Kategori: Skolor

Utskänkningsrörelsen i Haga och skolan

”I juni månad ingick lärarepersonalen vid skolhusen i Haga till allmänna Folkskolestyrelsen med en skrifvelse, framhål­lande de olägenheter som skulle uppstå däraf, att utskänkningsbolagets styrelse fullföljde sin afsikt att inrätta ett större utskänkningsställe i huset nr 26 Skol­gatan alldeles invid skolhuset vid Skolgatan och i närheten äfven af […]

Göteborgs Privata Handelsinstitut

”Göteborgs Privata Handelsinstitut är namnet på en ny skola, som i dag börjar sitt första läsår i sina lokaler i huset Södra Larmgatan 16. Er Benno Rosenbund, skolans rektor, är känd såsom en dugande lä­rare, och har han vid skolan anställt undervisningsvana lärare, praktiskt så väl som teoretiskt […]

Göteborgs Hästskötareskola

”Göteborgs Hästskötareskola hade i lördags e. m. å Exercisheden uppvisning i körning. Uppvisnin­gen, som omfattade körning af par, spann och tandem, visade mycket godt resultat af kursen. De utexaminerade elever voro föl­jande: E.G. Westlund, B. O. Hagberg, P. O. Engstedt, Ax. Tivén, R. Hedén, L. Anders­son, E. P. […]

Skolköket vid Djurgårdsgatan

”Till skolköket vid Djurgårdsgatan hade fröken Eva Rodhe i går kl. ½ 5 e. m. inbjudit mödrar till flickor, som gå i fortsättnings- och ersättningsskola, for att samtala med dem om skolkökets syfte och verksamhet. Fröken Rodhe framhöll skolkökets bety­delse för de unga flickorna, hvilka alla med tiden […]

Avskaffa militäröfningarna vid läroverken

”Göteborgs latinläroverks kollegium har i infordradt utlåtande till­styrkt att militäröfningarna vid lärover­ken måtte afskaffas. Såsom skäl för denna sin uppfattning har kollegiet an­fört att nämnda öfningar i hög grad stö­rande inverka på undervisningen i de högre klasserna och dessutom, enligt flera militära myndigheters åsikt, äro af högst ringa […]

Vårdanstalt för sinnesslöa barn

”Den af Göteborgs stadsfullmäktige och Göteborgs och Bohus läns landsting tillsatta gemensamma komitén för utredning rörande en för staden och länet ifrågasatt vård- och uppfostrings­anstalt för bildbara sinnesslöa barn, har vid sammanträde i Göteborg under ordförandeskap af grosshandlaren M. E. Falck beslutit att från vederbörande skolrådsordförande infordra en […]

Allmänna läroverken i Göteborg

”Höstterminen tager sin början vid Latinläro­verket, Realläroverket och Femklassiga läro­verket Onsdagen den 31 Augusti, och böra in­trädes- och flyttningssökande lärjungar nämnda dag kl. 9—11 f. m., de förstnämnde försedda med prest- och läkarebetyg eller ock med afgångsbetyg från annat allmänt läroverk, anmäla sig hos vederbörande rektor å hans […]

Bildande af småskolelärarinnor

”Göteborgs Seminarium för bildande af småskolelärarinnor begynner en ny kurs Lördagen den 20 Au­gusti 1898 i Annedals skolhus. Kursen är tvåårig och beräknad till 36 veckor under hvarje läsår. För att vinna inträde såsom elev vid seminariet erfordras, att sökanden senast den 15 Augusti inlemnar egenhändigt skrifven ansökan […]

Examina vid Göteborgs högskola

”Vid senaste i går afslutade examensperiod vid Högskolan ha in­för dess examenskommission, under ord­förandeskap af en af de aderton i Sven­ska akademien professorn m. m. d:r G. Ljunggren, följande examina aflagts: Senare afdelningen af filosofie kandidatexamen med pröfning i ämnena latin samt teoretisk och praktisk filosofi af fil. […]

150,000 kr. donerade till Göteborgs Högskola

”Konsul Oscar Ekman i Stockholm har meddelat styrelsen för Göteborgs Högskola att han den 15 nästk. maj kommer att öfverlemna ej blott de 100,000 kr., som han donerade åt Högskolan förlidet år, utan ytterligare ett lika stort belopp. Genom denna donation uppgår Oscar Ekmans- fonden till 300,000 kr. […]

Skolhus i Annedal finansieras av brännvinspengar!

”Nytt skolhus i Annedal. Budgetsberedningen anser folkskolestyrelsens skäl för detta byggnadsföretag fullt gil­tiga, hvadan den tillstyrker bifall till det­samma och hemställer att härför måtte anvisas ett anslag af 68,984 kr. att utgå af brännvinsmedlen under 1898.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 21 december 1897) Bilden i sidhuvudet är hämtad från […]

Folkskola å Qviberg

”Rörande uppförandet af en ifrågasatt fullständig folkskola å Qviberg hemställer drätselkam­maren, att stadsfullmäktige måtte besluta: att såsom svar å k. m:ts remiss meddela, att stadsfullmäktige, under förutsättning att tvenne områden af egendomen Qviberg afgiftsfritt till staden upplåtas, förbinda sig att å berörda områden uppföra en folkskolebygguad, inrym­mande minst […]

Inte lämpligt med nytt läroverk vid Gullbergsån

”Nytt allmänt läroverk. Såsom bekant ha rektorerna vid härvarande allmänna läroverk gjort framställan till stads­fullmäktige om inrättandet af ett nytt femklassigt läroverk i stadens östra del, och olika platser ha härför ifrågasatts. Drätselkammaren erinrar nu i en skrifvelse om önskvärdheten däraf, att beslut, så snart lämpligen ske kan, […]

Målareskolan öppnar åter på Valand

”Museii rit- och målareskola i Valand öppnas åter 1 oktober. Efter artistparet Pauli, som afflyttat från orten, har styrelsen för skolan såsom lärare och föreståndare lyckats vinna den framstå­ende genremålaren Carl Wilhelmson, hvilken för Göteborgspubliken redan är väl känd genom de många konstverk ban sedan flere år tillbaka […]

Mathilda Halls skola för flickor

Mathilda Hall hade börjat med skolverksamhet på Drottninggatan 1857, då i liten omfattning. Efterhand växte verksamheten och 1886 flyttade skolan in på Karl Gustavsgatan 10. Antalet elever under slutet av 1800-talet var strax över 200. Läs mer om skolan via denna länk.