Kategori: Brott & straff

Från Göteborgs polisvärld

Dåliga anordningar ”För någon tid sedan var den, som skrifver detta, vittne till en ytterst pinsam scen här i Göteborg. Det var förrästen ute vid Masthugget. En poliskonstapel kom gatan nedför, eskorterad af en till antal ständigt stigande folkmassa. Vi iakttogo icke genast, hvad anledningen till denna egendomliga […]

Hvem kommer att ansvara för djurplågeriet?

”Ett invecklat mål angående ansvar för djurplågeri, har under ett par sessionsdagar behandlats i polisdomstolen. En gumma hade nämligen åtalats, för det hon å Kungstorget haft för många kycklingar förvarade dels i en låda och dels i en barnvagn, i hvilken senare djuren haft så knappt utrymme, att […]

En liten stortjuf

”I dag var inför poliskammaren härstädes instämd en 11-årig gosse, Johan Fredrik Andersson Eklund, som under de senaste månaderna föröfvat en mängd stölder å i hamnen liggande fartyg, därvid han tillgripit flera stycken ur af större eller mindre värde, marinkikare, kopparkittlar m.m. Vid stöldernas föröfvande har han merendels […]

Inbrott i Almedals godsmagasin

”I onsdags morse vid half 5-tiden föröfvades inbrott i godsmagasinet vid Almedals station, dit tjufven beredt sig inträde genom att uttaga ett af fönstren till magasinen med tillhjälp af en knif. Han hade undersökt flera packlårar och säckar, innehållande tyger till Göteborgs mattfabrik. Tjufven, som endast tillgripit ett […]

Körkonst eller öfverdådig framfart

”I målet mot konsul Harald Grebst angående fortköring å Stigbergstorget och Allmänna vägen framlämnades i går af svar. en skrifvelse, däri framhölls, att svar:s vittnen intygat, att farten ej varit öfverdådig eller ovarsam, och att svar. haft hästen väl i sin hand och saktat farten när det varit […]

Från domstolarna

”Efterspelet till sträjkoroligheterna. Målet mot Carl Birger Börjesson förekom åter i går. Den tilltalade medgaf på fråga, att hans fader brukade kallas för SillBörje. Två nya vittnen hördes, däraf det ena, en arbetsförman vid bygget vid Lilla Korsgatan, endast konstaterande folksamlingarna utanför bygget några kvällar och uttalade som […]

Körkonst eller öfverdådig framfart?

”Målet mot konsul Harald Grebst, åtalad för öfverdådig framfart å Stigbärgstorget och Allmänna vägen, förevar åter i går i polisdomstolen. Svar. lät höra tre vittnen, kusken Frans Söderberg, handlanden Erik Helgesson och bokhållaren Axel Leonard Svensson. Den förstnämnde, som sedan barndomen handskats med hästar, kunde intyga, att svar. […]

Bråkmakare inför domstol

”Arbetskarlen Johan Fredrik Olsson var full i lördags å Viktoriagatan och gjorde då våldsamt motstånd mot Polisen. I måndags uppträdde han på samma sätt på Magasinsgatan och utöfvade då äfven misshandel å polis. För dessa förseelser dömdes han i går att böta sammanlagt 120 kr., som förvandlades till […]

Rättegångs- och Polissaker

”Från Polisdomstolen Efterdyningar från muraresträjken. Muraren August Bengtsson, hvilken, henligt hvad förut omtalats, förolämpat en å ett bygge sysselsatt mureriarbetare och genom detta beteende åstakommit folksamling, dömdes att för förargelseväckande uppförande å allmän plats böta 15 kr. Från Poliskammaren Gatubalkonger får ej begagnas till piskbalkonger, äfven om de […]

Velocipedernas nummerplåtar

”Inregistreringen av velocipeder, som ännu inte är genomförd här i Göteborg, öfvervakas med största noggrannhet i en stor del andra städer. I Eskilstuna är höjden på siffrorna å velocipedernas nummerplåtar bestämd till 8 centimeter. En del velocipedåkare därstädes, som haft endast 6 c.m. höga siffror, har bötfällts.” (Ur: […]

Urspårning på Västerberget

”Ofog å Västerbärget föröfvades söndagen den 14 april af ett 10-tal ynglar från Majorna, i det att de satte sig att åka i två vagnar, afsedda för transport af sten, utför en sluttning ned till sjön, hvarvid den ene vagnen urspårade och ramponerades och den andra äfven tog […]

Ett par bråkmakare

”Månadskarlen Carl Albert Johansson, n:r 21 Haga Nygata, anhölls i går e.m. å Husargatan för att han där uppträdde på ett förargelse väckande sätt genom att hoppa, svära och okväda polisen. Då han skulle afföras till polisstationen gjorde han ytterst vildsint motstånd och tilldelade konstapeln flera slag. Plåtslagaren […]

Sträjkande murare följde de arbetande hem…

”De sträjkande murarna hade i går e. m. vid 6-tiden ånyo samlat sig utanför byggena vid Linnégatan, för att följa de där arbetande hem. Då dessa kl. half sju slutat sitt arbete och eskorterade af polis begåfvo sig ned mot Järntorget, fingo do sällskap med en en stor […]

Rättegångs- och Polissaker

Polisdomstolen. Ett våldsamt uppträde förekom påskafton på kvällen å Västergatan, orsakat af en mansperson, som där etablerat slagsmål. Då den tappande parten retirerade in i en portgång, sökte segraren att tränga dit, men då de skulle af polisen hindras härifrån, vände sig en af bråkmakarne mot konstaplarne, hvilka […]

Attentat mot järnvägståg

”I går kl. 9,25 f. m. förmärktes å nedgående Kristianiatåget då det befann sig å järnvägssträckan emellan Lerjeholm och Skräppekärr, en hård skakning, hvarför misstänktes, att något föremål utlagts å spåret; någon olycka eller trafikhinder uppstod lyckligtvis ej. Det skedda rapporterades för polismyndigheten, och har härför i dag […]

Hindra ej sotning!

”I lördags uppstod soteld i n:o 30 vid östra Skansgatan. Att stånda ansvar härför var i går inkallad till polisdomstolen sotarevärkgesällen Mauritz Fredriksson, hvilken uppgaf, att, då han dagen förut velat värkställa sotning i köket, där elden uppkom, han blifvit afvisad med det beskedet att lägenhetens innehafvare själf […]