Kategori: Brott & straff

I häkte inmanade

”I häkte inmanades i dag på e. m. förre tvångsarbetsfången Johan August Friberg som i går afton i berusadt tillstånd å Packhusplatsen sökte tillgripa en järntacka. Friberg, som förer ett högligen supigt och lättjefullt lefnadssätt har i fjol och i år af polisdomstolen ådömts 212 kronor för fylleri […]

Knifskärning

”Brädgårdsarbetaren Hugo Vilholm Hansson boende i Majornas första rote har till åtal anmält stufveriarbetaren Martin Ludvig Torsson, för det denne sent på qvällen 27 sistlidne okt. å Allmänna Vägen vid Sandarna skulle hafva tilldelat Hansson ett par knifhugg öfver venstra kinden och venstra ögat. Torsson förnekade inför poliskammaren […]

Gripen tjuf

”Förre tvångsarbetsfången, för andra resan stöld straffade Nils Gustaf Nilsson Sandström, född 1875 och tillhörande Domkyrkoförsamlingen, blef i dag på e. m. införpassad till cellfängelset. Han hade i torsdags afton i sällskap med en okänd stallbroder, som lyckades undkomma, i änkefru Maria Vidlunds butik “Nerikes Skomagasin” nr 42 […]

I göteborgstrafiken: var vaken vid körningen!

”Var vaken vid körningen. Åkaredrängen Anders Peter Björk hade å Nils Erikssons gatan omkullkört änkan Katarina Andersson, som i fallet mot gatan skadade sig ganska illa i ena foten. För den vårdslösa körningen pliktade Björk 15 kr., hvarförutom han ålades att ersätta änkan Andersson med 20 kr. — […]

Från Polisdomstolen

”Dyrt fyrverkeri. Kolhandl. Johan August, Dahlén, boende i nr 72 vid Stampgatan, hade tre särskilda gånger roat sig med au af bränna raketer dels i en trädgård, dels å öppen plats, trots tillsägelse han polis. Nöjet uppskattades af polisen till 15 kr. Vettvillingar. Trädgårdsarbetaren Gustaf Rundqvist, boende Olskroksgatan […]

Häktad posttjuv

”Postvaktbetjenten Johannes Andersson Dahl blef i dag på e. m. införpassad till cellfängelset. Dahl erkände att han sedan sistl. augusti tillgripit dels sjutton bref i sorteringsrummet å postlokalen och dels sex bref i en postlåda som hitkom 2 dennes från Alingsås. Samtliga dessa 23 bref hafva påträffats i […]

Boxnings duell i Slottsskogen

”En duell på ”boxning“. Tidigt i förgår på  e.m. egde en ovanligare händelse rum uti den nu mera för allmänheten upplåtna vackra parken i f. d. Slottsskogen, nemligen en tvekamp, visserligen ej på lif och död med blanka vapen, utan endast med knytnäfvarne, men dock efter alla konstens […]

Gripen vexelförfalskare.

”Från Falkenberg telegraferades i går afton: Postexpeditören vid Falkenbergs postkontor L. A. Olsson har, enligt hvad som nu upptäckts förfalskat alla namnen å en i Skand. Kreditaktiebolaget i Göteborg 23 april i år belånad vexel å 8 500 kr. Som acceptant har O. skrifvit prosten G. L. Björck […]

Lämplig behandling af frukttjufvar

”Härom qvällen landade fem unge män vid Furusund och begåfvo sig till en närliggande trädgård för att med mogna frukter fylla sina medhafda påsar. En af de förhoppningsfulle klef upp i etl äppleträd och började skaka ned äpplen åt de öfriga. Men tyvärr fanns det folk i närheten; […]

Våldsamt motstånd

”Synnerligen våldsamt motstånd gjorde i onsdags e.m. vid 5-tiden för fjärde resan stöld straffade Axel Edvin Olsson vid häktandet. Olsson, som är född 1873 i Göteborg, hade den 20 sistlidne Juni frigifvits efter att ha undergått straff för fjärde resan stöld och hade lyckats få plats som kolvakt […]

Häktad mordbrännare?

”Af t.f. kronolänsmannen E. Gedda i Mölndal införpassades i tisdags till cellfängelset förre gårdsdrängen Anders Isaksson, hvilken skäligen misstankes hafva anlagt den natten mellan 28 ocb 29 sistlidne juli timade branden å P. Mattssons hemman Påfvelund i Vestra Frölunda socken, därvid manhus och ladugård i grund nedbrunno.” (Ur: […]

Åter en revolverman

”Till poliskammaren har rapporterats, att då patrullerande konstapeln nr 156 Östlund i natt vid ½ 3-tiden passerade hörnet af Olskroksgatan och Olskrokstorget, denne i en portgång fick syn på en misstänkt mansperson. Då konstapeln närmade sig drog sig personen tillbaka ned åt järnvägen, men då konstapeln påskyndade sina […]

Från Polisdomstolen

”Förre tvångsarbetsfången Johan Emil Pers­son uppträdde berusad i måndags å Johannisplatsen och sprang emot en annan karl, hotande denne med uppslagen knif. Vid anhållandet satte han sig till vildsint motstånd. För det hela pliktade han 60 kr., som förvandlades till 9 dagars fängelse. Bröderna Justus Olinder och Amandus […]

Tvist om en vattenmätare

”Till rådhusrätten i Göteborg instämde f. d. assuransdirektör Max Olbers i Stockholm byggmästaren Herman Dähn i Göteborg med yrkande att af denne utbekomma 200 kronor för en vattenmätare. Dähn invände, att ban, som enligt slutsedel 3 juni 1898 af Olbers med flere köpt fastigheten nr 92 A i […]