”Det är i dag tre år sedan Örnen sträckte sin djerfva färd åt norr, åt den sedan århundraden sökta men ännu
icke upphunna Nordpolen. Bilden här ofvan visar de tre män som deltogo i färden: i midten öfverdirektör S. A. Andrée,
till venster om honom kand. Nils Strindberg och till höger ingeniör Fränckel. Bakom synes löjtnant Svedenborg, hvilken,
som bekant, medföljde till Danskön för att inträda i händelse af förfall för någon af de två medresandena.

Förväntningarna på en lycklig återkomst voro redan vid afresan, åtminstone hos en del, ganska klenmodiga, och
den långa, fåfänga väntan har icke bidragit att stilla oron för luftseglarnes öde. Ett par gånger hafva budskap kommit
som gitvit anledningar till hopp, men dessa rykten hafva städse visat sig vara falska. Och af de helsningar, som Andrée
och hans följeslagare sändt har, ingen varit af sådau dato att den kunnat trygga hoppet om en lycklig återkomst.

Ännu är likväl icke den möjligheten borta, att underrättelser om Andree-expeditionens öde kunna nå oss, vare sig de, såsom vi på det varmaste hoppas, bringa oss bud om att deltgarne ännu äro vid lif, eller de gifva oss visshet om deltagarnes ”förolyckand”. Öfverdirektör Andrée sjelf förklarade före aflärden att man ända intill senhösten i år kunde vänta underrättelser om expeditionens lyckliga färd. Och denna hans öfvertygelse delas på det bestämdaste af dem som stå honom närmast, hans broder och andra.

I en önskan och ett hopp om en lycklig återkomst vilja vi i dag på det varmaste instämma.” (Ur: Göteborgs Aftonblad 11 juli 1900)

Bilden i sidhuvudet är hämtad ur Göteborgs Aftonblad 11 juli 1900.