Kategori: Brott & straff

Kalabalik å Kungsgatan

”En rusig person vid namn Martin Halvorsson, utan bostad, uppträdde i lördags så bråkigt vid frälsningsarméns härberge, att han måste omhändertagas af polis. Illa berörd af denna vändning, började karlen bli vild, skrek och gjorde våldsamt motstånd. Ligapojkar i mängd samlades, som vanligt, och njöto af gratisnöjet. Men […]

Oväsendet i Annedal

”Anhålles vördsamt om plats i eder aktade tidning för följande: Huru länge skall hörnet af Västergatan och Änggatan ute i Annedal vara en samlingsplats för en hop slödder såsom fyllbultar, ligapojkar o. dyl.? Fredliga vandrare som händelsevis i synnerhet efter mörkrets inbrott passera detta hörn hafva ofta svårt […]

Ett drama vid Södra Liden

”I en af vår stads mest obskura delar, borta vid Södra Liden, där osedligheten frodas sida vid sida af allsköns annan brottslighet, utspelades i går ett drama, hvarur en af de uppträdande för tillfället med knapp nöd utgick med lifvet. Det var vid ½ 8-tiden på aftonen utanför […]

Öfverfallen polis

”Härförliden skulle en poliskonstapel Eriksson efter tjänstgöring i Tjörbostaden nattetid begifva sig till sitt hem å Gårda och tog därvid en genväg öfver Ranängsbärgen. Här möttes han af tre okända karlar, af hvilka en måttade ett slag mot honom, hvilket han dock lyckades afvärja; men en annan tilldelade […]

Kassaskåpstjuvarna omhändertagna av polisen

Den 16:e augusti berättades det om inbrottet i Park & Co lokaler, här kommer deras egen berättelse från förhöret hos polisen: ”De båda inbrottstjufvarne, Johan David Henriksson och Josef Emanuel Pettersson, voro i dag inställda inför poliskammaren. Ur det protokoll, som från detektiva afdelningen ingifvits, må här meddelas […]

Tjufvarne togo kassaskåpet med sig

”I natt har ett rätt djärft inbrott för- öfvats här i staden, nämligen hos firman Park & Co. i dess kontor i gamla järnvågshuset vid Nya kajen. Vid lokalens öppnande i morse fann man ett fönster utslaget, tre dörrspeglar krossade och — kassathvalfvet uppbrutet — samt kassa­skåpet borta. […]

Från Göteborgs polisvärld

Dåliga anordningar ”För någon tid sedan var den, som skrifver detta, vittne till en ytterst pinsam scen här i Göteborg. Det var förrästen ute vid Masthugget. En poliskonstapel kom gatan nedför, eskorterad af en till antal ständigt stigande folkmassa. Vi iakttogo icke genast, hvad anledningen till denna egendomliga […]

Hvem kommer att ansvara för djurplågeriet?

”Ett invecklat mål angående ansvar för djurplågeri, har under ett par sessionsdagar behandlats i polisdomstolen. En gumma hade nämligen åtalats, för det hon å Kungstorget haft för många kycklingar förvarade dels i en låda och dels i en barnvagn, i hvilken senare djuren haft så knappt utrymme, att […]

En liten stortjuf

”I dag var inför poliskammaren härstädes instämd en 11-årig gosse, Johan Fredrik Andersson Eklund, som under de senaste månaderna föröfvat en mängd stölder å i hamnen liggande fartyg, därvid han tillgripit flera stycken ur af större eller mindre värde, marinkikare, kopparkittlar m.m. Vid stöldernas föröfvande har han merendels […]

Inbrott i Almedals godsmagasin

”I onsdags morse vid half 5-tiden föröfvades inbrott i godsmagasinet vid Almedals station, dit tjufven beredt sig inträde genom att uttaga ett af fönstren till magasinen med tillhjälp af en knif. Han hade undersökt flera packlårar och säckar, innehållande tyger till Göteborgs mattfabrik. Tjufven, som endast tillgripit ett […]

Körkonst eller öfverdådig framfart

”I målet mot konsul Harald Grebst angående fortköring å Stigbergstorget och Allmänna vägen framlämnades i går af svar. en skrifvelse, däri framhölls, att svar:s vittnen intygat, att farten ej varit öfverdådig eller ovarsam, och att svar. haft hästen väl i sin hand och saktat farten när det varit […]

Från domstolarna

”Efterspelet till sträjkoroligheterna. Målet mot Carl Birger Börjesson förekom åter i går. Den tilltalade medgaf på fråga, att hans fader brukade kallas för SillBörje. Två nya vittnen hördes, däraf det ena, en arbetsförman vid bygget vid Lilla Korsgatan, endast konstaterande folksamlingarna utanför bygget några kvällar och uttalade som […]

Körkonst eller öfverdådig framfart?

”Målet mot konsul Harald Grebst, åtalad för öfverdådig framfart å Stigbärgstorget och Allmänna vägen, förevar åter i går i polisdomstolen. Svar. lät höra tre vittnen, kusken Frans Söderberg, handlanden Erik Helgesson och bokhållaren Axel Leonard Svensson. Den förstnämnde, som sedan barndomen handskats med hästar, kunde intyga, att svar. […]

Bråkmakare inför domstol

”Arbetskarlen Johan Fredrik Olsson var full i lördags å Viktoriagatan och gjorde då våldsamt motstånd mot Polisen. I måndags uppträdde han på samma sätt på Magasinsgatan och utöfvade då äfven misshandel å polis. För dessa förseelser dömdes han i går att böta sammanlagt 120 kr., som förvandlades till […]

Rättegångs- och Polissaker

”Från Polisdomstolen Efterdyningar från muraresträjken. Muraren August Bengtsson, hvilken, henligt hvad förut omtalats, förolämpat en å ett bygge sysselsatt mureriarbetare och genom detta beteende åstakommit folksamling, dömdes att för förargelseväckande uppförande å allmän plats böta 15 kr. Från Poliskammaren Gatubalkonger får ej begagnas till piskbalkonger, äfven om de […]