”Göteborgs bildningscirkel, hvilken man sedan några år tillbaka ansett vara afsomnad, har börjat visa tecken till ett återvaknande lif. Sålunda hade dess direktion i förrgår eftermiddag ett sammanträde, vid hvilket frågan om bildningscirkelns vara eller icke vara lifligt skall hafva blifvit diskuterad.

Den gemensamma åsigten var, att sällskapet borde ega bestånd, om ock ej i sin nuvarande eller rättare förut egande form. Vid sammankomsten väcktes neml. Ett förslag, att cirkeln, med bortkastande af det gamla namnet och antagande af ett nytt, skulle inskränka sin verksamhet till hållandet af populära föredrag, till hvilka allmänheten skulle hafva fritt tillträde. Något beslut i denna riktning fattades dock ej, utan skulle afgörandet anstå till nästa sammankomst, hvilken utsattes till medio af nästkommande December månad. Vid sammankomsten utsågs hr M. Rubenson till bildningscirkelns sekreterare och hr C.G. Hörlind till kassör. Den senare fick i uppdrag att till nästa sammankomst hafva uppgjort fullständig tablå öfver bildningscirkelns ställning i pekuniärt hänseende; och skulle till samma tid en inventarielista upprättas öfver och värdering ske af bildningscirkelns egande effekter.” (Ur: Göteborgs-Posten 23 november 1860)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Östra hamngatan 1860-talet.