”Göteborgs latinläroverks kollegium har i infordradt utlåtande till­styrkt att militäröfningarna vid lärover­ken måtte afskaffas. Såsom skäl för denna sin uppfattning har kollegiet an­fört att nämnda öfningar i hög grad stö­rande inverka på undervisningen i de högre klasserna och dessutom, enligt flera militära myndigheters åsikt, äro af högst ringa om ens något värde för för­svaret. Däremot anser kollegiet att målskjutningsöfningarna i de högre klasser­na fortfarande böra bedrifvas till minst lika stort omfång som hittills vid sidan af gymnastik- och fäktöfningar, om hvilka kollegiet uttalar den åsikten att de i åtskilligt högre grad än de nuva­rande militära öfningarna bidraga till att hos lärjungen utbilda sinne för lystring och disciplin.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 10 oktober 1898)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Militärövning på Heden ca 1880-85.