Kategori: Skolor

Arbetsstugan i Majorna har åter öppnat

”Majornas arbetsstuga började i går sin värksamhet för innevarande hösttermin. Liksom under närmast föregående terminer komma 100 barn, hälften gossar och hälften flickor, att få bevista arbetsstugan äfven denna termin. Barnen, som i regel befinna sig i åldern 9—12 år, indelas i 4 afdelningar med 25 i hvarje. […]

Folkskolebarnens utflykter till Trollhättan

”De i dagarne anordnade utlykterna till Trollhättan af folkskolebarnen härstädes hafva vunnit en tillslutning, som man vid första tanken på dessa färder knappast kunnat ana. Flera hundra barn hafva begagnat sig af tillfället att för billigt pris göra ett besök vid ett af våra största vattenfall. I går […]

Gymnastikundervisningen vid våra folkskolor

”Vid tvenne sammanträden med Göteborgs skolförening ha vissa önskemål beträffande gymnastikundervisningen varit föremål för öfverläggning. Såsom önskemål i berörda hänseende har framhållits, att för uppnående af enhet i gymnastikundervisningen vid härvarande folkskolor ett antal lämpliga dagöfningar för hvarje klass upprättades af därtill kompetenta personer och att de bereddes […]

Handelsinstitutets elever lägga sig till med afgångsmössa

”De afgående eleverna vid Göteborgs handelsinstitut hade i går sammankommit för diskuterande af en högviktig fråga, som fått den allvarliga formen: ”Bör en särskild afgångsmössa antagas af institutets elever?” Bland de till ett sjuttiotal uppgående elever som hörsammat kallelsen voro meningarne om nyttan och nöjet med ett dylikt […]

Tre sånguppvisningar i staden

”Sånguppvisning ägde i lördags e.m. rum i Annedals skolhus under tillslutning af en stor mängd åhörare. Sångläraren hr O.L. Svensson lät därvid i olika afdelningar flera hundra barn afsjunga ett urval af de sånger, som under året inöfvats, och i sanning förvånande var det resultat, till hvilket ungdomen […]

Instruktion i friluftslekar

”Friluftslekarna för lärjungar vid Göteborgs folkskolor hafva nu tagit sin början. Som bekant är det gossarne i tredje och högre klasser, som under den blidare årstiden vissa eftermiddagar i veckan sysselsättas med lek. Hvilket intresse gossarna lägga i dagen för denna nyttiga sysselsättning framgår däraf, att små deputationer […]

Upprop för bildande av en Högre samskola i Göteborg

”Upprop för bildande af en fullständig samskola härstädes kommer i dagarne att utfärdas. Af uppropet inhemtas om den föreslagna nya skolans organisation följande: Skolan består af småskolan (3 klasser), mellanskolan (6 klasser), öfverskolan (2 à 3 klasser), gymnasiet (4 klasser), det sistnämn-da parallellt med öfverskolan och sista klassen […]

Luftvexling i skolorna

Inomhusluften i nybyggda skolor var ett problem, även för 120 år sedan, det avslöjar dagens insändarskribent: ”Det har försports att luftvexlingen i folkskolelokalerna, särskildt beträffande ett af våra nyaste skolhus, det i Landala, ej skulle vara tillfredsställande som man skulle önska. 1 händelse det föreligger någon brist i […]

Folkskoleklasser på utflykt till Trollhättan

”En utflykt företogs till Trollhättan i går af ytterligare två klasser vid härvarande folkskolor, ledsagade af lärare. Trafikdirektören vid Bergslagernas järn vägar hade medgifvit resa till betydligt nedsatt pris, innehafvarinnan af hotell Utsikten, fru Rhodin, medgaf beredvilligt att gossarne besökte utsiktstornet och intogo middag ur sina matsäckar på […]

»Huru bör en sann kärlek till de små förhålla sig till tukten?»

”Föräldrarmöte var i förgår afton anordnadt för östra delen af sjette skoldistriktet. Mötet, som hölls i gymnastiklokalen vid Djurgårdsgatan och leddes af kyrkoherde P. Lundén, var besökt af distriktets skolnämnd och lärarepersonal samt ett ganska stort antal föräldrar. Öfverläggningsämnet för aftonen: »Huru bör en sann kärlek till de […]

Bespisning av fattiga folkskolebarn

”Bespisning af fattiga folkskolebarn pågår nu i skolhusen a Redberget, Qvarnberget, vid Fjällgatan, i Landala, i Victoriaskolhuset samt ett par andra ställen. Två dagar erhålles till middag välling och smörgås, två dagar soppa med kött och potatis och två dagar ärter med korf. Föreningen för barnens bespisning inköper […]

Slipprig litteratur – ett växande problem

”Ett föräldramöte för Landala folkskoledistrikt hölls i går i Annedals skolhus gymnastiksal. F. d. stadsfogde Kullgren fungerade som ordförande och inledde det till öfverläggning uppstälda ämnet: ”Vikten af god läsning”. Han och öfriga tal. beklagade lifligt barnens lätta åtkomst af slipprig litteratur. Kontroll borde utöfvas, så att för […]

Utskänkningsrörelsen i Haga och skolan

”I juni månad ingick lärarepersonalen vid skolhusen i Haga till allmänna Folkskolestyrelsen med en skrifvelse, framhål­lande de olägenheter som skulle uppstå däraf, att utskänkningsbolagets styrelse fullföljde sin afsikt att inrätta ett större utskänkningsställe i huset nr 26 Skol­gatan alldeles invid skolhuset vid Skolgatan och i närheten äfven af […]

Göteborgs Privata Handelsinstitut

”Göteborgs Privata Handelsinstitut är namnet på en ny skola, som i dag börjar sitt första läsår i sina lokaler i huset Södra Larmgatan 16. Er Benno Rosenbund, skolans rektor, är känd såsom en dugande lä­rare, och har han vid skolan anställt undervisningsvana lärare, praktiskt så väl som teoretiskt […]

Göteborgs Hästskötareskola

”Göteborgs Hästskötareskola hade i lördags e. m. å Exercisheden uppvisning i körning. Uppvisnin­gen, som omfattade körning af par, spann och tandem, visade mycket godt resultat af kursen. De utexaminerade elever voro föl­jande: E.G. Westlund, B. O. Hagberg, P. O. Engstedt, Ax. Tivén, R. Hedén, L. Anders­son, E. P. […]

Skolköket vid Djurgårdsgatan

”Till skolköket vid Djurgårdsgatan hade fröken Eva Rodhe i går kl. ½ 5 e. m. inbjudit mödrar till flickor, som gå i fortsättnings- och ersättningsskola, for att samtala med dem om skolkökets syfte och verksamhet. Fröken Rodhe framhöll skolkökets bety­delse för de unga flickorna, hvilka alla med tiden […]