”Med tillfredsställelse ha vi sett, att postvärket ej ämnar utsläppa alla de anstötliga vykort som nu florera. Faktiskt veta vi, att många unga män vid glasens klang skrifva plumpa utgjutelser och skicka anstötliga kort till flickor, som de mer eller mindre känna. Dessa kort komma oftast dit där flickan är anställd, i affär eller på kontor. Hvilka tankar kunna ej principal och kamrater få om den flicka som förärats dylika kort. Önskligt vore, att postvärket ytterligare skärpte kontrolleringen vid utlämnandet af dylika kort. Det kunde hända, att de då allt mer och mer försvunno äfven från våra butiksfönster.

Många missnöjda mottagare af sedlighetssårande kort.” (Ur: Göteborgs-Posten 24 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Ett inte fullt så sårande postkort, Pellerins Margarin är bäst.; Die Post ein Belgien.