Byggnadsvärksamheten här i staden har i år varit så liflig som något af de närmast föregående åren. Det är, som bekant, framför allt vid och i närheten af Linnégatan som det ifrigaste byggandet försiggår.

En hel del af de egendomen Oliverdal tillhöriga tomterna härute – 65 till antalet – köptes för fyra år sedan af byggmästaren Nathan Persson, som sedan afyttrat den ena tomten efter den andra till olika byggmästare, hvilka nu antingen färdigbyggt eller håller på med uppförande af sina hus utmed Linné –, Nordenskiölds- och Nordhemsgatorna. Äfven de hus som uppförts eller äro under byggnad vid Oliverdals- och Sveagatorna befinna sig på Oliverdals forna område.

På Linnégatans västra sida äro nu alla tomter ut till Nordenskiöldsgatan bebyggda eller under bebyggande. Om vi börja med Prinsgatan, där de nyaste byggnaderna taga vid, ha vi först några stora, af byggmästare Nathan Persson uppförda hus, hörnhuset och två af de i samma stil uppförda tre byggnaderna därintill. Det tredje af dessa har uppförts af byggmästare E. Björklund, som håller på med ännu en byggnad å tomten intill. Firma A. Krüger & Son uppför närmast belägna hus, och därnäst kommer invid Öfre Djupedalsgatan andra baptistförsamlingens kyrka, Linnéakyrkan, för hvilken grunden nu är lagd. Den uppföres, som vi förut omtalat, af byggmästare Nathan Persson. Närmast kyrkan spränger byggmästare Joh:s Andersson för en nybyggnad efter att förut för annan persons räkning ha uppfört därintill liggande hus. Vidare bygga här byggmästare Rydén (huset n:r 41), hrr Molin & Andersson husen n:r 43 och 45 och byggmästare Burman det i grå puts hållna huset n:r 47 vid Linnégatan. De fyra byggnaderna som återstå innan vi äro framme vid Nordenskiöldsgatan äro fullt färdiga och uthyrda. Hr Rydén har uppfört ett af dem (n:r 49) och de öfriga ha till byggmästare hr Leander Johansson.

På Linnégatans östra sida å motsvarande sträcka resa sig ännu inga nya hus, men de komma ej att låta länge vänta på sig. För flera pågår grundläggningsarbete. Hrr Hedström & Svensson bygga här i hörnet af Djupedalsgatan. Vidare grundläggas vid denna sida nya byggnader af hrr Burman, Hallén och Joh:s Andersson.

Å kvarteret som inneslutes af Linné – Nordenskiölds – Svea – och Oliverdalsgatorna har en hel del byggnader blifvit färdiga i år. Här har byggts af hrr Joel Frännberg, L.P. Andersson, Ek & Svensson, Lidman och byggnadsföreningen Emanuel. I hörnet af Öfra Husargatan och Linnégatan äger hr Nathan Persson fyra tomter, af hvilka en håller på att bebyggas. Det blir det präktigaste läge intill Slottsskogens porter och med utsikt öfver densamma. Vid Nordhems- och Nordenskiöldsgatorna byggas äfven flera hus af hrr Aspelin, Björklund, B.C. Hansson m.fl.

Lägenheterna härute vid den nya Linnégatan och dess närhet äro mycket eftersökta – af flera skäl. Vi ha här en af våra sundaste och behagligaste stadsdelar. Västanvindarne modereras af Slottsskogen, hvars omedelbara närhet gifvetvis ökar denna trakts lockelser.

De här i år uppförda husen äro mästadels inredda till 3- och 5-rumslägenheter, någon gång äfven med 4-rums. Inåt tomterna finnas 1- och 2-rumslägenheter. Med 3-rumslägenheter är här som annorstädes oftast den svårighet förenad, att de få dela sin enda ingång med de större lägenheternas köksuppgång. I några hus, däribland de af hr Nathan Persson uppförda, är det dock bättre inrättadt, i det att äfven trerumslägenheterna där ha särskilda uppgångar.

I de öfriga stadsdelarne har i år endast ett fåtal nya byggnader påbörjats eller fullbordats. Vid Kristinelundsgatan har byggmästaren C.A. Gillberg tvänne hus under uppförande; åt Engelbrektsgatan i samma kvarter har G. i år fullbordat ett. Näst intill vid samma gatan har byggts af hr G. Nihlmark. Ännu några tomter åt detta kvarter återstå att bebyggas.

Midt emot detsamma, åt Kristinelundsgatan, håller firma F.O. Peterson & Söner på med Slöjdföreningens skolas nybyggnad. Det har ingalunda varit någon lätt sak att få säker grund här. I synnerhet i hörnet af Kristinelunds- och Chalmersgatorna vållade den obehagliga göteborgsleran många svårigheter. För att få grunden solid och säker beslöt emellertid byggmästare Peterson att tillämpa en alldeles ny konstruktion, i det man i schaktens ytterlinier till bärget nedslog järnbjälkar med normalprofil 30 på ett afstånd från hvarandra af 1,2 meter, och mellan dessas flensar inpassade tvåskrädt timmer, så att det hela bildade en tät vägg som hållit tillbaka den påtryckande lermassan. Denna anordning har visat sig fullt ändamålsenlig och betryggande.

Ett nytt kvarter håller på att resa sig vid Surbrunn, intill Kungsgatan. Byggmästaren Hallén och Wennersten ha här uppfört hvar sitt hus, och för ett tredje har grunden lagts af hrr F.O. Peterson & Söner.

Hvad för öfrigt beträffar nybyggnaderna i ’staden inom broarna’ tilldrager sig gifvetvis det Hertzska affärspalatset vid Packhusplatsen största uppmärksamheten. Det under uppförande varande hörnhuset vid Magasins- och Södra Larmgatorna, som bygges för firman Carl G. Platin & Co:is räkning, synes emellertid komma att bli den i arkitektoniska hänseenden måhända bästa tillökningen till våra enskilda byggnader. Men så är också professor I.G. Clason byggnadens skapare.

Göteborgs Sjukhem för obotligt sjuka under uppförande 1902, bilden är hämtad från Carlotta.

Utom Slöjdföreningens skola, som här ofvan omnämnts, har den offentliga byggnadsvärksamheten på senare tiden omfattat hufvudsakligen de för de elektriska spårvägen erforderliga vagnstallarna, kraftcentralen och kontorsbyggnaderna vid Surbrunn. Af offentlig natur är ju dock äfven det nya storartade Hemmet för obotligt sjuka ute å Änggården, den i monumentalt hänseende vackraste af alla årets byggnader i Göteborg.” (Ur: Göteborgs-Posten 25 november 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Sträckningsbild, Linnégatan norrut. Bilden tagen i höjd med Bergsgatan, år 1902.