För ej länge sedan meddelades från London att ett fall af böldpäst yppat sig därstädes, och enligt en från svenska beskickningen i Konstantinopel till utrikesdepartementet ingången underrättelse ha i dagarne fyra fall af böldpäst yppat sig i den turkiska hufvudstaden.

För att efterhöra, i hvad mån fara kunde föreligga för den ifrågavarande pästens spridning till vårt land och om några särskilda åtgärder vidtagits mot densamma har St. D. meddelat sig med en af ledamöterna i medicinalstyrelsen.

Denne meddelade, att någon underrättelse om böldpästfallen i Konstantinopel ännu ej ingått till medicinalstyrelsen och att därför inga som hälst särskilda åtgärder vidtagits för dess mötande för den händelse att pästen skulle närma sig våra trakter.

Någon särskild fara härför ansåg emellertid vår sagesman ej föreligga, och under alla förhållanden tillåter ej afspärrningen i Känsö något pästsmittadt fartyga att ingå i svensk hamn.” (Ur: Göteborgs-Posten 2 juli 1902)

Bilden i sidhuvudet är hämtad från Göteborgs stadsmuseum, Carlotta: Känsö.