Kategori: Brott & straff

Hindra ej sotning!

”I lördags uppstod soteld i n:o 30 vid östra Skansgatan. Att stånda ansvar härför var i går inkallad till polisdomstolen sotarevärkgesällen Mauritz Fredriksson, hvilken uppgaf, att, då han dagen förut velat värkställa sotning i köket, där elden uppkom, han blifvit afvisad med det beskedet att lägenhetens innehafvare själf […]

Dråpet å Göteborgångaren ”Urda”

”Angående denna sak har nu rapport ingått till kommerskollegium från konsulatet i Algier, och meddelas här ur densamma följande: Tisdagen den 1 januari 1901 omkring kl. half 7fm. anropade förste maskinisten F.O. Olsson den i Algers hamn liggande ångaren för att bli hämtad ombord af skeppsbåten. Jungmannen Anton […]

Bytet från Överås grävdes ned i Slottsskogen

”Målet angående förre betjenten Björkman. Konungens Befallingahafvande i Länet hade uti skrifvelse den 1 dennes, med anmodan att behandla Björkman, öfverlemnat Grums Häradsrätts utslag den 12 sistlidne Januari, innefattande, att Björkman för stölder begångne, dels hos Possessionaten C. Löfvenhjelm på Malma, af klädespersedlar till ett värde af 30 […]

Varning

”Enligt meddelande till denna tidning har en ung man uppehållit sig förliden vecka i Majorna med omnejd och där besökt de olika samlingslokalerna, än föregifvaode sig vara baptist, än metodist. I familjer, där han lyckats vinna förtroende, har han lånat pengar samt fått mat och logis hvarefter han […]

Qvinnofridstörare inför polisdomstolen

”En rask flicka. En medelålders arbetskarl Edvard Fritiof Tunberg, boende n:r 20 B. Carl Gustafsgatan, vandrade i fredags 4:de Långgatan fram, då en bättre flicka kom från motsatta hållet. Tunberg gick då enligt angifvelsen rakt emot flickan under uttalande af grofva och ohyfsade förnärmelser. Flickan var emellertid en […]

Knifskärningen å Härlandavägen

Den 23 januari 1901 dominerades tidningarna av nyheten att drottning Viktoria i Storbritannien hade avlidit. Här skall dock en mer lokal angelägenhet behandlas, åtalet mot Gunnar Viktor Esaias Sylvan efter knivskärningen vid Härlanda. ”Målet mot Gunnar Viktor Esaias Sylvan, åklagad för misshandel med knif å arbetskarlen August Jonsson […]

Våld mot 6 månaders flicka

”Ingående det upprörande nesliga våldet mot det sex månader gamla flickebarnet, som 22 dennes föröfvades i bokbinderiarbetare 58-årige Olof Pettersons bostad n:r 7 Vasaplatsen, hölls i dag på e. m. slutförhör inför poliskammaren med häktade Petterson samt med dennes arbetskamrat bokbinderiarbetaren ynglingen Viktor Hansson. Petterson förklarade gråtande att […]

Öltjufvar

”Förre tvångsarbetsfågnarna Johan Alfred Bengtson, boende nr 35 Majornas första rote, och Hugo Fritiof Valdemar Olsson, utan fast bostad, stodo i dag på e.m. inför poliskammaren för det de i går afton å Magasinsgatan ur en bryggerivagn tillgripit en korg med ett dussin ölbuteljer. Med sitt byte smögo […]

Sylvan på fri fot

Förhören i fallet med knivskärningen vid Härlanda fortsatte idag: ”Målet mot Gunnar Viktor Esaias Sylvan från Stora Härlanda, häktad för knifskärning å arbetskarlen Aug. Jonsson, förekom i dag inför rådhusrättens tredje afdelning å cellfängelset.   Sylvan vidhöll sin inför poliskammaren afgifna berättelse, enligt hvilken bröderna S. blifvit antastade […]

Häktad knifskärare

”Vid 9-tiden .i måndags qväll blef a Härlandavägen arbetskarlen August Jonsson, boende å Munkebacken n:r 12 i stadens 12:te rote, öfverfallen och tilldelad två knifstyng i bröstet och ett mindre skärsår å ena handens lillfinger. Såren voro af så farlig beskaffenhet, att tillstädeskommande läkare, doktor Rydelius, måste remittera […]

Nya Varfvets återlemnande till sjöförsvaret

”Komitén för fasta sjöförsvaret hemställde som bekant på sin tid att Nya Varfvet, som 1869 upplåts till fångvården under vilkor om återlemnande till flottan efter ett års uppsägning, om det kräfdes för sjöförsvarets eget behof, nu måtte återlemnas till flottan. Nya Varfvet skulle nemligen genom sitt gynnsamma läge […]

I häkte inmanade

”I häkte inmanades i dag på e. m. förre tvångsarbetsfången Johan August Friberg som i går afton i berusadt tillstånd å Packhusplatsen sökte tillgripa en järntacka. Friberg, som förer ett högligen supigt och lättjefullt lefnadssätt har i fjol och i år af polisdomstolen ådömts 212 kronor för fylleri […]

Knifskärning

”Brädgårdsarbetaren Hugo Vilholm Hansson boende i Majornas första rote har till åtal anmält stufveriarbetaren Martin Ludvig Torsson, för det denne sent på qvällen 27 sistlidne okt. å Allmänna Vägen vid Sandarna skulle hafva tilldelat Hansson ett par knifhugg öfver venstra kinden och venstra ögat. Torsson förnekade inför poliskammaren […]

Gripen tjuf

”Förre tvångsarbetsfången, för andra resan stöld straffade Nils Gustaf Nilsson Sandström, född 1875 och tillhörande Domkyrkoförsamlingen, blef i dag på e. m. införpassad till cellfängelset. Han hade i torsdags afton i sällskap med en okänd stallbroder, som lyckades undkomma, i änkefru Maria Vidlunds butik “Nerikes Skomagasin” nr 42 […]

I göteborgstrafiken: var vaken vid körningen!

”Var vaken vid körningen. Åkaredrängen Anders Peter Björk hade å Nils Erikssons gatan omkullkört änkan Katarina Andersson, som i fallet mot gatan skadade sig ganska illa i ena foten. För den vårdslösa körningen pliktade Björk 15 kr., hvarförutom han ålades att ersätta änkan Andersson med 20 kr. — […]

Från Polisdomstolen

”Dyrt fyrverkeri. Kolhandl. Johan August, Dahlén, boende i nr 72 vid Stampgatan, hade tre särskilda gånger roat sig med au af bränna raketer dels i en trädgård, dels å öppen plats, trots tillsägelse han polis. Nöjet uppskattades af polisen till 15 kr. Vettvillingar. Trädgårdsarbetaren Gustaf Rundqvist, boende Olskroksgatan […]