Kategori: Göteborgs omland

Äfven Göta älf ger sig

”Vattenmassan i älfven har förminskats genom den ihållande torkan ganska märkbart. En del fabriker, hvilkas maskindrift är beroende af dess vatten, ha på senare tiden t.o.m. fått känning af vattenminskningen. Så t.ex. vid Lilla Edets vattenfall, där bland annat Inlands pappersfabrik på sistone ej kunnat ha på långt […]

I galopp över Kolltorps och Stora Härlandas ägor

”Göteborgs Fältridtklubbs släpjakt i går hade bakom mastern samlat ett fält af 21 ryttare, bland hvilka också denna gång, glädjande att nämna, räknades debutanter. Äfvenledes gjorde några hästar sin första galopp efter klubbens hundar, hvilka visade vägen öfver de för ändamålet gynnsamma fälten å Kolltorps och St. Härlandas […]

Turistsommaren 1901

”Från Marstrand meddelas att Alphyddan stängdes i går, men att Turisthotellet kommer att hållas öppet till slutat af månaden. Att ännu ej främlingsströmmen alldeles uttorkat, framgår däraf, att hotellets matsal i går haft fullt upp med gäster. Någon statistik öfver årets frekvens föreligger ännu ej, men badintendenten förklarar […]

Också ett reseäfventyr

”En norsk dam var häromdagen utsatt för ett komiskt äfventyr. I Öxnered – skärningspunkten mellan Bärgslagernas järnväg och Uddevalla–Vänersborg–Herrljunga järnväg – hade damen i fråga kommit på orätt tåg. Detta observerades af henne just som tåget satte sig i rörelse i riktning mot Vänersborg, och hon skyndade då […]

Fiske i Göta älv

”Fisket i Göta älf, som var så gifvande före den lifliga ångbåtsfartens tid men sedan dess aftagit och blifvit mindre lönande, har dock i sommar gifvit sina idkare ganska godt utbyte. Förr fiskades där af flera personer, som hade fisket till hufvudsaklig näringsfång under sommartiden. Numera är det […]

Arborefästen å Styrsö

”Arborefästen å Styrsö gick af stapeln under gynnsamma auspicier. En rätt kylig blåst besvärade oss af all värmen halfstekta människobarn vid middagstiden, och man befarade, att detta skulle menligt invärka på fäststämningen. Men det visade sig icke vara händelsen. Den lilla vackra Kungsparken låg där alldeles skyddad för […]

Eldsvåda å Bratten – Restaurationsbyggnaden nedbrunnen

”Genom utsända extrablad meddelade vi i går middags att restaurationsbyggnaden å Styrsö hafsbad (Bratten) under förmiddagen härjats af elden och i grund nedbrunnit Elden utbröt vid 11-tiden på förmiddagen och började i ett rum i öfra våningen. Den spred sig med stor hastighet och inom kort stod hela […]

Olyckstillbudet vid Särö – Reflektioner af ett ögonvittne

”För den, som i likhet med undertecknad bevittnar ett så ytterst allvarsamt olyckstillbud som det, hvilket midsommardagen inträffade i och med ångbåtsbryggans vid Särö sammanstörtande, framställer sig omedelbart frågan: hvem bär ansvaret ? Hundratals personer gifva sig ut för att under ett par helgdagar njuta hvila och vederkvickelse […]

Fässbergs planteringsförening firade

”Fässbergs planteringsförening, som bildades 1881, hade i onsdags anordnat en fest, i anledning af att föreningens värksamhet fortgått i 20 år. Festen ägde rum å Åby kulle nära Mölndal, hvilken kulle föreningen planterat med skog. I festen deltogo, skrifves till Handels- tidningen, öfver 200 skolbarn, som under året […]

Folkskolebarnens utflykter till Trollhättan

”De i dagarne anordnade utlykterna till Trollhättan af folkskolebarnen härstädes hafva vunnit en tillslutning, som man vid första tanken på dessa färder knappast kunnat ana. Flera hundra barn hafva begagnat sig af tillfället att för billigt pris göra ett besök vid ett af våra största vattenfall. I går […]

Den stundande skärgårdssäsongen

”Många sommargäster. — Kommunikationerna — Nya bryggor. På grund af såväl den långvariga vintern som de dåliga tiderna, hvilka ja ännu ej i märkbarare mån synas vilja ge med sig, befarade nog de, som på ett eller annat sätt äro intresserade i saken, att göteborgarna denna gång skulle […]

Upprop om allmän planteringsdag

”Sedan Ale härads skogsodlingsförening vid sammanträde i Älfängen den 8 sistlidne februari beslutat om åstadkommande af en allmän planteringsdag för häradet, och till sådan dag utsett den 1 maj hvarje år eller om hälgdag då inträffar påföljande söckendag, få undertecknade, af föreningen därtill utsedde, genom detta upprop göra […]

Möte om spårvägen Göteborg-Mölndal

”Intresserade orters befolkning var kallad att i dag sammanträda inför landshöfdingeämbetet för att yttra sig om nyttan och önskvärdheten af den elektriska normalspåriga spårväg Göteborgs stadsgräns—Mölndals bro, hvarom Nordiska aktiebolaget för elektriska anläggningar hos k. m:t ingifvit koncessionsansökan. Ett 50-tal personer hade infunnit sig. Som ordförande fungerade landssekreteraren […]

Söndagsbiljetterna vid Boråsbanan

”Från Bollebygd skrifves till Handelstidningen: Emedan å Göteborg—Boråsbanan söndagsbiljetter till nedsatt pris blifvit införda endast vid banans ändstationer, hvilka ligga på minst 50 kilometers afstånd från någondera ändpunkten, men ej vid de öfriga, ingingo åtskilliga medlemmar från Bollebygds och Björketorps socknar sistlidet år till järnvägens styrelse med en […]

Trafiken över älven – på isen

”Trafiken öfver Göta älf har under senare tiden varit ganska liflig, i synnerhet förra veckan, då älfven var körbar, skrifves till oss från Torskog. Ingeniör Hägers isbrytare från Lilla Edet, som länge kämpat för att uppehålla trafiken till Göteborg, hade ändtligen måst gifva tappt och lågo fastfrusna vid […]