”Terränglöpningen, den första som här anordnats af dylikt slag, försiggick i går, arrangerad af Majornas idrottssällskap. Startplatsen var förlagd vid södra grindarne i Slottsskogen och här startade deltagerne med en minuts mellantid. En stor åskådareskara hade samlats vid startplatsen och åsåg med stort intresse huru löparne med frisk fart gåfvo sig i väg.

Först hade man en lång sllät sträcka åkerfält att springa öfver, sedan en ”sugande” uppförsbacke genom skogen, därefter ett på krafterna prässande bärg att, på alla fyra, försöka komma öfver o.s.v., så att man knappast kan tänka sig en mer omväxlande terräng.

För mången af deltagarne var det obegripligt huru funktionärerna på morgonen kunnat utpricka banan, då deltagarne i sina lätta racerdräkter hade svårt nog att själfva komma fram i den svåra terrängen.

Det var utströda olikfärgade lappar deltagarne hade att följa, kontrollanter voro äfven på sina ställe utposterade och noterade de täflandes nummer.

Nästan alla af våra bästa löpare hade infunnit sig och inalles 18 startade.

Resultatet af täflingen, hvilket man får betrakta som synnerligen godt, då banan var öfver 5000 meter lång och förste männen, trots den kuperade terrängen, inkommo på den goda tiden af omkring tjugo minuter. Vinnare blev G. Möllerstedt M.I.S som sprang banan på 20 minuter och 25 sekunder.” (Ur: Göteborgs-Posten 7 oktober 1901)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Några bilder från tävlingen har inte påträffats, dagens illustration visar istället barn på besök i Slottsskogen 1913.