”Juldagarne ha efter vanligheten förflutit stilla. Julaftonen snöade det starkt under en ganska våldsam sydostlig storm, hvilken förorsakade att intet egentligt slädföre blef följden af snöfallet. Juldagen snöade det lätt på f.m. men sedemera var uppehållsväder, likaså igår då vädret var särdeles vackert. Båda dagarne hvimlade promenadplatserna af helgdagsklädda skaror och isarne af skridskolöpare.

Beyeböckska kapellets konsert i Nya Exercishuset juldagen på aftonen var ganska talrikt besökt af en intresserad och applåderande publik. Middagskonserten i går på samma ställe var däremot fåtaligt besökt.

Sjöfarten har under juldagarne varit nästan fullkomligt stilla och i isförhållandena har ingen förändring inträffat, hvadan också ångslupstrafiken på elfven fortfarande är afbruten. I hamnbassinen vid skeppsbron är isen så stark, att den kan trafikeras af fotgängare, men bogserångaren Göteborg lyckades dock i Söndags att genombryta densamma i och för uppbogserandet till skeppsbron af engelska skonerten ’Queen of the Fal’, som hitför kaffelast från Rio Janeiro. I går hitväntades från England ångarne Argo och CarlXV men ännu vid middagstiden voro desamma ej anlända.” (Ur: Göteborgs-Posten 27 december 1870)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Hus vid på södra sidan i korsningen nuvarande Engelbrektsgatan/Götabergsgatan och öster om fd landeriet Götaberg.