Kategori: 1800-talets Göteborg

Direkt till Newyork 1866

Emigrationen från Sverige hade 1866 ännu inte nått några stora volymer men den var tillräckligt stor för att locka rederier att intressera sig för att hämta emigranter i Göteborg för en direkttransport till New York (Newyork). Biljetter såldes av David Lyon som hade kontoret på Kyrko- och Magasinsgatorna […]

Saluhall å Kungstorget är olämpligt

”Beredningens förfrågan om förbättrade anordningar för stadens torghandel har nu inkommit med betänkande öfver arkitekten J.A. Westerbergs, af hr S.A. Hedlund såsom förslag ingifna af oss förut meddelade ansökan om upplåtelse af ett område å Kungstorget för uppförande af en täckt saluhall. Beredeningen (hrr A.O. Elliot, M.T. Warmark […]

Domprosten Wieselgren gick genom isen

”Domprosten d:r Wieselgren var sistl. Söndag eftermiddag helt nära att falla såsom offer för sitt aldrig tröttnande nit såsom själasörjare. Sedan han på f.m. predikat i Domkyrkan, hade han, åtföljd af sin sexårige son besökt en nyligen öppnad söndagsskola i Hagaskolhusets stora sal och företog sig derefter, enligt […]

En väl påkallad erinran

Hösten 1873 började några i staden undra om Slottsskogen aldrig skulle bli den park som utlovats tidigare: ”År efter år utföras stora och kostbara arbeten, dels af stadskassans medel, dels för enskildas räkning till förskönande af staden och dess närmaste omgifningar; men en anläggning, som länge varit väntad […]

Göteborg för 45 år sedan (1856)

”Tid efter annan läser man i tidningarna omdömen om vår goda stad. Innan »en främling fara oss stolt förbi», dröjer han sig kvar här några dagar och efter hemkomsten till sitt land igen publicerar han i mer eller mindre ampla loford sina intryck han fått af rikets andra […]

Flygmaskinen lyfte inte från Lorentsberg 1883

”Flygmaskinen, »den enda i sitt slag», som förevisats i vårt land och som i går skulle gå till väders å Lorenzberg, visade sig onekligen vara i sitt slag egendomlig: han icke blott icke rörde sig ur fläck, han gjorde ej ens något försök därtill. Det lärer ha »fattats […]

30 ekar fälls i Slottsskogen

”Sedan Kongl. Förvaltning af Sjöarendena tillåtit Kamreren P. Bagge, att å de af honom arrenderade lägenheterna Malmgårdsängen och Trädgården i Slottsskogen fälla 30 st. Ekar, kommer, till följe af derom meddelad föreskrift, auktion att å stället förrättas nästa Thorsdag den 22 dennes kl. 12 middagen för Ekarnes försäljning […]

Djurtämjare

”Cassanova Nemeti gifva hvarje afton kl. half 8 i gamla Manégen en föreställning: i 3:ne Afdelningar, hvaruti de mest öfverraskande prof på menniskans herravälde öfver djuren ådagaläggas. Druen utgöras af 1 stort fullvuxet lejon, det vackraste exemplar som här någonsin blifvit förevisadt, 3 yngre Lejon, 1 Leopard och […]

En Montgolfieriska Luft-Ballong

En Montgolfieriska Luft-Ballong brydd med de förenade rikenas falgga, kommer att uppstiga i morgon Tisdag den 10 Sept., kl. 6 e.m., ifrån exercisheden. Frivillig afgift upptages i bössor såväl å stället som i alléerna, och anbefaller jag mig till den ärade publikens bevägenhet. Carolina Lindström Den, som upphittar […]

Några välmenta ord i en af samhällets lifsfrågor – del 3

Fortsättning från förra veckan. III. ”Bland alla de skäl, hvilka på sist omtalade Allmänna Rådstuga anfördes till försvar för pluralitetens mening i hufvudsaken, fanns intet som kan bestå mot en allvarligare gransa- ning. Hvad vigt kan väl t. ex. läggas på ett löst påstående, att afstängandet och utpumpandet […]

Några välmenta ord i en af samhällets lifsfrågor – del 2

Fortsättning från förra veckan II. ”Då den nuvarande Fattigförsörjningen år 1799 inrättades, ”öfverlemnades”, såsom Granberg säger, ”till dess fullkomliga disposition den dittills onyttige och obrukade Gullbergsvass; der Direktionen ämnade låta plantera korg eller bandsel.” Planteringen lärer försökts, men har naturligtvis misslyckats. Nog tycker pilen om sank mark, men […]

Vandring i Slottsskogen 1864

Slottsskogen var populär bland Göteborgarna långt innan den blev en anlagd park. Idag tar vi hjälp av Maximilian Axelson för att få en skildring av Slottsskogen 1864. ”Få trakter i Göteborgs närhet ha ett så lockande behag som Slottsskogen. Från Albostaden manar den oss till sig och vi […]

Stora Gårda Mjölkvarn

”Kvarnen från Gårda brukar man ju tala om i fotbollssammanhang – då kanske vederbörande ändå inte vet att det ligger ett verklighetsunderlag i sambandet mellan Gårda och kvarn, det fanns en gång en kvarn som i officiella sammanhang benämndes St. Gårda Mjölkvarn. I folkmun kallades den visserligen för […]

Bytet från Överås grävdes ned i Slottsskogen

”Målet angående förre betjenten Björkman. Konungens Befallingahafvande i Länet hade uti skrifvelse den 1 dennes, med anmodan att behandla Björkman, öfverlemnat Grums Häradsrätts utslag den 12 sistlidne Januari, innefattande, att Björkman för stölder begångne, dels hos Possessionaten C. Löfvenhjelm på Malma, af klädespersedlar till ett värde af 30 […]