Kategori: Göteborgs försvar

Si vis pacem, para bellum. Ego volo pacem, ergo paro bellum

Kung Oskars besök i Göteborg 1899 var också startpunkten för byggandet av ett nytt stort fort som skulle skydda inloppet till Göteborg. Göteborgs Aftonblad hade en lång artikel som beskrev kungens besök på flera platser i staden, dagens berättelse inskränker sig dock endast till ”det första sprängskottet” i […]

Vestkusteskadern vid Stora Kalfsund

”Vestkusteskadern anlände hit i går morse och förankrade vid Stora Kalfsund. Ombord å pansarbåten ”Oden” hade eskaderns befälhafvare vice amiral P. W. von Otter, hissat chefsflaggan. Vid 12-tiden anlände amiralen ombord å torpedkryssaren “Claes Horn” till Mar­strand hvarifrån han efter att hafva upp­vaktat konungen återvände till Kalfsund. På […]

Opåpassliga beväringar

”Omkring 400 beväringsmän afreste härifrån i morse med militärtåg till Axvall. Fjorton befäringar hade af en eller annan anledning fördröjt sig, så att tå­get vid deras ankomst till stationen re­dan var afblåst. De opåpasslige affördes till Axvall i dag under polisbevakning under befäl af centralöfverkonstapel Ringqvist.” (Ur: Göteborgs […]

Avskaffa militäröfningarna vid läroverken

”Göteborgs latinläroverks kollegium har i infordradt utlåtande till­styrkt att militäröfningarna vid lärover­ken måtte afskaffas. Såsom skäl för denna sin uppfattning har kollegiet an­fört att nämnda öfningar i hög grad stö­rande inverka på undervisningen i de högre klasserna och dessutom, enligt flera militära myndigheters åsikt, äro af högst ringa […]

Göteborgs befästande

”Generalmajor H. Elliot, åtföljd af öfverstelöjtnanten L. Munte och fortifikationsbefälhafvaren häratädes C. Grill, företog i förgår en färd ut till Vesterberget vid elfmynningen, platsen för de befästnin­gar, till hvilkas utförande regeringen lär komma att äska anslag af nästa riks­dag. Och i går voro, såsom redan nämnts ofvannämnde herrar […]

Exercishuset å Lilla Otterhällan flyttar till Uppsala

”Exercishuset Lilla Otterhällan började i går att afflyttas från Göteborg till Uppsala. Uppfördt åren 1885—86 af byggmästaren J. H. Jakobsson för Första Götas räkning, öfvergick huset Tid regementets för­flyttning från staden till Qviberg i arf till Andra Göta. Sedan detta regemente nu äfven flyttat sina penater från Göteborg, […]

Kommendanten i Göteborg är nu “en saga blott“

”Fordom residerade kommendanten i kommendantshuset invid rådhuset. Kom­mendantshuset, som från början hade tillhört grefliga Aschebergska familjen, inköp­tes af staden år 1731 för 11,000 daler s. m, och tjenade tillika till boställe åt chefen för det i Göteborg förlagda artilleriregementet, sedan huset år 1813 genom tillbyggnad blifvit utvidgadt. Det […]

Vad skall hända med artillerikasernen och dess byggnader?

”Artillerikasernen och dithörande byggnader komma nu, vill det synas, att användas till litet af hvarje. Stallen ut hyras sålunda genom fortifikationsbefälhafvaren, och uppe på höjden lär man önska få uthyrdt till serveringslokaler, samman­komster, upplag o. d. Fyrkanten där är som man vet ganska innehållsrik på lo­kaler. Gymnastikhuset har […]

När ”Niord” gick af stapeln

”Hela staden var i går på benen för att åskåda vårt sjette pansarfartygs sjösättning. Till fots via Hisingsbron, med roddbå­tar och ångbåtar strömmade folkskarorna ut till Lindholmen. Ångslupsbolaget hade fått elda upp fyra af sina större skärgårdsångare och ett flertal bogserbåtar fraktade äfven åskådare dit ut. Lindholmens varf […]

Göteborgs befästande

Riksdagens ledamöter valde att inte ge pengar till att befästa Göteborg, det väckte många ilskna kommentarer i tidningarna. ”Tänk   på Göteborgs befästande!” är titeln på en liten elegant broschyr, tryckt hos Wald. Zachrisson härstädes. Broschyren hänvänder sig till Sveriges ombud inom riksdagens båda kam­rar. På första sidan synes […]

Hvad är en reservunderin­tendent?

”Hvad är en reservunderin­tendent? har mer än en frågat, som icke varit vidare hemma i det militära och allt emellanåt läst om den s. k. falske intendenten, hvilken uppträdt i reservunderintendentsuniform. Liksom det efter den nya arméorganisationen tillkom reservunderlöjtnanter (här i staden finnas t. ex. bland tullverkets kammarskrifvare […]

Göteborgs fasta försvar

”I en till k. m:t inlemnad, den 13 den­nes dagtecknad framställning om de arbe­ten, som år 1899 böra utföras med extra ordinarie anslag för rikets fasta försvar, yttrar chefen för fortifikationen beträffande de i 1895 års försvarsplan äfven ingående befästningarna vid Göteborg, å Gotland och vid Boden, att […]

Skyttegravar i Göteborg 1915

Filmarkivet.se har lagt upp en kortfilm som visar hur militären visade upp hur skyttegravskriget gick till: ”Intresset för första världskrigets skyttegravskrig på västfronten tog sig många uttryck. Kulturpersonligheter som Sven Hedin och Marika Stiernstedt reste till västfronten och förmedlade sina intryck i böcker och föredrag. I Sveriges större […]

Fältmarsch med kanoner

”En fältmarsch med kanoner företogs den regnruskiga Magdalena-dagen af beväringsdivisionen vid l:sta Göta artilleriregemente. Under strida skurar gick marschen via Partille och Landvetter till Kallebäck, där man bivackerade å ljungbackarne i skyddstält och ät sin medhafda middag vid muntraste humör oaktadt Magdalena-ovädret. Återvägen togs via Göteborg och åter […]

En tripp till Qviberg – Ett litet resekåseri

”Vid femtiden skulle båten till Gamlestaden och Qviberg gå. Så mycket visste jag. Men jag kunde ej få reda på om det var före eller efter fem, ty det tyckes inte ens Gamlestadsborna sjelfva ha riktigt reda på. För att på ett visserligen inte fintligt men dock säkert […]

Orrekulla skans

”I härvarande fortifikationsarkiv finnes en karta frän 1700-talet öfver denna gamla skans. Den var belägen på en kulle å Hisingssidan invid “Nye bro“ strax vid Agnesberg och hade på sin tid åtskilliga kanoner. Orrekullen torde nog fordom icke sak­nat hvarken orrar eller träd. För några år sedan försålde […]