”Belysningen i folkskolorna härstädes är som bekant vid flera skolhus ganska klen och ohygienisk, och luftväxlingen lämnar mycket öfrigt att önska. För lärarepersonalen vid dessa skolhus har det länge varit ett önskemål att få detta missförhållande afhjälpt, men hittills ha vederbörande icke ansett sig böra företaga några förbättringar. Då emellertid saken är af stor vikt för såväl undervisningen som lärjungarne själfa, har lärarepersonalen slutligen måst petitionsvägen fästa skolstyrelsens uppmärksamhet på saken. Nyligen framburo lärare och lärarinnor vid Klippans skolhus en dylik petition och lördags inlämnades till skolstyrelsen af tillsyningsläraren vid Skolgatans skolhus K.G. Gunnesson följande anhållan:

Till Allm. Folkskolestyrelsen Göteborg.

Undertecknade, lärare och lärarinnor i skolhuset vid Skolgatan, anhålla härmed vördsamt få fästa styrelsens uppmärksamhet på en angelägenhet, som vi anse vara af den största betydelse för barnen och skolarbetet.

Som bekant är, måste under den mörka årstiden ganska mycket arbete i skolan ske vid artificiell belysning. För densamma användas i skolhuslokalerna vis Skolgatan, liksom i alla de äldre skolhusen, uteslutande fotogénlampor, hvilkasljuseffekt är synnerligen otillfredsställande. Härtill kommer, att luften i skolrummen genom lamprök och fotogénlukt i högt afsevärd grad blir förskämd, detta så mycket mera som värksam ventilation saknas i de äldre lärosalarne. Olägenhterna visa sig så mycket större vid mörk och kulen väderlek, då lamporna måste hållas brinnande hela dagarna, emedan de nära intill liggande husen rätt mycket hindra dagsljuset tillträde till skolrummen. I det nya skolhusets lokaler utgör takens mörka färg ett svårt hinder för en nöjaktig belysning.

Beträffande den nuvarande belysningen och dess invärkan på barnens hälsa, bedja vi få framhålla, dels att barnens synförmåga i hög grad skadas, dels att kroppskonstitutionen i allmänhet löper fara att försvagas.

Med de fordringar som numera sättas på undervisningen, måste barnen i läsning som skrifning och teckning för att nå bästa resultat under nuvarande otillräckliga belysning närma ögonen för mycket till boken och ådraga sig härigenom ofta närsynthet. Härtill kommer äfven den fara, att barnen vid sitt bemödande att se lätt intaga olämpliga kroppsställningar, hvilket kan ha till följd ryggradskrökning, snedrygg o.s.v. Här är alltså nödvändigt att antingen sänka fordringarna på noggrannheten af barnens arbeten eller också med riskerande af barnens hälsa hålla på densamma.

Rörande ventilationen bedja vi få påpeka, att i de äldre lokalerna ingen annan luftväxling äger rum än den s.k. naturliga samt den som sker genom öppnandet af fönsterna under rasterna. Men då man besinnar, att skolhygienen fordrar, att luften i skolrummen ombytes 3 gånger under timmen, hvilket ju ock medelst ändamålsenliga anordningar kan ske för en jämförelsevis ringa kostnad, och den naturliga ventilationen blott förmår under samma tid åstadkomma, att skollokalen endast till halfva sin rymd erhåller frisk luft, så inses lätt, att åtgärder för en mer effektiv luftväxling högeligen äro af nöden.

På grund af nu andragna skäl våga undertecknade vördsamt anhålla, att styrelsen täckes så snart görligt är vidtaga sådana åtgärder: att lokalerna erhålla en bättre belysning än den nuvarande samt att en mer värksam och kraftig ventilation införes i de gamla skolhusens lokaler.

(Underskrifter.)

I denna anhållan af lärarpersonalen vid Skolgatans skolhus ha instämt lärare och lärarinnor från skolhuset vid Östra Skansgatan samt Victoriaskolhuset, enär ungefär liknande olägenheter och missförhållanden där förefinnas.

De brister, som här påpekats, äro sådana att de med första bör afhjälpas. Angående olägenheterna speciellt vid Skolgatans skolhus må man dessutom komma ihåg att själfva skolhusets geografiska läge midt inne i en mörk stadsdel – Haga – gör det särskildet önskvärdt och nödigt att ha så god artificiel belysning som möjligt. Därtill kommer att i flera af de äldsta och mörkaste skolsalarna bord- och bänkinredningen är alldeles föråldrad och olämplig och sålunda afsevärdt bidrager att öka det hygieniskt skadliga i en otillräcklig och icke ändamålsenlig belysning.

Äfven i det vis samma skolgård härom året uppförda stenhuset begagnar man sig af de olämpliga fotogenlamporna.

I allmänhet har det sagts att för barnen är blott det bästa godt nog och detta borde i synnerhet gälla om allt som hänför sig till deras hälsa och yttre trefnad. Sparsamhet är bra, men den skall alltid vara förnuftig. Knussel är alltid fördömligt. Och Göteborg bör häfda sitt gamla goda anseende just på det lokala skolväsendets område, detta så mycket mer som det på senare tiden har öfverflyglats af andra städer än i ett, än i ett annat afseende.” (Ur: Göteborgs-Posten 8 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Östra Hagaskolan, gårdssidan.