”Ett ståtligt affärspalats — säkerligen enastående i sitt slag i Göteborg — har nyss kommit under tak vid Skeppsbron intill Posthuset Huset, som äges af grosshandlare J. A. Hertz, härstädes är uppfört i fem våningar, hvarjämte källare och vind hvar för sig nästan äro af våningshöjd. Källaren och de två första våningarna äro uppförda af granit, de öfriga af tegel.

Fasaden utåt Skeppsbron visar en vacker portal genom hvilken man kommer in i en hall, hvars väggar skola beklädas med marmor och smyckas med målningar. Den stora trappuppgången kommer likaledes att bli af marmor.

Hela huset är uppfört af järn, sten och cement och således fullkomligt oåtkomligt för eld. Till yttermera visso äro alla stöd och förstärkningar af järn inmantlade i cement Golfven bestå öfver allt af s. k. voternplattor, hvilka äro absolut brandfria, samt äga en styrka beräknad för mycket starkt tryck.

I alla fem våningarna har man inredt höga, ljusa, luftiga salar, ämnade till kontor och lager. Meningen är att här söka åstadkomma ett handelns centralpalats, något, hvartill läge och inredning synas göra den storartade byggnaden synnerligen lämpad.

Samfärdseln mellan de olika våningarna går dels genom breda, präktiga trappor, dels medels två konduktörshissar samt flera varuhissar. Uppvärmning sker medels lågtrycksånga, från en centralvärmeledning, till hvilken pannorna äro belägna under hufvudingången. Att i ett så modernt hus ej saknas vattenledningar, elektriska ljus- och ringledningar samt öfriga bekvämligheter faller af sig själf.

Hvarje vrå af det stora huset är väl använd, till och med takel. Häruppe har man härliga, asfaltbelagda plan, utmärkta promenad- och hviloplatser. Däruppe har man hela staden med älfven ända ut till Älfsborg för sina ögon. Medels hissen kommer man dit bekvämt och utan möda.

Häruppe reser sig också en stor med lanternin försedd kupol, som fått en synnerligen originell användning. I densamma skall en badafdelning för husets invånare anläggas. Den skall innefatta två varmbadrum, duschrum, finsk badstu och rum för baderska. Allra högst uppe i kupo­len får man tillfälle till — solbad.

Den ståtliga byggnaden uppföres af byggmästarefirman Dähn.” (Ur: Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 9 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Packhusplatsen 1903. Huset med den stora kupolen är alltså det som beskrivs i dagens inlägg.