”För att söka guld afgick 24 sistl. februari en expedition, bestående af 4 personer, från Dawson City. En af expeditionens medlemmar, hr Fritz Gedda, bördig från Marstrand, hvilken i många år uppehållit sig i vestra Amerika, har i bref till sina anhöriga lemnat en kortfattad redogörelse öfver expeditionens väg och förberedelserna till densamma. I expeditionen deltager äfven en 6on till förre åkaren Bagge i Göteborg.

MP. har satts i tillfälle att taga del af hr Geddas bref, som är dateradt Dawson 11 febr., och återgiiver därur följande :

“— — Vi äro nu färdiga att begifva oss i väg; i morgon vid 10-tiden sker uppbrottet. Hvarje deltagare medför en släde och 5 hundar. Vi ha rustat oss väl, våra hundar äro de bästa som kunna fås. För mina 5 dragare har jag betalat 535 dollars, och jag vågar säga att jag är lika stolt öfver dem som ni därhemma öfver en god häst. De likna mera vargar än hundar. Fem af samma race som våra komma att sändas till Parisutställningen i sommar.

Innan vi hinna fram till bestämmelseorten kommer det att kosta oss omkring 1,100 dollars pr man. Resan blir antagligen omkr. 1,800 eng. mil lång. Det är föga troligt att någon hvit gått samma väg före oss; indianerna ha naturligtvis gått den. Vi beräkna att kunna tillryggalägga sträckan på 60 å 70 dagar.

Om vi haft is hela vägen skulle det nog kunna gå fortare, men en del af vägen bär öfver höga berg och djupa dalar. I allmänhet tro vi oss kunna tillryggalägga 25 — 30 eng. mil om dagen. Vi få nog många dagar, då vi ej våga sticka näsan utom tältduken. För två veckor sedan hade vi här ända till — 72 gr. F., och en sådan köld är ej god att skydda sig för. Men vi äro väl försedda med tält och kamin, som vi måste föra med oss på den långa färden. Resans mål gäller närmast Townsend. — —” (Ur: Göteborgs Aftonblad 22 mars 1900)

Bilden i sidhuvudet visar Dawson city 1899. Bildkälla: By Eric A. Hegg – Eric A. Hegg Photographs, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=46003436