge pengar till att befästa Göteborg, det väckte många ilskna kommentarer i tidningarna. ”Tänk   på Göteborgs befästande!” är titeln på en liten elegant broschyr, tryckt hos Wald. Zachrisson härstädes. Broschyren hänvänder sig till Sveriges ombud inom riksdagens båda kam­rar. På första sidan synes […]

Hvad är en reservunderin­tendent?

”Hvad är en reservunderin­tendent? har mer än en frågat, som icke varit vidare hemma i det militära och allt emellanåt läst om den s. k. falske intendenten, hvilken uppträdt i reservunderintendentsuniform. Liksom det efter den nya arméorganisationen tillkom reservunderlöjtnanter (här i staden finnas t. ex. bland tullverkets kammarskrifvare […]