Kategori: Utrikes nyheter

En äventyrlig göteborgare

”Ett vexlande, på äfventyr rikt lif har hr Carl Dahlgren, som f. n. är på besök här i staden hos an­höriga och vänner, lefvat. Hr Dahlgren är infödd göteborgare. Såsom yngling utgick han såsom frivil­lig i dansk-tyska kriget och utmärkte sig för glänsande tapperhet i många slaktningar. År […]

Winston Churchill

Idag blir det en internationell utblick, som jag ändå tror att även de med intresse för Göteborgs historia kan tycka vara intressant att läsa. Ett tidigt omnämnande samt en bild av en ung Winston Churchill. ”Lord Randolph Churchills, son Winston Churchill, har för några dagar sedan hål­lit sitt […]

Andrée?

Tidningarna presenterade ännu hösten 1898 en del ”nyheter” om Andrée, han och hans följeslagare syntes på många olika platser runt norra halvklotet, denna gång vid Grönland. ”Köpenhamn d. 20. Enligt “Nationaltidende“ har befälhafvaren å grönländ­ska handelsfartyget ”Godthaab” kapten Bang berättat att han under sin vistelse i Angmangsalik af […]

Efterlyst ungersk banktjuf

”Till härvarande poliskammare har ingått skrifvelse om en stor stöld, som begåtts i Arad i Ungern. At denna skrifvelse, hvari anhålles att tjufven må efterlysas här i Sve­rige, framgår följande: Janos Krivån, född i Lippe oob tillhörande den reformerta läran samt anstäld som kas­sör i Komitatets Ungarisches Boden-Kredit­institut […]

Svensk-amerikanerna och kriget

Idag skall vi blicka ut i världen och läsa om Svenska insatser i kriget mellan USA och Spanien. ”Från Marinette, Wisconsin, skrifver en tillfällig korrespondent till A, B.: Af de få som till denna dag, 26 maj, dö­dats å amerikansk sida finnes ej någon svensk, men väl ett […]

Hur påverkas emigrationsångarna av ett krig?

”Emigrantångarnes Amerikaturer antagas icke behöfva lida afbräck genom ett eventuelt krig mellan Förenta staterna och Spanien. Skulle t. ex. New York och Boston bli bloc­kerade af spanjorerna, kan emigrationen ostördt gå för sig öfver britiska Nord­amerika, via t. ex. S:t Johns på New Foundland eller kanadensiska hamnar.” (Ur: […]

Till Andrées uppsökande

”Tyske polarfararen Lerner, hviiken förlidet år ledde en expedition i de arktiska farvattnen ombord på ”Express“, skall en­ligt “Berliner Localanzeiger“ i maj må­nad med ett tyskt fartyg, ångaren “Helgoland“, företaga en ny arktisk expedi­tion, som skall räcka hela sommaren och under hvilken ett område, sträckande sig från Yan […]

D:r Hedins föredrag

”Vagn på vagn körde i går afton vid ½ 8 tiden upp på Realläroverkets lekplan. Från alla närgränsande gator strömmade fotvandrare dit — alla med samma mil. D:r Hedins föredrag öfver sina forsk­ningsfärder på de hittills så godt som okända öst-asiatiska stepperna och bergs­kedjorna hade till sista plats […]

Göteborgarna firade Sebastopols fall 1855

På senhösten 1853 utbröt ett krig mellan Turkiet och Ryssland som efter några månade växte i omfattning till en storkonflikt då Storbritannien och Frankrike gick in i kriget på Turkiets sida. De fick även sällskap av kungariket Sardinen som hoppades på att vinna västmakternas stöd för sina egna […]

Afliden Kongofarare

Idag handlar tidningsnotisen om en avliden Kongofarare, som hyllas med lovord i Göteborgs Aftonblad. För ett par dagar sedan handlade rapporten om kung Leopolds besök i Göteborg, han var den som styrde Kongostaten, vars armé som Mats Juhlin-Dannfelt var en del av, begick ett av de värsta folkmorden […]

Andrée klar till avfärd från Danskön

”Ingeniör Andrée klar till affärd. Ångaren “Virgo“ har i går anländt till Tromsö medbringande under­rättelser från polarexpeditionen. Till kap­ten Andrée härstädes har sålunda ingått följande telegram, hvilket “Virgos“ befälhafvare afsändt från Tromsö.   Ankommo den 30 maj utan afsevärd is. “Virgos“ propellerblad något skadade. Vätgasapparaten oskadad. Huset stående, […]

Nordpolsexpeditionen redo för avfärd

”Nordpolsexpeditionens af­resa eger rum redan i afton kl. 6. Kanon­båten “Svensksund“ hade nemligen redan i går hunnit intaga sin last och sedan kompasserna i dag på förmiddagen juste­rats, ligger den nu nere vid Nya kajen klar till afresa. Tätt bakom kanonbåten ligger “Virgo“, å hvilken expeditionens tyngre råmateriel […]

Nordpolsexpeditionen

”Nordpolsexpeditionen, öfveringeniör Andrée anlände hit till staden i går morse för att före packningen af de för expeditionen afsedda effekterna öfverse dessa. Det mesta för expeditionen afsed­da godset är anländt utom sjelfva ballon­gen. Expeditionen kommer, såsom förut meddelats, att afgå härifrån den 18 eller 19 dennes. “Svensksund“ afgår […]

Hemlighetsfullt luftskepp över Amerika!

Idag skall vi blicka lite utanför stadsgränsen och berätta historien om ett luftskepp, format som en cigarr som rapporterats flyga mellan Omaha och Chicago. ”En meddelare från New York till ”Manche­ster Guardion” bekräftar en uppgift i “New York Herald´” att ett luftskepp under fyra veckors tid farit mellan […]